Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 4

บทภาวนาเวลาเย็นa

ในบทภาวนาเวลาค่ำบทนี้ ผู้ชอบธรรมแสดงความทุกข์ที่เห็นคนอันธพาลผู้มีอำนาจกล่าวมุสาและใส่ความ น่าอนาถที่คนอันธพาลเหล่านี้มุ่งหาค่านิยมจอมปลอมของชีวิต เขาจึงพยายามชี้ให้เห็นความถูกต้อง สำหรับผู้ชอบธรรมนี้ มิตรภาพกับพระเจ้าคือบ่อเกิดแห่งความยินดีที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ความร่ำรวยทางวัตถุใดๆจะนำมาให้ได้ สดด บทนี้เป็นคำภาวนาที่เปี่ยมด้วยความไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงคุ้มครองป้องกันเขาให้พ้นจากศัตรูและภยันตรายต่างๆที่แฝงเข้ามาในยามค่ำมืดเวลากลางคืน

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง   ใช้เครื่องสายประกอบ เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด       

1      ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพิทักษ์สิทธิของข้าพเจ้า

               โปรดตรัสตอบข้าพเจ้าเถิด เมื่อข้าพเจ้าร้องหาพระองค์

        ยามข้าพเจ้าตกอยู่ในอันตราย

               พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้ปลอดภัย

        โปรดทรงเมตตาสงสารข้าพเจ้า

               และทรงฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าเถิด

2  บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านจะมีใจแข็งกระด้างอยู่นานสักเท่าใดb?

         ทำไมท่านจึงรักสิ่งไร้ค่า และแสวงหาสิ่งหลอกลวง?

3      จงรู้เถิดว่าพระยาห์เวห์ทรงกระทำปาฏิหาริย์สำหรับผู้จงรักภักดีต่อพระองค์

               พระยาห์เวห์ทรงฟังเมื่อข้าพเจ้าร้องหาพระองค์

4      แม้จะวุ่นวายใจ ก็จงอย่าทำบาป

               จงคิดคำนึงขณะที่นอนบนเตียงอย่างเงียบๆc

5      จงถวายเครื่องบูชาแสดงความจงรักภักดี

               และจงวางใจในพระยาห์เวห์เถิด

6      หลายคนกล่าวว่า “ใครจะทำให้เราประสบความสุขได้?”

         ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้แสงแห่งพระพักตร์ส่องสว่างเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดd

7      พระองค์ประทานความชื่นชมแก่ดวงใจของข้าพเจ้า

               ยิ่งกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ข้าวสาลีและเหล้าองุ่นมากมาย

8      เมื่อข้าพเจ้านอน ก็จะหลับทันทีอย่างสงบ

               เพราะมิใช่ใครอื่น ข้าแต่พระยาห์เวห์

                                    มีเพียงพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพเจ้าอยู่อย่างปลอดภัย

4 a เพลงสดุดีบทนี้แสดงความวางใจและขอบคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดของความสุข. ข้อ 4 และ 8 บอกให้ทราบว่าเพลงสดุดีบทนี้เป็นบทภาวนาสำหรับเวลาค่ำ

b “ท่านจะมีใจแข็งกระด้าง” เป็นคำแปลจากต้นฉบับภาษากรีก  ส่วนต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ท่านจะลบหลู่(พระเจ้าผู้ทรงเป็น)พระสิริรุ่งโรจน์ของข้าพเจ้า” ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะแบ่งคำไม่ถูก – “สิ่งไร้ค่า” และ “สิ่งหลอกลวง” หมายถึงการกราบไหว้รูปเคารพ

c ข้อนี้มีความหมายไม่ชัดเจน ตัวบทที่คัดลอกกันมาคงคลาดเคลื่อน ยังไม่มีใครแก้ไขได้อย่างน่าพอใจ  ความหมายที่น่าจะเดาได้ก็คือ ให้เราหลีกเลี่ยงบาปและภาวนานมัสการพระเจ้าแม้เมื่อพักผ่อน

d สำนวน “แสงแห่งพระพักตร์” ใช้บ่อยๆในพระคัมภีร์โดยเฉพาะในเพลงสดุดี หมายความว่า “พระเจ้าหรือกษัตริย์ทรงโปรดปราน” – ด้านหน้าเป็นส่วนที่เห็นได้ของสิ่งต่างๆ (สดด 104:30; ปฐก 2:6 กล่าวถึง “หน้าดิน”) ถ้าเป็นบุคคล ใบหน้าหรือพระพักตร์ก็เป็นที่แสดงความคิดหรืออารมณ์ (ปฐก 4:5; 31:2) “ใบหน้า” จึงหมายถึงตัวบุคคลได้ด้วย (สดด 42:6,11; 43:5) หน้าอยู่ที่ไหน ทั้งตัวก็อยู่ที่นั่น “อยู่เฉพาะพระพักตร์” จึงหมายถึงการพบกับพระเจ้าเป็นส่วนตัว แต่เนื่องจากมนุษย์จะเห็นพระเจ้าไม่ได้ (อพย 33:20 เชิงอรรถ l; 34:29-35) พระเจ้าจึงทรงส่องแสงจากพระพักตร์ของพระองค์ให้มนุษย์เห็น (ดู สดด 31:16; 44:3; 80:3) ซึ่งจะต้องเข้าใจในความหมายเปรียบเทียบ สำนวนที่ว่า “มนุษย์แสวงหาพระพักตร์พระเจ้า” (สดด 24:6; 27:8 เชิงอรรถ b; โยบ 33:26; อมส 5:4 เชิงอรรถ c) หรือ “แลเห็นพระพักตร์ของพระองค์” (สดด 11:7 เชิงอรรถ e; 42:2) ก็ต้องเข้าใจในทำนองเดียวกันด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย