Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 6

คำวอนขอในยามยากลำบากa

สดด บทนี้เป็นบทแรกในชุดเพลงสดุดี 7 บทที่คริสตชนแต่โบราณเรียกว่า "เพลงสดุดีขอสมาโทษ" (Penitential Psalms คือ สดด 6; 32; 38; 51; 102; 130 และ 143) สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนของผู้ป่วยที่กำลังทนทุกข์อย่างสาหัส และรู้สึกว่าวาระสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว เขาจึงวอนขอพระเจ้าได้ทรงช่วยให้พ้นจากความตาย โดยให้เหตุผลว่าถ้าเขาตายไป พระองค์ก็จะขาดผู้นมัสการพระองค์ไปหนึ่งคน ชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมยังไม่ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย บทภาวนาบทนี้จบลงด้วยข้อความที่แสดงความไว้ใจว่าพระเจ้าทรงได้ยินเสียงร้องไห้ของเขาแล้ว เราคริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้เพื่อแสดงความทุกข์ถึงบาป ทั้งบาปส่วนตัวและบาปของสังคม เพราะถ้าจะคิดให้ถึงที่สุด ต้องนับว่าบาปเป็นสาเหตุของความทุกข์และความเลวร้ายทั้งหลายที่เราประสบในโลกนี้

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้เครื่องสายประกอบคู่แปด  เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าได้ทรงดุด่าข้าพเจ้าในยามที่ทรงพระพิโรธ

               อย่าได้ทรงลงโทษข้าพเจ้าด้วยความกริ้ว

2      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้ากำลังจะสิ้นแรงอยู่แล้ว

               โปรดทรงบำบัดรักษาข้าพเจ้าด้วย กระดูกของข้าพเจ้าสั่นคลอน

3      จิตข้าพเจ้าวุ่นวายอย่างยิ่ง

               ข้าแต่พระยาห์เวห์….. อีกนานเท่าไรเล่า?

4      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงหันกลับมาช่วยชีวิตข้าพเจ้าให้รอดพ้นb

               โปรดทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์

5      ในหมู่ผู้ตายไม่มีใครระลึกถึงพระองค์

               ในแดนมรณะไม่มีใครสรรเสริญพระองค์c

6      ข้าพเจ้าคร่ำครวญจนหมดแรง

               หลั่งน้ำตาเปียกหมอน  น้ำตาชุ่มที่นอนทุกค่ำคืน

7      นัยน์ตาข้าพเจ้าพร่ามัวด้วยความทุกข์

               ข้าพเจ้าอ่อนกำลังลงเพราะมีศัตรูมากมายd

8      ผู้กระทำชั่วทั้งหลาย จงไปให้พ้น

               พระยาห์เวห์ทรงได้ยินเสียงร่ำไห้ของข้าพเจ้า

9      พระยาห์เวห์ทรงฟังคำวอนขอของข้าพเจ้า

               พระยาห์เวห์ทรงรับฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า

10         ขอให้ศัตรูทั้งมวลของข้าพเจ้าต้องอับอายและกลัวจนตัวสั่น         ขอให้เขาต้องอับอายและถอยหนีไปทันที

6 a สดด 6 เป็นบทแรกในชุด “เพลงสดุดีขอสมาโทษ” 7 บท (32, 38, 51, 102, 130, 143) ใน สดด บทนี้ ผู้เจ็บป่วยอ้อนวอนขอพระเจ้า

b “ชีวิต” คำภาษาฮีบรู  “nephesh” (ดู ปฐก 2:7) แปลได้หลายอย่าง คือ จิตใจ ลมหายใจ ชีวิต และยังเลยไปถึง “ลำคอ” ด้วย ลมหายใจเป็นบ่อเกิดของชีวิตและสูญหายไปพร้อมกับความตาย คำนี้จึงมักจะใช้เพื่อหมายถึงคนหรือสัตว์ที่มีชีวิต (ปฐก 12:1; 14:21;  อพย 1:5; 12:4) หรือหมายถึงชีวิตในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับร่างกายและระดับอารมณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกัน (ดู ปฐก 2:21 เชิงอรรถ m) สำนวนว่า “จิตใจของข้าพเจ้า” จึงมักจะมีความหมายเท่ากับ “ตัวข้าพเจ้า” (ดู 3:2; 44:25; 124:7; ปฐก 12:13; อพย 4:19; 1 ซมอ 1:26; 18:1-3) หรือเท่ากับคำว่า “ชีวิตของข้าพเจ้า” “ใบหน้าของข้าพเจ้า” “เกียรติของข้าพเจ้า”  ในพันธสัญญาใหม่ คำว่า “psyche” (วิญญาณ, ชีวิต) รักษาความหมายทั้งหมดนี้ของคำภาษาฮีบรู “nephesh” (ดู มธ 2:20; 10:28; 16:25-26: 1 คร 12:15 เชิงอรรถ e; 15:44 เชิงอรรถ w)

c แดนมรณะ” แปลคำฮีบรูว่า “she’ol” (ดู  กดว 16:33 เชิงอรรถ f) ผู้ตายมีสภาพเป็นเงาที่พูดไม่ได้ของผู้ที่เคยมีชีวิต และไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ (สดด 30:9; 88:5,10-12; อสย 38:18)

d บางคนแปลว่า “ศัตรูของข้าพเจ้าช่างหยิ่งยโส”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย