Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 1[1]

ทางสองแพร่ง

               สดด บทนี้อยู่ในประเภท "ปรีชาญาณ" เป็นบทนำของหนังสือเพลงสดุดีทั้งเล่ม แสดงให้เห็นว่าเรามีทางเลือกได้ 2 ทาง ทางหนึ่งคือการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งนำไปสู่ชีวิตและความสุข อีกทางหนึ่งก็คือทางของความอธรรมที่นำไปสู่หายนะ พันธสัญญาเดิมมักกล่าวถึงทางเลือกทั้งสองนี้ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญและตัดสินใจ (ฉธบ 30:15; ยรม 21:8-9; สภษ 4:18) ในภาษาของพันธสัญญาใหม่ พระเยซูเจ้าจะตรัสถึง "การเข้าประตูแคบหรือเข้าประตูกว้าง" (มธ 7:13-14) ซึ่งหมายความว่าเราจะเลือกอยู่ข้างพระคริสตเจ้าหรืออยู่ตรงข้ามกับพระองค์ (มธ 12:30)

1     
ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข

               เขาไม่เดินตามคำแนะนำของคนชั่ว

        ไม่ยืนในทางของคนบาป

               ไม่นั่งร่วมกับคนชอบเยาะเย้ยผู้อื่น

2      แต่ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์

               ท่องบ่น[2]ธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งวันทั้งคืน

3      เขาเป็นเหมือนต้นไม้ปลูกไว้ริมลำธาร

               ออกผลตามฤดูกาล ใบเขียวสด ไม่เหี่ยวแห้ง

                     เขาคิดจะทำการใดก็สำเร็จทุกประการ

4      ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นเลย[3]

               เขาเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจัดกระจายไป

5      คนชั่วจะถูกตัดสินลงโทษในการพิพากษา[4]

               คนบาปจะถูกขจัดไปจากที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

6      พระยาห์เวห์ทรงคุ้มครองทางของผู้ชอบธรรม

               แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

[1] สดด 1 และ 2 ทำหน้าที่เป็นคำนำให้กับหนังสือเพลงสดุดีทั้งเล่ม เพราะสรุปหลักคำสอนทางศีลธรรมและความเข้าใจเรื่องพระเมสสิยาห์ไว้เป็นอย่างดี สดด 1 ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตของคนดีกับของคนชั่ว สรรเสริญธรรมบัญญัติอันเป็นหนทางถูกต้องนำไปสู่ความสุข ดู 19:7-14 และ 119

[2]  “ท่องบ่น” คำฮีบรูหมายถึงการอ่านพึมพำเพื่อการรำพึงภาวนา (63:6; 77:12; 143:5) ตรงข้ามกับการส่งเสียงดังร้องหาพระเจ้าในยามคับขัน (3:4; 5:2)

[3]   ต้นฉบับภาษากรีกซ้ำ “ไม่เป็นเช่นนั้นเลย”

[4] สำนวนภาษาฮีบรูชวนให้คิดถึงการพิพากษาประมวลพร้อมในวันสุดท้าย แต่คำแปลภาษากรีกหมายถึงการพิพากษาของพระเจ้าต่อกิจการประจำวันของเรา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย