Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 8

อานุภาพแห่งพระนามของพระเจ้า

สดด บทนี้สรรเสริญพระเจ้าพระผู้ทรงเนรมิตสร้างจักรวาลซึ่งสะท้อนให้เราแลเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เมื่อเราพิจารณาดูความยิ่งใหญ่ของจักรวาล จะรู้สึกว่าเราช่างเล็กน้อยไม่มีความหมายอะไรเลย ถึงกระนั้น เมื่อเทียบกับสิ่งสร้างทั้งหลาย มนุษย์ก็มีศักดิ์ศรีต่อหน้าพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาตามรูปแบบเหมือนพระองค์ มีความยิ่งใหญ่เทียมเท่าสิ่งสร้างในสวรรค์    ฮบ 2:9 อธิบายว่าความยิ่งใหญ่ดังกล่าวของมนุษย์เป็นความจริงอย่างบริบูรณ์ในองค์พระคริสตเจ้า ในฐานะที่เป็นคริสตชน เราเป็นส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า เราจึงมีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่กว่าศักดิ์ศรีที่เราได้รับเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเรามาตามรูปแบบเหมือนพระองค์

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง….  ของกาธa เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

               พระนามของพระองค์bช่างยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดิน

               คำสรรเสริญพระองค์ขึ้นไปถึงcฟากฟ้า

        พระองค์ทรงใช้ปากของเด็กน้อยและทารก

2             ประกาศพระฤทธานุภาพdต่อต้านบรรดาศัตรู

               ทรงปราบบรรดาข้าศึกและเหล่ากบฏให้เงียบไป

3      เมื่อข้าพเจ้าแหงนมองท้องฟ้า ซึ่งนิ้วพระหัตถ์บรรจงสร้างไว้

               มองดูเดือนดูดาวที่พระองค์ทรงประดับไว้อย่างมั่นคง

4      มนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงทรงระลึกถึงเขา

            บุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงต้องทรงเอาพระทัยใส่

5      ถูกแล้ว พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ด้อยกว่าทูตสวรรค์เพียงน้อยนิดe

               ประทานความรุ่งโรจน์และเกียรติยศให้เป็นเสมือนมงกุฎประดับศีรษะ

6      ทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นเจ้านายของผลงานทั้งมวลจากฝีพระ-หัตถ์

               และทรงวางสรรพสิ่งไว้ใต้เท้าของเขา

7      ฝูงแพะแกะ และปศุสัตว์ทั้งปวง

               รวมทั้งสัตว์ป่าทั้งหลาย

8      นกในท้องฟ้า ปลาในท้องทะเล

               และสรรพสัตว์ที่แหวกว่ายในมหาสมุทร

9      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า

               พระนามของพระองค์ช่างยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดิน

8 a บางคนแปลว่า “ใช้พิณเมืองกัท” (เมืองของชาวฟีลิสเตีย)

b ทันทีที่ผู้มีความเชื่อออกพระนามของพระยาห์เวห์ เขาก็มีส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ (ดู ข้อ 5) เนื่องจากมนุษย์ถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า (ดู ข้อ 5) เขาจึงมีส่วนร่วมอำนาจปกครองของพระเจ้าด้วย

c แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

d แปลตามตัวอักษรว่า “พระองค์ทรงโปรดให้เขาเป็นดังป้อมปราการ”  เหมือนใน สภษ 18:10 พระนามของพระเจ้าที่ทรงเผยให้มนุษย์ทราบ (เทียบ อพย 3:14) ลบล้างการนับถือรูปเคารพทั้งหลายซึ่งเป็นเสมือน”อริศัตรู”ของพระองค์

e “ทูตสวรรค์” ยังแปลได้อีกว่า “เทพเจ้า” ผู้ประพันธ์คิดเปรียบเทียบมนุษย์กับบรรดาเทพเจ้าซึ่งเป็นเสมือนข้าบริพารที่เฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ในสวรรค์ ซึ่งเป็นท้องพระโรงของพระองค์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย