Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 2

อำนาจปกครองของพระเมสสิยาห์a

               สดด บทนี้กล่าวถึงกษัตริย์ แต่เดิมใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ราชวงศ์ดาวิดที่กรุงเยรูซาเล็ม หลังสมัยเนรเทศเมื่อชาวอิสราเอลไม่มีกษัตริย์อีกแล้ว เขายังใช้ สดด บทนี้แสดงความหวังว่าสักวันหนึ่ง กษัตริย์อีกองค์หนึ่งจากราชวงศ์ดาวิดจะเสด็จมาเริ่มศักราชแห่งสันติภาพ และความรุ่งเรืองอย่างสมบูรณ์ ประกาศกหลายท่านกล่าวถึงความหวังนี้บ่อยๆ เนื่องจากว่าความหวังเช่นนี้ มิได้เป็นความจริงในสมัยพันธสัญญาเดิม คริสตชนในสมัยแรก จึงเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้ความหวังดังกล่าวเป็นความจริง (กจ 4:25-28;  13:32-33) เราคริสตชนจึงอาจใช้ สดด บทนี้ได้ด้วยความมั่นใจว่าพระคริสตเจ้าจอมกษัตริย์จะทรงมีชัยชนะเหนืออำนาจของโลก ที่ต่อต้านคำสั่งสอนของพระองค์ และจะทรงสถาปนาพระอาณาจักรที่มีพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองขึ้นในโลกนี้อย่างแน่นอน

1      เหตุใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏ?

               เหตุใดชนชาติทั้งหลายจึงวางแผนโดยไร้ประโยชน์?

2      บรรดากษัตริย์ของแผ่นดินทรงพากันแข็งข้อ

               บรรดาเจ้านายร่วมกันต่อสู้กับพระยาห์เวห์

                     และผู้รับเจิมของพระองค์

3      “พวกเราจงหักโซ่ตรวนเสีย

               พวกเราจงโยนพันธนาการทิ้งไป”

4      พระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์ในสวรรค์ทรงพระสรวล

               องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเยาะเย้ยเขาเหล่านั้น

5      พระองค์ทรงตำหนิเขาทั้งหลายด้วยพระพิโรธ

               ความกริ้วของพระองค์บันดาลให้เขาหวาดกลัว

6      “เราเองเป็นผู้เจิมตั้งกษัตริย์ของเรา

               ไว้บนเนินศิโยน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา”b

7      ข้าพเจ้าจะประกาศพระราชกฤษฎีกาของพระยาห์เวห์c

               พระองค์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “ท่านเป็นบุตรของเรา

                     วันนี้เราให้กำเนิดท่านแล้ว

8      จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของท่าน

               จะให้ท่านมีกรรมสิทธิ์จนสุดปลายแผ่นดิน

9       ท่านจะปกครองเขาเหล่านั้นด้วยคทาเหล็ก

               จะตีเขาให้แตกแหลกลาญดังทุบหม้อดินd

10    ดังนั้น กษัตริย์ทั้งหลายเอ๋ย จงมีความฉลาดเถิด

               บรรดาเจ้านายของแผ่นดินเอ๋ย จงเรียนรู้เถิด

11    จงรับใช้พระยาห์เวห์ด้วยความยำเกรง

                     จงชื่นชมยินดีเฉพาะพระพักตร์

12    จงกราบนมัสการeพระองค์ด้วยอาการสั่นกลัว

               มิฉะนั้นพระองค์จะกริ้ว

        แล้วแผนการของท่านจะล้มเหลว

               เพราะพระพิโรธของพระองค์ย่อมพลุ่งขึ้นโดยฉับพลัน

        ทุกคนที่ลี้ภัยมาพึ่งพระองค์ย่อมเป็นสุข

2 a ธรรมประเพณีทั้งของชาวยิวและของคริสตชนเห็นตรงกันว่า สดด 2 นี้กล่าวถึงพระเมสสิยาห์ในลักษณะเดียวกันกับ สดด 110 ซึ่งเป็นต้นแบบของ สดด บทนี้ – สดด 2 มองล่วงหน้าถึงยุคพระเมสสิยาห์ในอนาคต

b  “ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา” หมายถึงภูเขาซีนายเป็นอันดับแรก (อพย 3:1; 18:5) เพราะบนภูเขานี้โมเสสได้พบพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและรับธรรมบัญญัติจากพระองค์ (อพย 24:12-18; ฉธบ 33:2 ดู 1 พกษ 19:8) เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารถวายแด่พระเจ้าบนภูเขาศิโยนที่กษัตริย์ดาวิดทรงยึดมาได้ (2 ซมอ 5:7-9) ภูเขาศิโยนจึงกลายเป็นภูเขาพิเศษที่พระเจ้าทรงพำนักอยู่ เป็นภูเขาที่ประชากรของพระองค์ขึ้นไปฟังพระสุรเสียงและนมัสการพระองค์ ดู ฉธบ 12:2-3 เชิงอรรถ b  ภูเขาศิโยนจึงกลายเป็นชื่อของนครเยรูซาเล็มอีกด้วย เป็นนครของพระเมสสิยาห์ที่ประชาชนทั่วโลกจะมาชุมนุมกัน (สดด 48:1 เชิงอรรถ a; อสย 2:1-3; 11:9; 24:23; 56:7; ยอล 3:5; ศคย 14:16-19 ดู ฮบ 12:22; วว 14:1; 21:1 เชิงอรรถ a ด้วย

c  ข้อ 3 เป็นคำพูดของฝ่ายกบฏ ส่วนข้อ 6 เป็นพระดำรัสของพระยาห์เวห์ และในที่สุดตั้งแต่ข้อ 7 ถึง 9 เป็นคำกล่าวของพระเมสสิยาห์ เมื่อพระยาห์เวห์ทรงตั้งพระเมสสิยาห์ให้เป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอลนั้น ทรงเรียกพระเมสสิยาห์ว่าเป็น “บุตร” ของพระองค์ ความจริงสำนวนนี้พบได้บ่อยในวัฒนธรรมของชาวตะวันออกกลางโบราณ แต่เมื่อเชื่อมโยงกับพระสัญญาเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ใน 2 ซมอ 7 ก็มีความหมายลึกซึ้งมากขึ้น -- ฮบ 1:5 ใช้ข้อ 7 มาประยุกต์ ในเรื่องพระวจนาตถ์ทรงถือกำเนิดตั้งแต่นิรันดร

d “ตีให้แตกแหลกลาญเหมือนทุบหม้อดิน” เป็นภาพที่คนโบราณนิยมใช้ หมายถึงผู้พิชิตทำลายและสาปแช่งศัตรูโดยเขียนชื่อศัตรูบนหม้อดินแล้วทุบให้แตก

e “จงกราบนมัสการ” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัด อาจแปลได้อีกว่า “จงจุมพิตพระบาท” หรือ “จงจุมพิตพระบุตร”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย