Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เราสงสารประชาชน ”

36.อัศจรรย์การทวีขนมปังครั้งที่สอง (มก 8:1-10)

         8 1ครั้งนั้น ประชาชนจำนวนมากชุมนุมกันอีก และไม่มีอะไรกิน พระองค์จึงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามา ตรัสกับเขาว่า 2”เราสงสารประชาชนเพราะเขาอยู่กับเรามาสามวันแล้ว และเวลานี้ไม่มีอะไรกิน 3ถ้าเราให้เขากลับบ้านโดยไม่ได้กินอะไร เขาจะหมดเรี่ยวแรงขณะเดินทาง เพราะมีหลายคนเดินทางมาจากที่ไกล” 4บรรดาศิษย์จึงทูลตอบว่า “ใครจะหาอาหารในที่เปลี่ยวเช่นนี้มาให้คนเหล่านี้กินจนอิ่มได้” 5พระองค์ตรัสถามว่า “ท่านมีขนมปังกี่ก้อน” เขาทูลว่า “เจ็ดก้อน”

6พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นดิน ทรงหยิบขนมปังเจ็ดก้อนนั้น ตรัสขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรงบิขนมปัง ประทานให้บรรดาศิษย์ไปแจกจ่าย เขาก็แจกจ่ายขนมปังให้ประชาชน 7เขายังมีปลาตัวเล็กๆ อยู่บ้าง พระองค์ทรงกล่าวถวายพระพรพระเจ้า ทรงสั่งให้แจกจ่ายปลาเช่นเดียวกัน 8ทุกคนกินจนอิ่ม และยังเก็บเศษที่เหลือได้อีกเจ็ดตะกร้า 9ผู้ที่กินขนมปังและปลามีประมาณสี่พันคน พระองค์ทรงส่งเขากลับไป 10แล้วพระองค์เสด็จลงเรือพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปยังบริเวณเมืองดาลมานูธาทันที


a)    อธิบายความหมาย
ข้อความนี้เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้เล่าเรื่องคล้ายกันนี้ใน 6:34-44 แล้ว ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ถกเถียงกันว่า พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปัง 2 ครั้งเป็นเหตุการณ์แท้จริงทางประวัติศาสตร์ หรือทรงทำอัศจรรย์นี้เพียงครั้งเดียวแต่นักบุญมาระโกนำมาเล่า 2 ครั้งเพราะได้พบเอกสาร 2 ฉบับเป็นแหล่งข้อมูลที่เล่าเรื่องเดียวกัน
ข้อความทั้งสองนี้มีโครงสร้างเดียวกันและมีรายละเอียดคล้ายคลึงกันมาก เช่น กล่าวถึงความสงสารต่อประชาชน การสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์ ขนมปังและปลา การกินจนอิ่ม ตะกร้าและเศษที่เหลือ ประชาชนจำนวนมากมายแม้ไม่เท่ากันทีเดียว  แต่สถานที่ทรงทำอัศจรรย์ต่างกันคือ การทวีขนมปังครั้งเกิดขึ้นในดินแดนของชาวอิสราเอล ส่วนการทวีขนมปังครั้งที่สองเกิดขึ้นที่ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบกาลิลี ซึ่งเป็นดินแดนของคนต่างศาสนา อย่างไรก็ตาม นักบุญมาระโกคิดว่า อัศจรรย์นี้เกิดขึ้นสองครั้งอย่างแน่นอน เพราะพระเยซูเจ้าจะตรัสกับบรรดาศิษย์ต่อไปว่า "'เมื่อเราบิขนมปังห้าก้อนเลี้ยงคนห้าพันคน ท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่กระบุง' เขาตอบว่า 'สิบสองกระบุง' 'เมื่อเราบิขนมปังเจ็ดก้อนเลี้ยงคนสี่พันคน ท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่ตะกร้า' เขาทูลตอบว่า 'เจ็ดตะกร้า'” (8:19-20)  นักบุญมาระโกจึงต้องการเน้นว่า พระเยซูเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ดูแล ทุกคนไม่ว่าชาวยิวหรือคนต่างศาสนา

- ครั้งนั้น เป็นวลีที่ใช้บ่อย ๆ เพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์สองเรื่องทั่ว ๆ ไป โดยไม่เน้นกาลเวลาเฉพาะเจาะจง ในข้อ 10 ผู้อ่านจะรู้ว่าอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นในแคว้นทศบุรี ดังนั้น วลีนี้ต้องการบอกว่าพระเยซูเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์นี้ในช่วงเวลาที่ทรงพำนักในแคว้นดังกล่าว

- ประชาชนจำนวนมากชุมนุมกันอีก และไม่มีอะไรกิน ครั้งสุดท้ายที่นักบุญมาระโกได้เล่าว่ามีประชาชนจำนวนมากมาชุมนุมกันก็คือ โอกาสที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนใบ้หูหนวก (7:33)  เวลานี้เขาต้องการให้ผู้อ่านคำนึงถึงประชาชนจำนวนมากที่พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงเมื่อทรงทวีขนมปังครั้งแรก (6:34) 
 

- พระองค์จึงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามา ตรัสกับเขาว่า ครั้งนี้เป็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงสังเกตว่าประชาชนต้องการกินอาหารและทรงเชิญชวนบรรดาศิษย์ให้จัดการ ส่วนครั้งก่อนเป็นบรรดาศิษย์เข้ามาทูลพระองค์ขอให้ทรงปล่อยประชาชนกลับบ้าน

- "เราสงสารประชาชน" พระเยซูเจ้าทรงแสดงความรู้สึกเดียวกันกับเหตุการณ์ในครั้งแรก แต่แรงบันดาลใจนั้นแตกต่างกัน ในครั้งแรกพระองค์ทรงสงสารประชาชนที่มีความสับสน วุ่นวาย ขาดผู้นำ เป็นเหมือนฝูงแกะปราศจากผู้เลี้ยง แต่ในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ด้ายกายภาพ

- เพราะเขาอยู่กับเรามาสามวันแล้ว และเวลานี้ไม่มีอะไรกิน เราไม่รู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงกระทำสิ่งใดในเวลาสามวันดังกล่าว ส่วนในการทวีขนมปังครั้งแรกเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันเดียว

- ถ้าเราให้เขากลับบ้านโดยไม่ได้กินอะไร เขาจะหมดเรี่ยวแรงขณะเดินทาง พระเยซูเจ้าทรงสำนึกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะ ซึ่งมีภารกิจที่จะต้องหาอาหารเลี้ยงแกะของตน พระองค์ทรงเข้าใจดีว่าบ้านของประชาชนอยู่ห่างไกลจากสถานที่นั้น

- เพราะมีหลายคนเดินทางมาจากที่ไกล” คำว่า “ที่ไกล” ในที่นี้ไม่หมายถึงเพียงระยะทางที่ต้องเดินทางเป็นเวลานาน แต่ยังอาจจะหมายถึง ผู้ที่อยู่ห่างไกลจากชาวยิวอีกด้วย นั่นคือคนต่างศาสนา

บรรดาศิษย์จึงทูลตอบว่า “ใครจะหาอาหารในที่เปลี่ยวเช่นนี้มาให้คนเหล่านี้กินจนอิ่มได้” พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยพระเมตตากรุณาของพระองค์ผู้พอพระทัยจะทรงช่วยเหลือประชาชนในที่เปลี่ยว และยังทรงพระประสงค์ให้บรรดาศิษย์รับรู้ความรู้สึกดังกล่าวของพระองค์ และยอมร่วมมือช่วยเหลือประชาชน แต่บรรดาศิษย์ตอบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ความช่วยเหลือ เขาดูเหมือนได้ลืมไปว่าพระเยซูเจ้าทรงเคยแก้ไขสถานการณ์เช่นนี้มาแล้ว เมื่อทรงทวีขนมปังครั้งแรก นักพระคัมภีร์ที่คิดว่า พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเพียงครั้งเดียวจึงอ้างเหตุผลข้อนี้คือ คำตอบของบรรดาศิษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบคำตอบของบรรดาศิษย์ก่อนที่พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปัง จะเห็นได้ว่าคำตอบของเขาใน 6:35-37 เป็นการปฏิเสธอย่างเด็ดขาดมากกว่าคำตอบในครั้งนี้ ซึ่งอาจจะเป็นการเชิญชวนทางอ้อมให้พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ ถ้าทรงเห็นสมควร

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย