Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ปีศาจชนิดนี้ขับไล่ออกไม่ได้เลย นอกจากด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้น ”

45. คนถูกปีศาจสิง (2)

- พระองค์ตรัสตอบว่า “คนหัวดื้อ เชื่อยาก เราจะต้องอยู่กับท่านอีกนานเท่าใด จะต้องทนท่านอีกนานเท่าใด” สำนวน “คนหัวดื้อ เชื่อยาก” ถ้าแปลตามตัวอักษรได้ว่า “โอ้ เชื้อสายที่ไม่มีความเชื่อ” โดยแท้จริง นักบุญมาระโกเคยใช้คำว่า “เชื้อสาย” แล้วใน 8:12 และ8:38 พระวาจาตำหนิของพระเยซูเจ้าชวนให้คิดถึงพระวาจาที่พระยาห์เวห์ตรัสกับประชากรผู้บ่นว่าโมเสสว่า “ชุมชนชั่วร้ายนี้จะบ่นว่าเราอีกนานเท่าใด เราได้ยินชาวอิสราเอลบ่นว่าเรามานานแล้ว ”(กดว14:27) 

พระวาจาคร่ำครวญของพระเยซูเจ้านับว่า เป็นการประเมินผลศาสนบริการของพระองค์ในแคว้นกาลิลีก่อนที่จะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม อากัปกริยาของผู้วอนขอให้พระองค์ทรงกระทำอัศจรรย์ในสถานการณ์นี้ ชวนพระองค์ให้ทรงระลึกถึงท่าทีของประชาชนที่ไม่ยอมรับคำสั่งสอนและไม่ยอมเข้าใจความหมายของอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำ ในเวลาเดียวกัน พระวาจานี้ของพระเยซูเจ้าเสนอแนะว่า การที่บรรดาศิษย์ไม่มีความเชื่อจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่สามารถใช้อำนาจที่ได้รับจากพระเยซูเจ้าเพื่อขับไล่ปีศาจ   

- “จงพาเด็กมาพบเราเถิด” เขาจึงพาเด็กนั้นมาเฝ้าพระองค์ ตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไป นักบุญมาระโกมีเจตนาที่จะเล่าเรื่องเพื่อสอนผู้อ่านให้มีความเชื่อ

- เมื่อเห็นพระองค์ ปีศาจก็ทำให้เด็กชักล้มลงกับพื้นดิน กลิ้งไปมา น้ำลายฟูมปาก บัดนี้ รายละเอียดที่นักบุญมาระโกเขียนแสดงว่า เด็กคนนั้นถูกปีศาจสิงอย่างแน่นอน ดังที่เคยบรรยายในกรณีอื่น ๆ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจ เช่น เมื่อพระองค์ทรงรักษาคนถูกปีศาจสิงในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม (เทียบ 1:23-24) และคนในเมืองเกราซา (เทียบ 5:6-7) ต่อหน้าพระเยซูเจ้า บรรดาปีศาจก็แสดงอำนาจโดยใช้ความรุนแรงเหนือร่างกายของผู้ถูกสิง เพื่ออวดอ้างว่าตนเป็นผู้เข้มแข็ง นักบุญมาระโกต้องการบอกให้ผู้อ่านรู้ว่า มีการต่อต้านกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างพระเยซูเจ้ากับปีศาจ ซึ่งสู้ทนการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าไม่ได้

- พระเยซูเจ้าทรงถามบิดาของเด็กว่า “เป็นดังนี้นานเท่าไรแล้ว” พระเยซูเจ้าตรัสถามบิดาเกี่ยวกับอาการของเด็ก  ไม่ใช่เพราะต้องการทราบรายละเอียดเพื่อวินิจฉัยโรคเหมือนนายแพทย์ทั่วไป แต่เพื่อทรงนำบิดาให้บรรลุความเชื่อ ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเขาสำนึกถึงความอ่อนแอของตนและยอมรับว่า ลำพังตนเองจะแก้ปัญหาไม่ได้เลยต้องพึ่งพระเยซูเจ้าผู้เดียวเท่านั้น

- เขาทูลตอบว่า “ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆ ปีศาจได้ผลักเด็กลงในกองไฟหลายครั้ง บางครั้งผลักลงในน้ำเพื่อให้ตาย ถ้าพระองค์ทรงทำสิ่งใดได้ ก็ทรงกรุณาช่วยเราด้วยเถิด” คำภาวนานี้แสดงทั้งความสงสัยว่า พระเยซูเจ้าทรงมีอำนาจรักษาลูกชายหรือไม่ และการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันของบิดากับลูกโดยใช้สรรพนามว่า “เรา”

- พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าทำได้น่ะหรือ ทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับผู้มีความเชื่อ” บิดาได้วอนขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้าเหมือนกับว่าทรงเป็นนายแพทย์ พระองค์จึงตรัสประโยคนี้ซึ่งดูเหมือนเป็นทั้งคำประชดประชันบิดาที่ขาดความเชื่อในพระองค์ และเป็นการช่วยเขาให้ชนะความสงสัย ผู้มีความเชื่อทำได้ทุกอย่างเพราะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย