Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 3

บทภาวนาเวลาเช้าของผู้ชอบธรรมที่ถูกข่มเหง

        สดด บทนี้เป็นบทภาวนาเวลาเช้าของผู้ชอบธรรมซึ่งมีศัตรูและปัญหาต่างๆห้อมล้อมอยู่ แต่เขาแน่ใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับเขา จึงมีความมั่นใจและมีสันติ คริสตชนก็เช่นกัน จะเผชิญกับศัตรูทั้งภายนอก และภายในได้ก็โดยมีความเชื่อและความมั่นใจว่าในที่สุดพระเจ้าจะเสด็จมาช่วยตนให้พ้นจากอันตราย นักบุญออกัสตินเข้าใจว่า "ศัตรู" ใน สดด บทนี้คือความชั่วและตัณหาต่างๆ ที่คริสตชนแต่ละคนจะต้องต่อสู้ในชีวิตประจำวัน

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด ขณะที่ทรงหนีอับซาโลมพระโอรส

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ ศัตรูของข้าพเจ้าช่างมากมาย

               ผู้ลุกขึ้นต่อต้านข้าพเจ้าช่างมากมายเหลือเกิน

2      คนมากมายกล่าวถึงข้าพเจ้าว่า

               “แม้แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น”

3      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ป้องกันข้าพเจ้า

               ทรงเป็นความรุ่งเรืองของข้าพเจ้า ทรงเชิดชูข้าพเจ้า

4      เมื่อข้าพเจ้าร้องทูลพระยาห์เวห์

               พระองค์ตรัสตอบข้าพเจ้าจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

5      เมื่อข้าพเจ้านอนและหลับ  ข้าพเจ้าจะตื่นขึ้นอีก

               เพราะพระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนข้าพเจ้าไว้a

6      ข้าพเจ้าไม่กลัวคนนับหมื่นนับแสน

               ซึ่งเรียงรายต่อต้านข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน

7      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงลุกขึ้นเถิด

               ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเถิด

         พระองค์ทรงตบหน้าศัตรูทั้งมวลของข้าพเจ้า

               ทรงตบบรรดาคนชั่วจนฟันร่วง

8      พระยาห์เวห์คือผู้ประทานความรอดพ้น

               ขอให้ประชากรของพระองค์ได้รับพระพรเถิด

3 a บรรดาปิตาจารย์อธิบายข้อ 5  นี้ว่าหมายถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระ ชนมชีพของพระคริสตเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย