Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด ”

43. พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์(4)

(b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.    ความสัมพันธ์ที่พระเยซูเจ้าทรงมีกับพระบิดากำหนดความสำคัญพระบุคคลและคุณค่างการเทศน์สอนของพระเยซูเจ้ารวมทั้งศาสนบริการของพระองค์ ถ้าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระเจ้าอย่างแท้จริง เพราะมีความเสมอภาคและความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวสมบูรณ์กับพระบิดา  พระเยซูเจ้าก็ทรงมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร พระองค์ทรงเปิดเผยเจตจำนงและพระประสงค์ของพระเจ้าแก่เราโดยตรง พระเจ้าประทานพระพรยิ่งใหญ่แก่เรา โดยทรงบันดาลให้พระบุตรเสด็จออกมาจากสภาพเร้นลับของพระเทวภาพมาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อทำให้เขารู้จักพระบิดาอย่างน่าเชื่อถือ และถาวรตลอดไป


2.    ทุกวันนี้ มนุษย์หลายคนยังโต้เถียงกันในเรื่องพระบุคคลของพระเยซูเจ้าหรือบางคนดำเนินชีวิตแตกต่างจากผู้อื่นโดยคิดว่าตนกำลังติดตามพระองค์ แต่หนังสือพันธสัญญาใหม่และธรรมประเพณีของพระศาสนจักรเป็นพยานถึงความเชื่ออย่างเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับความเสมอภาคของพระเยซูเจ้ากับพระเจ้า พระบิดา เช่น อารัมภบทของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น เริ่มต้นว่า “เมื่อแรกเริ่มนั้น พระวจนาตถ์ทรงดำรงอยู่แล้ว พระวจนาตถ์ประทับอยู่กับพระเจ้าและพระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า“ (ยน1:1) และคำลงท้ายของอารัมภบทรับรองว่า “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย แต่พระบุตรเพียงพระองค์เดียว ผู้สถิตในพระอุระของพระบิดานั้นได้ทรงเปิดเผยให้เรารู้” (ยน 1:18) นักบุญเปาโลเขียนไว้ว่า แม้พระคริสตเยซู “ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า พระองค์มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น” (ฟป 2:6-7)

3.    โดยทั่วไปเรามักจะคิดว่า ความเสมอภาคระหว่างพระเยซูเจ้ากับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องปกติและชัดเจนอยู่แล้ว เราจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดบรรดาศิษย์จึงยอมรับความจริงนี้ได้ยากและผู้ร่วมสมัยของพระเยซูเจ้าต่อต้านความจริงนี้ โดยแท้จริงแล้ว มนุษย์ไม่เคยได้ยินความจริงนี้มาก่อน และจะเปรียบเทียบกับสิ่งใด ๆ ไม่ได้เลย เราจึงต้องเห็นใจบุคคลเหล่านั้นและถามตนเองว่า เราเข้าใจความจริงนี้ลึกซึ้งมากน้อยเพียงใด  เพราะความเสมอภาคระหว่างพระเยซูเจ้ากับพระเจ้าต้องทำให้เราเข้าใจบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ ของพระเยซูเจ้าแบบใหม่และให้คุณค่าอย่างถาวร เช่น ทำให้เรามองพระเยซูเจ้าไม่เพียงในฐานะมนุษย์ แต่กิจการของพระองค์ในฐานะพระอาจารย์ผู้ทรงสอนบรรดาศิษย์ พระเมสสิยาห์ที่ประชากรของพระเจ้ารอคอยอยู่ ผู้ต่อสู้กับบรรดาคู่อริของพระองค์ เพื่อนของทุกคนที่ถูกกดขี่ข่มเหง ฯลฯ เป็นกิจการของพระเจ้าอีกด้วย ดังนั้น เราต้องตีคุณค่าของทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัส ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวและเสมอเทียบเท่ากับพระเจ้า

4.    พระเจ้า พระบิดาทรงดำรงอยู่ในแสงสว่างที่มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงได้ ภาพใดเกี่ยวกับพระองค์ที่เราคิดหรือประดิษฐ์ขึ้นมาก็เป็นเพียงรูปเคารพเท่านั้น พระบิดาไม่ทรงมีพระพักตร์ให้มนุษย์จะมองเห็นได้ แต่ทรงมีพระสุรเสียงให้ได้ยิน พระสุรเสียงนี้สั่งบรรดาศิษย์ให้ติดตามพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อต่อไปจนกว่าจะได้พบเอกลักษณ์สมบูรณ์ของพระเยซูเจ้า นี่เป็นการเดินทางของเราด้วย หลักการเปลี่ยนแปลงของเราคือการเชื่อฟังพระเยซูเจ้า

5.    เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขา ดูเหมือนว่าทุกอย่างคงเดิมฉันใด เมื่อเราเชื่อฟังพระวาจาของพระองค์แล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างเป็นปกติคงเดิมฉันนั้น แต่โดยแท้จริงเรามีสายตาใหม่ เราสามารถแลเห็นทุกอย่างแบบใหม่

6.    การเปิดเผยที่พระเยซูเจ้าทรงสงวนไว้แก่บรรดาอัครสาวกเพียงสามคนเท่านั้น พระองค์จะทรงมอบแก่ทุกคนบนภูเขากัลป์วารีโอ เมื่อนายร้อยชาวโรมันทำให้สุรเสียงของพระบิดาดังกึกก้องว่า “ชายคนนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว” (มก 15:39) พระเยซูเจ้าผู้ทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์เป็นความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษย์

7.    เมื่อเราเชื่อฟังพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า เราก็กลับเป็นบุตรบุญธรรมของพระบิดา การที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์สอดคล้องกับชีวิตใหม่ที่เราได้รับเมื่อรับศีลล้างบาป เราผ่านจากชีวิตเก่าที่เห็นแก่ตัวเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่มีความรัก ผ่านจากความโศกเศร้าไปสู่ความชื่นชมยินดี จากความวุ่นวายใจไปสู่ความสงบ จากการไม่มีความอดทนไปสู่ความพากเพียร จากความประสงค์ร้ายไปสู่ความปรารถนาดี จากความใจร้ายไปสู่ความใจดี จากความไม่ซื่อสัตย์ไปสู่ความซื่อสัตย์ จากใจแข็งกระด้างไปสู่ความอ่อนโยน และจากการเป็นทาสของกิเลสไปสู่การรู้จักควบคุมตนเอง (เทียบ กท5:22) บนใบหน้าของเราสะท้อนพระพักตร์ของพระบุตรซึ่งเป็นพระพักตร์เดียวกันของพระบิดา

8.    เราควรอธิษฐานภาวนาขอพระเจ้าให้ประทานความสามารถที่จะฟังพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง รู้สึกว่าพระองค์ประทับอยู่เคียงข้างเราทั้งในเหตุการณ์ที่สำคัญ และในเหตุการณ์จำเจของชีวิตประจำวัน ขอพระองค์ทรงสอนเราให้รู้จักเห็นความสวยงามและลิ้มรสความสุขที่จะอยู่กับพระองค์โดยลำพัง เพื่อเราจะเห็นคุณค่าของความเงียบและการอธิษฐานที่ช่วยเราให้รู้จักตนเอง และพระธรรมล้ำลึกของพระองค์

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย