Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 5

บทภาวนาเวลาเช้า

        ชนเลวีผู้นี้ถูกใส่ความกล่าวหา จึงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อขอความยุติธรรมจากพระเจ้าในพระวิหาร เขารู้ว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังความชั่วทั้งหลาย แต่ทรงอวยพรผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างดี ในฐานะคริสตชน เราไม่อาจมีความเคียดแค้นอย่างที่กล่าวไว้ใน สดด บทนี้ได้ แต่เราเรียนรู้ได้ว่าเราต้องไม่ยอมประนีประนอมเลยกับสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ พระศาสนจักร หรือ คริสตชนแต่ละคนอาจใช้เพลงสดุดีที่ "กล่าวถึงการแก้แค้น" เพื่อแสดงถึงความปรารถนาของเราที่จะเห็นความถูกต้อง และความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้ขลุ่ยประกอบ เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า

                     โปรดทรงรับฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพเจ้า

2      ข้าแต่พระราชาและพระเจ้าของข้าพเจ้า

               โปรดทรงฟังเสียงขอร้องของข้าพเจ้า

       

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์

3      ในเวลาเช้าa พระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า

         ข้าพเจ้าทูลเสนอคดีของข้าพเจ้าต่อพระองค์bตั้งแต่เช้าตรู่

                     และคอยพระดำรัสตอบ

4      พระองค์มิใช่พระเจ้าซึ่งพอพระทัยในความชั่ว

               คนชั่วจะอยู่กับพระองค์ไม่ได้

5      คนโอ้อวดจะเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์ไม่ได้

               พระองค์ทรงเกลียดผู้กระทำความชั่ว

6      พระองค์ทรงทำลายคนพูดเท็จ

         พระยาห์เวห์ทรงรังเกียจผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวง

7      แต่ความรักมั่นคงของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่

               ข้าพเจ้าจึงเข้าไปในบ้านของพระองค์

ข้าพเจ้าจะกราบนมัสการในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ด้วยความยำเกรง

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้ความเที่ยงธรรมของพระองค์นำข้าพเจ้า

               เพราะศัตรูกำลังจ้องทำร้ายข้าพเจ้า

         โปรดดลให้ทางของพระองค์ราบเรียบต่อหน้าข้าพเจ้าเถิด

9      คำพูดจากปากของเขาไม่มีความจริงใจเลย

               ใจของเขาคิดแต่จะทำลายล้าง

        ลำคอของเขาประดุจหลุมศพที่เปิดกว้าง

               ลิ้นของเขามีแต่พูดประจบสอพลอ

10    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงลงโทษเขาเถิดc

               ให้เขาล้มลงด้วยกลอุบายของตน

        โปรดทรงผลักไสเขาออกไปเพราะความผิดมากมาย

               ที่เขากบฏต่อพระองค์

11    แต่ขอให้ผู้ที่ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์มีความยินดี

               เขาจะร้องเพลงด้วยความเบิกบานตลอดไป

        พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเขา

               ผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะมีความสุขเดชะพระองค์

12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงอวยพรผู้ชอบธรรม

         ความโปรดปรานของพระองค์เป็นเสมือนโล่คุ้มครองเขา

5 a เวลาเช้าตรู่เป็นเวลาที่พระเจ้าประทานพระพรต่างๆ (17:15 เชิงอรรถ d)

b b “เสนอคดี” เป็นการแปลโดยคาดคะเน บางคนแปลว่า “ข้าพเจ้าเสนอความต้องการ” “ข้าพเจ้าถวายคำภาวนา” หรือ “ข้าพเจ้าเตรียมเครื่องบูชา”

c ในหนังสือเพลงสดุดีเราพบบ่อยๆว่าผู้นิพนธ์ขอร้องให้พระเจ้าทรงลงโทษศัตรู เช่น 10:15; 31:17; 54:5; 58:6ฯ; 59:11ฯ; 69:22-28; 79:12; 83:9-18; 104:35; 109:6-20; 125:5; 137:7-9; 139:19-22; 140:9-11. พันธสัญญาเดิมคิดว่าการตอบแทนความดีความชั่วต้องสำเร็จในชีวิตนี้เท่านั้น ดังนั้นการเรียกร้องให้พระเจ้าทรงลงโทษศัตรูและแก้แค้นแทนเช่นนี้จึงเป็นเพียงการแสดงความต้องการความยุติธรรมจากพระเจ้าเท่านั้น ประสบการณ์ส่วนตัวและความเข้าใจจากการเปิดเผยของพระเจ้าในภายหลังจะแสดงว่าความคิดเช่นนี้ไม่เพียงพอ วิธีการที่พระเจ้าทรงสำแดงความยุติธรรมยังเป็นความลึกลับอยู่เสมอ (ดู โยบ) พันธสัญญาใหม่จะพัฒนาความคิดนี้มากขึ้น “ความยุติธรรมต้องยอมเปิดทางให้ความรัก” (มธ 5:43-48) เมื่อเข้าใจเช่นนี้ เพลงสดุดีจึงไม่ใช่การแสดงความต้องการให้พระเจ้าทรงแก้แค้นเป็นการส่วนตัว แต่เป็นการแสดงความกระหายหาความยุติธรรม พระศาสนจักรจึงยังใช้เพลงสดุดีเหล่านี้ต่อมาเพื่อแสดงความกระหายหาความยุติธรรมเมื่อต้องเผชิญกับความชั่วร้ายที่มีอยู่เสมอในโลก

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย