Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเห็นอะไรไหม ”

41. พระเยซูเจ้าทรงทำนายครั้งแรกถึงพระทรมาน(มก 8:31-33)

         831พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสอนบรรดาศิษย์ว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมานอย่างมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่สามวันต่อมาจะกลับคืนชีพ” 32พระองค์ทรงประกาศพระวาจานี้อย่างเปิดเผยเปโตรนำพระองค์แยกออกไปทูลทัดทาน33แต่พระเยซูเจ้าทรงหันไปทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ทรงตำหนิเปโตรว่า “เจ้าซาตานถอยไปข้างหลังเราอย่าขัดขวางเจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์”


a)    อธิบายความหมาย
           ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์มักจะแบ่งพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกออกเป็น 2 ภาคใหญ่ ๆ  ต่อจากอารัมภบท(1:1-13)ภาคแรก(1:14-8:29) บันทึกพระวาจาและกิจการของพระเยซูเจ้าในการปฏิบัติศาสนบริการ โดยมีคำถามแฝงอยู่ตลอดเวลาว่า “พระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ได้หรือไม่” ในที่สุด นักบุญเปโตรในนามของบรรดาศิษย์แก้ปัญหานี้โดยประกาศยืนยันว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า” (8:29) ส่วนภาคที่สอง (8:30-15:47) เริ่มต้นเมื่อพระเยซูเจ้าทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้กล่าวเรื่องพระเมสสิยาห์แก่ผู้ใด (8:31) และขณะที่ทรงพระดำเนินไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม ทรงทำนายครั้งแรกถึงพระทรมานที่จะทรงได้รับ (8:31-10:52)

           ดูเหมือนว่าคำยืนยันของนักบุญเปโตรและคำทำนายของพระเยซูเจ้าถึงพระทรมานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างกันและธรรมประเพณีของพระศาสนจักรถ่ายทอดแยกจากกันแต่นักบุญมาระโกได้บันทึกอย่างต่อเนื่องด้วยความเฉลียวฉลาดเพื่อผู้อ่านจะได้เข้าใจว่า ทัศนคติของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับความหวังของชาวยิวทั่วไปในเรื่องความรุ่งเรืองที่พระเมสสิยาห์จะนำมาสู่ชนชาติของตน  เมื่อบรรดาศิษย์ได้รับคำสั่งสอนจากพระวาจาเหล่านี้ เขาจะมีความคิดผิด ๆ เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ไม่ได้อีกต่อไป แม้จะต้องประสบความยากลำบากจนถึงที่สุด เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนและยอมรับว่า พระเมสสิยาห์จะทรงต้องรับทรมานและจะทรงถูกทุกคนปฏิเสธไม่ยอมรับ

- พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสอนบรรดาศิษย์ว่า ตลอดการเดินทางไปสู่กรุงเยรูซาเล็ม (8:31-10:52)พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์เป็นการส่วนตัวตรัสสามครั้งถึงการรับทรมานในอนาคต (8:31; 9:31; 10:32-34) แต่ละคำทำนายมีโครสร้างเดียวกันที่อ้างถึงประสบการณ์สี่เรื่องซึ่งเป็นชะตากรรมของบุตรแห่งมนุษย์ คือรับการทรมานอย่างมากถูกปฏิเสธไม่ยอมรับ ถูกประหารชีวิตและกลับคืนชีพ

-“บุตรแห่งมนุษย์ คำว่า “บุตรแห่งมนุษย์” เป็นสำนวนภาษาเซมิติกที่พระเยซูเจ้าทรงใช้หมายถึงพระองค์เองมีลักษณะค่อนข้างลึกลับ เพราะในแง่หนึ่งชวนให้คิดถึงธรรมชาติมนุษย์ของพระเยซูเจ้าดังที่เราพบบ่อย ๆ ในหนังสือของประกาศกเอเสเคียล แต่อีกแง่หนึ่งรวมถึงความยิ่งใหญ่และศักดิ์ศรีของพระองค์ดังที่เราพบในหนังสือของประกาศกดาเนียล(เทียบดนล7:13-14)พระเยซูเจ้าทรงใช้คำนี้ในบริบทสามแห่งคือ เมื่อตรัสถึงอำนาจของพระองค์เหนือบาปและวันสับบาโต (เทียบ 2:10,28) ทรงทำนายพระทรมาน (8:31; 9:31; 10:32-34) และการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระองค์ (8:38; 13:26) การที่พระเยซูเจ้าทรงใช้คำนี้ทำให้พระวาจาของพระองค์สง่างามและเป็นวัตถุวิสัยมากยิ่งขึ้น เพราะไม่เป็นเพียงความคิดเห็นเชิงอัตวิสัยที่อาจถกเถียงกันได้เกี่ยวกับพระองค์เอง

- จะต้องรับการทรมานอย่างมาก ต่างจากนักบุญมัทธิวและนักบุญลูกา นักบุญมาระโกบอกเราเพียงในข้อนี้ว่า พระเยซูเจ้าทรงจำเป็นต้องได้รับการทรมานอย่างมากเพื่อจะเป็นไปตามข้อความในพระคัมภีร์ พระองค์ทรงยืนยันว่าจะไม่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามแผนการที่พระบิดาทรงกำหนดเกี่ยวกับพระองค์ และทรงเปิดเผยทางบรรดาประกาศก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบทเพลงของ “ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์” (เทียบ อสย53) พระประสงค์ของพระองค์ผูกพันอยู่เสมอกับพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า (เทียบ ลก2:49) และพระองค์พอพระทัยที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์นี้เพราะทรงทราบว่า หนทางไปสู่พระสิริรุ่งโรจน์ก็ต้องผ่านทางไม้กางเขนและการรับทรมาน (เทียบ ฟป2:5-11)

-จะถูกบรรดาผู้อาวุโส มหาสมณะ และธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับ บุคคลสามกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นสมาชิกของสภาซันเฮดริน ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของชาวยิวทั้งในด้านศาสนาและด้านบ้านเมือง มหาสมณะทำหน้าที่เป็นประธาน และมีสมาชิกจำนวน 70 คน ประกอบไปด้วยผู้อาวุโส หมายถึงฆราวาสผู้แทนหัวหน้าตระกูลหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์คือผู้เชี่ยวชาญในการตีความหมายธรรมบัญญัติของชาวยิว การทำนายครั้งแรกของพระเยซูเจ้าถึงพระทรมานเน้นความคิดที่พระองค์จะทรง “ถูกปฏิเสธไม่ยอมรับ” ซึ่งเป็นสำนวนค่อนข้างรุนแรงมีความหมายมากกว่าเพียงถูกตัดสินลงโทษในศาล บุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการเยาะเย้ยและเหยียดหยาม(9:12) ยิ่งกว่านั้น สำนวนนี้คงจะแฝงไปด้วยข้อความจากพระคัมภีร์ที่พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่มเคยอ้างบ่อย ๆ ว่า “ศิลาที่ช่างก่อสร้างทิ้งไป กลายเป็นศิลาหัวมุม พระยาห์เวห์ทรงกระทำการนี้ เป็นสิ่งมหัศจรรย์แก่ตาของเรา” (สดด118:22-23) นักบุญมาระโกอ้างข้อความนี้เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย (เทียบ 12:10-11)

-และจะถูกประหารชีวิต อุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้ายอ้างถึงการถูกประหารชีวิตของพระเยซูเจ้าอย่างชัดเจน ดังนั้น พระศาสนจักรสมัยแรก ๆ เข้าใจว่าหัวหน้าชาวยิวได้ปฏิเสธไม่ยอมรับผู้แทนคนสุดท้ายที่พระเจ้าทรงส่งมาคือบุตรแห่งมนุษย์ และประหารชีวิตพระองค์ แต่พระเจ้าทรงรับรองพระองค์และทรงทำให้เป็นพื้นฐานของความรอดพ้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย