Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 1[1]

ทางสองแพร่ง

               สดด บทนี้อยู่ในประเภท "ปรีชาญาณ" เป็นบทนำของหนังสือเพลงสดุดีทั้งเล่ม แสดงให้เห็นว่าเรามีทางเลือกได้ 2 ทาง ทางหนึ่งคือการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งนำไปสู่ชีวิตและความสุข อีกทางหนึ่งก็คือทางของความอธรรมที่นำไปสู่หายนะ พันธสัญญาเดิมมักกล่าวถึงทางเลือกทั้งสองนี้ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญและตัดสินใจ (ฉธบ 30:15; ยรม 21:8-9; สภษ 4:18) ในภาษาของพันธสัญญาใหม่ พระเยซูเจ้าจะตรัสถึง "การเข้าประตูแคบหรือเข้าประตูกว้าง" (มธ 7:13-14) ซึ่งหมายความว่าเราจะเลือกอยู่ข้างพระคริสตเจ้าหรืออยู่ตรงข้ามกับพระองค์ (มธ 12:30)

1     
ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข

               เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว

        ไม่ยืนในทางของคนบาป

               ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่น

2      แต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์

               ท่องบ่น[2]ธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งวันทั้งคืน

3      เขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมลำธาร

               ออกผลตามฤดูกาล ใบเขียวสด ไม่เหี่ยวแห้ง

                     เขาคิดจะทำการใดก็สำเร็จทุกประการ

4      ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นเลย[3]

               เขาเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจัดกระจายไป

5      คนชั่วจะถูกตัดสินลงโทษในการพิพากษา[4]

               คนบาปจะถูกขจัดไปจากที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

6      พระยาห์เวห์ทรงคุ้มครองทางของผู้ชอบธรรม

               แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

[1] สดด 1 และ 2 ทำหน้าที่เป็นคำนำให้กับหนังสือเพลงสดุดีทั้งเล่ม เพราะสรุปหลักคำสอนทางศีลธรรมและความเข้าใจเรื่องพระเมสสิยาห์ไว้เป็นอย่างดี สดด 1 ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตของคนดีกับของคนชั่ว สรรเสริญธรรมบัญญัติอันเป็นหนทางถูกต้องนำไปสู่ความสุข ดู 19:7-14 และ 119

[2]  “ท่องบ่น” คำฮีบรูหมายถึงการอ่านพึมพำเพื่อการรำพึงภาวนา (63:6; 77:12; 143:5) ตรงข้ามกับการส่งเสียงดังร้องหาพระเจ้าในยามคับขัน (3:4; 5:2)

[3]   ต้นฉบับภาษากรีกซ้ำ “ไม่เป็นเช่นนั้นเลย”

[4] สำนวนภาษาฮีบรูชวนให้คิดถึงการพิพากษาประมวลพร้อมในวันสุดท้าย แต่คำแปลภาษากรีกหมายถึงการพิพากษาของพระเจ้าต่อกิจการประจำวันของเรา