Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง”

52.เศรษฐีหนุ่ม  (มก 10:17-31)
    10 17ขณะที่พระองค์กำลังทรงพระดำเนินอยู่ระหว่างทางชายคนหนึ่งรีบเข้ามาคุกเข่าลงทูลถามว่า “พระอาจารย์ผู้ทรงความดีข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” 18พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ทำไมเรียกเราว่าผู้ทรงความดีไม่มีใครทรงความดีนอกจากพระเจ้าเท่านั้น19ท่านรู้จักบทบัญญัติแล้วคืออย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จอย่าฉ้อโกงจงนับถือบิดามารดา”

20ชายผู้นั้นทูลว่า “พระอาจารย์ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว” 21พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดูตรัสกับเขาว่า “ท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจนและท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิด” 22เมื่อได้ฟังพระวาจานี้ชายผู้นั้นหน้าสลดลงเพราะเขามีทรัพย์สมบัติจำนวนมากจึงจากไปด้วยความทุกข์
23พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรโดยรอบแล้วตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ยากจริงหนอที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า” 24บรรดาศิษย์แปลกใจกับพระวาจานี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสอีกว่า “ลูกเอ๋ยยากจริงหนอที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า25อูฐจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า” 26บรรดาศิษย์ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นพูดกันว่า “ดังนี้ใครจะรอดพ้นได้” 27พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์แล้วตรัสว่า “สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้เพราะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง”

28เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้ว” 29พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่าไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือนพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่ข่าวดี30จะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้เขาจะได้บ้านเรือนพี่น้องชายหญิงมารดาบุตรไร่นาพร้อมกับการเบียดเบียนและในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร31หลายคนที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับเป็นกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรก”

a) อธิบายความหมาย
        ข้อความนี้แบ่งออกอย่างชัดเจนเป็น 3 ตอนคือ ตอนแรก (ข้อ 17-22) บรรยายการพบปะระหว่างพระเยซูเจ้ากับเศรษฐีหนุ่ม ซึ่งติดใจอยู่กับทรัพย์สมบัติจนไม่กล้าตัดสินใจติดตามพระองค์ ตอนที่ 2 (ข้อ 23-27) บันทึกการไตร่ตรองที่น่าสลดใจของพระอาจารย์เรื่องทรัพย์สมบัติ และตอนที่ 3 (ข้อ 28-31) เล่าคำตอบของพระเยซูเจ้าแก่นักบุญเปโตร ผู้ทูลถามพระองค์ว่า บรรดาศิษย์ที่ได้สละทุกสิ่งเพื่อติดตามพระองค์แล้ว จะได้รับสิ่งใดเป็นรางวัล

       น่าสังเกตว่าข้อความตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีความสัมพันธ์กับตอนแรกเพราะตอนที่ 2 พัฒนาความคิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สมบัติ และตอนที่ 3 ขยายความคิดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการติดตามพระคริสตเจ้า แม้เราไม่รู้ว่าการขยายความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์เดียวกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามในพันธสัญญาเดิมชาวยิวมีความคิดว่าทรัพย์สมบัติและความร่ำรวยเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความโปรดปรานและการอวยพระพรของพระเจ้าส่วนพันธสัญญาใหม่สอนว่า การหวงแหนทรัพย์สมบัติหมายถึงการปฏิเสธไม่ยอมไว้วางใจในพระเจ้าและไม่ยอมติดตามพระองค์

-ขณะที่พระองค์กำลังทรงพระดำเนินอยู่ระหว่างทาง นักบุญมาระโกเขียนวลีนี้เพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ และเตรียมฉากการพบปะระหว่างพระเยซูเจ้ากับเศรษฐีหนุ่มในขณะที่ทรงพระดำเนินอยู่ แต่ไม่บอกโดยตรงว่าจุดหมายปลายทางคือที่ใดอย่างไรก็ตาม ผู้อ่านน่าจะเข้าใจว่า พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม เพราะทรงผ่านเมืองซีซารียาแห่งฟิลิป (8:27) ไปถึงเมืองคาเปอรนาอุม (9:33)และเข้าไปในเขตแคว้นยูเดีย (10:1)ณ ที่นั่น ภารกิจของพระองค์จะสำเร็จลุล่วงไป

- ชายคนหนึ่ง พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเพิ่มรายละเอียดว่า “ชายหนุ่ม” (มธ 19:20) และพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาใช้ว่า “ขุนนางคนหนึ่ง” (ลก18:18)

- รีบเข้ามาคุกเข่าลง (เทียบ 1:40; 5:22) ในพันธสัญญาเดิม อากัปกริยาเช่นนี้แสดงความเคารพไม่เพียงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเท่านั้น แต่ต่อหน้ามนุษย์อีกด้วย (เทียบ อสธ 3:2; ยดธ 10:20; 13:30; 1พกษ 23:23, 41; 2 พกษ 1:2; 14:4)

- ทูลถามว่า “พระอาจารย์ผู้ทรงความดี การที่ศิษย์คนหนึ่งเรียกอาจารย์ของตนว่าผู้ทรงความดี เป็นเหตุการณ์ที่เราพบในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกและนักบุญลูกา การพูดเช่นนี้จึงสันนิษฐานว่า เศรษฐีหนุ่มคนนั้นมั่นใจอย่างแน่วแน่ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นอาจารย์ผู้สอนหนทางนำไปสู่ความสุขสมบูรณ์อย่างแท้จริง ดังที่ทรงสำแดงแก่ทุกคนตลอดศาสนบริการของพระองค์

- ข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” วลีที่ว่า “เพื่อจะได้” ถ้าแปลต้นฉบับภาษากรีกตามตัวอักษรก็คือ “เพื่อได้รับเป็นมรดก”ซึ่งเป็นคำกริยาที่ใช้บ่อย ๆ ในพระคัมภีร์ มีความหมายเช่นเดียวกับ “ได้รับเป็นของขวัญ” หรือ “รับกรรมสิทธิ์” (เทียบ มธ 5:5; 25:34; 1 คร 6:9-10; 15:50; กท 5:21 ฯลฯ) ดังนั้นเศรษฐีหนุ่มผู้ตั้งคำถามเช่นนี้มีความเชื่อแล้วว่า หลังจากความตายมนุษย์จะได้รับชีวิตนิรันดรอยู่กับพระเจ้า เขาปรารถนาที่จะบรรลุชีวิตนั้น อย่างไรก็ตาม เขาคงไม่คิดว่าชีวิตนิรันดรล้วนเป็นของประทานจากพระองค์ เพราะเขาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “ข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร”คือเขาต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อมีสิทธิ์จะได้รับมรดก เขาคิดว่าชีวิตนิรันดรเป็นการตอบแทน ไม่ใช่เป็นของประทานจากพระเจ้า

- พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ทำไมเรียกเราว่าผู้ทรงความดี ไม่มีใครทรงความดีนอกจากพระเจ้าเท่านั้น ความพระทัยดีหรือทรงความดีเป็นคุณลักษณะของพระเจ้า (เทียบ สดด118:1; 1 พศด 16:34;2 พศด 5:13;) มนุษย์จึงเป็นผู้ทรงความดีอย่างสัมบูรณ์ไม่ได้ พระเยซูเจ้าทรงทราบและยืนยันความจริงนี้ แต่เราไม่เข้าใจว่า เหตุใดพระองค์ไม่พอพระทัยให้เศรษฐีหนุ่มเรียกพระองค์เช่นนั้น บางทีอาจทรงต้องการเน้นว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์เหมือนผู้อื่น หรือเพราะทรงต้องการช่วยเขาให้ทัศนคติที่ว่า ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ดังนั้น พระองค์จึงทรงเตือนเขาให้เอาใจใส่พิจารณาดูว่า ตนได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าหรือไม่

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย