Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“พระนามของพระเยซูเจ้าเลื่องลือไป”

27. กษัตริย์เฮโรดและพระเยซูเจ้า ( มก 6:14-16 )
           
6 14 กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเพราะพระนามของพระเยซูเจ้าเลื่องลือไปบางคนพูดว่า “ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้” 15บางคนพูดว่า “เขาคือเอลียาห์” บางคนก็พูดว่า “เขาเป็นประกาศกคนหนึ่งเหมือนกับประกาศกคนอื่น” 16แต่เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเช่นนี้ก็ตรัสว่า “ยอห์นคนที่เราให้ตัดศีรษะได้กลับคืนชีพมาอีก”

a) อธิบายความหมาย
          ข้อความที่แล้ว นักบุญมาระโกเล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้บรรดาอัครสาวกไปประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าตามหมู่บ้านในแคว้นกาลิลี บัดนี้ ขณะที่บรรดาอัครสาวกปฏิบัติภารกิจ นักบุญมาระโกหันกลับมาสนใจประเด็นสำคัญที่ว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ใด เขาจึงสรุปความคิดเห็นต่าง ๆ ของชาวยิวเกี่ยวกับพระองค์

            โดยแท้จริง พระเยซูเจ้าเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว กิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแคว้นกาลิลี (เทียบ 1:28) เพราะพระองค์ทรงขับไล่ปีศาจ (เทียบ 1:39) ยิ่งกว่านั้น ผู้คนมากมายที่อาศัยทั่วปาเลสไตน์และนอกบริเวณนั้นได้มาพบพระเยซูเจ้าเพราะเคยได้ยินสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ (เทียบ 3:7-8) ในหมู่คนเหล่านี้ยังมีหัวหน้าชาวยิวบางคนซึ่งมาจากกรุงเยรูซาเล็ม (เทียบ 3:22) และบางคนที่เป็นผู้นิยมกษัตริย์เฮโรด (เทียบ 3:6) แม้ผู้มีอำนาจด้านศาสนาตัดสินว่า พระเยซูเจ้าทรงถูกปีศาจสิง  (เทียบ 6:3) แต่นักบุญมาระโกยังอธิบายความคิดเห็นอื่น ๆ ที่มองพระองค์ในแง่บวก

- กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า     กษัตริย์เฮโรดอันทีปาสเป็นพระโอรสของกษัตริย์ เฮโรดมหาราชและพระนางมัลธาเช ทรงเป็นเจ้าปกครองแคว้นกาลิลีและแคว้นเปอเรียระหว่างปี 4 ก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 39 คือในปีที่จักรพรรดิคาลิกูลาทรงปลดพระองค์ออกจากตำแหน่งไปอยู่ในดินแดนเนรเทศ นักบุญมาระโกเรียกพระองค์นี้ว่ากษัตริย์ ทั้ง ๆ ที่จักรพรรดิออกัสตัสทรงแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นเพียง ”เททราร์ค” (tetrarch) คือ "เจ้าปกครอง" ถ้าแปลคำเททราร์คตามตัวษรหมายถึง “ผู้ปกครองหนึ่งในสี่ส่วนของแผ่นดิน” แต่โดยทั่วไปในสมัยนั้น หมายถึงผู้มีอำนาจปกครองส่วนใดส่วนหนึ่งของแผ่นดิน แม้ไม่ได้รับเกียรติยศเป็นกษัตริย์ แต่มีอำนาจเทียบเท่ากษัตริย์

- เพราะพระนามของพระเยซูเจ้าเลื่องลือไป กษัตริย์เฮโรดอันทีปาสยังไม่ทรงพบพระเยซูเจ้า เพราะประทับอยู่ที่เมืองทิเบเรียส ซึ่งเป็นเมืองที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่จักรพรรดิทีเบริอัส และพระเยซูเจ้าไม่เสด็จเข้าเมืองนี้ แต่กษัตริย์เฮโรดอันทีปาสทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์แล้ว เพราะกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแคว้นกาลิลี

- บางคนพูดว่า “ยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้ว การที่ประชาชนบางคนคิดว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายก็เพราะพระเยซูเจ้าทรงเริ่มปฏิบัติศาสนบริการหลังจากที่นักบุญยอห์นถูกขัง (เทียบ 1:14; ลก 13:25) และลักษณะบางอย่างในพระชนมชีพของพระองค์คล้ายกับของนักบุญยอห์น เช่น การดำเนินชีวิตเรียบง่ายและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทำให้คนจำนวนมากประทับใจพระองค์

- ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้” แม้ในขณะที่นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างมีชีวิตอยู่ไม่เคยทำอัศจรรย์ แต่ประชาชนยอมรับว่า เมื่อเขากลับคืนชีพแล้วก็มีอำนาจทำอัศจรรย์ดังที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ

- บางคนพูดว่า “เขาคือเอลียาห์” ตามคำประกาศของประกาศกมาลาคีในนามของพระเจ้าว่า "ดูซิ เราจะส่งประกาศกเอลียาห์มาหาท่าน ก่อนที่วันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวของพระยาห์เวห์จะมาถึง เขาจะทำให้ใจของพ่อกลับมาหาลูก และใจของลูกกลับไปหาพ่อ เพื่อเราจะไม่ต้องมาทำลายล้างแผ่นดิน" (มลค 3:23-24) และตามธรรมประเพณี โดยทั่วไปชาวยิวรอคอยการกลับมาของประกาศกเอลียาห์ก่อนจะสิ้นพิภพ เพื่อเตือนประชาชนให้กลับใจ เขาจะได้นำหน้าและรับใช้พระเมสสิยาห์ (เทียบ 1:2)

- บางคนก็พูดว่า “เขาเป็นประกาศกคนหนึ่งเหมือนกับประกาศกคนอื่น” ประชาชนบางคนไม่เจาะจงว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นประกาศกคนใดคนหนึ่งในอดีตซึ่งกลับคืนชีพ แต่เป็นประกาศกคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประกาศกที่ดำเนินชีวิตในอดีต น่าสังเกตว่า ความคิดเห็นทั้งสามประการนี้ แม้มองพระเยซูเจ้าในแง่บวกและให้เกียรติพระองค์ แต่ไม่สอดคล้องกับธรรมล้ำลึกที่ซ่อนเร้นในพระบุคคลของพระเยซูเจ้า ความคิดของประชาชนสมัยนั้นเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ต่างจากลักษณะพระเมสสิยาห์ที่พระองค์ทรงเป็น

- แต่เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเช่นนี้ ก็ตรัสว่า “ยอห์นคนที่เราให้ตัดศีรษะ ได้กลับคืนชีพมาอีก” คำตัดสินของกษัตริย์เฮโรดอันทีปาสดูเหมือนสอดคล้องความคิดเห็นแรกของประชาชนกลุ่มแรก แต่โดยแท้จริงแล้ว ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์สันนิษฐานว่า กษัตริย์เฮโรดอันทีปาสผู้ทรงได้รับการศึกษาแบบกรีกคงจะไม่เชื่อในเรื่องการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย ดังนั้น เขาจึงคิดว่าความหมายของประโยค "ยอห์นคนที่เราให้ตัดศีรษะ ได้กลับคืนชีพมาอีก" คงเป็นพระดำรัสประชดของกษัตริย์เฮโรดอันทีปาส เพื่อทรงต้องการขจัดความรู้สึกผิดที่มารบกวนมโนธรรมบ่อย ๆ เพราะทรงสั่งให้ประหารชีวิตนักบุญยอห์นผู้บริสุทธิ์

b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
       1.ประชาชนมีความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า เขาต้องการกำหนดชัดเจนว่า พระองค์ทรงสังกัดอยู่ในกลุ่มบุคคลใดที่เขารู้จักแล้ว เช่น ประกาศกเอลียาห์ ประกาศกคนใดคนหนึ่ง หรือนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้าง การคิดเช่นนี้เปรียบได้กับการประทับตราคนบริสุทธิ์โดยไม่พยายามสืบหาข้อเท็จจริงของผู้ที่เราสงสัยว่า เขาทำหรือพูดอะไรแน่ บางครั้งเราก็ประพฤติเช่นนี้ เราตัดสินผู้อื่นโดยไม่พยายามวิเคราะห์ความจริงด้วยความพากเพียรและยุติธรรม เราคิดว่าตนเองมีคำตอบพร้อมที่จะสรุปเพื่อหลีกเลี่ยงความยากลำบากในการพิจารณาไตร่สวน

       2.พระเยซูเจ้าทรงทำให้ประชาชนประทับใจในพระองค์บ้าง เขาจึงครุ่นคิดถึงพระองค์ ถามตนเองว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดสำหรับตน เราซึ่งประทับใจในพระเยซูเจ้าเช่นกัน เราครุ่นคิดถึงพระองค์หรือไม่ เราต้องจับตามองพระเยซูเจ้า เพื่อจะได้มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับพระองค์และปฏิบัติตามพระฉบับ

       3.ชีวิตของเราเป็นที่น่าประทับใจแก่บุคคลรอบข้างหรือไม่ พฤติกรรมของเราชวนให้เขาระลึกถึงคำสอนของพระเยซูเจ้าหรือไม่ เขาเห็นว่าเราเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้าไหม คำชมเชยดีสุดซึ่งเราอาจจะได้รับจากผู้อื่นคือ "คนนี้เป็นคริสตชนแท้ เขาเป็นคนไม่มีมารยา" หรือไม่

       4.กษัตริย์เฮโรดทรงกระทำผิดในการสั่งประหารชีวิตนักบุญยอห์น มโนธรรมจึงตำหนิพระองค์ และการกระทำนั้นเป็นภาพหลอนในความคิดของพระองค์  เราก็เช่นกัน เมื่อเราทำผิดแล้ว เราไม่สามารถควบคุมความคิดของตนเพราะทุกครั้งที่เราคิด ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ทำผิดกลับมารบกวนเรา ใจของเราฟ้องตนเอง และชีวิตก็ไม่มีมีความสุข เราจะพ้นสภาพเช่นนี้ได้ ก็ต่อเมื่อเรายอมรับผิดและขออภัยโทษจากพระเจ้าเท่านั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย