Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงตั้งใจฟังให้ดี”

19. อุปมาสั้น ๆ สี่เรื่อง (2)
- เช่นเดียวกัน พระวาจาที่สองประกอบด้วย 2 ประโยคที่กล่าวถึงสิ่งตรงกันข้ามแต่ทั้งสองประโยคมีความคิดเดียวกันและคล้องจองกัน ประโยคที่สองจะซ้ำความคิดของสิ่งที่บอกในประโยคแรก ในบริบทของนักบุญมัทธิวพระวาจานี้เป็นคำเชิญชวนบรรดาศิษย์ให้มีความกล้าหาญในการประกาศความจริงที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมาย (เทียบ  มธ 10:26)  แต่นักบุญมาระโกเชื่อมโยงพระวาจานี้กับอุปมาเรื่องตะเกียง


- ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้ง ประโยคนี้ต้องการบอกว่าธรรมล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักร
พระเจ้าคือการเปิดเผยพระอานุภาพที่ช่วยให้รอดพ้นของพระองค์ในพระคริสตเจ้าซึ่งเวลานี้ยังซ่อนอยู่แต่สักวันหนึ่งจะปรากฏชัดแจ้งแก่ผู้ไม่มีความเชื่อเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนอยู่ตลอดไป

- ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ปรากฏออกมา ประโยคนี้รับรองความคิดของประโยคก่อน แต่มุมมองต่างกัน เวลานี้ยอมรับว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าอาจจะซ่อนไว้ระยะเวลาหนึ่ง แต่จุดประสงค์ของพระอาณาจักรคือเพื่อปรากฏออกมาให้ทุกคนเห็น พูดอีกนัยหนึ่ง พระเยซูเจ้าตรัสว่า สักวันหนึ่งพระเจ้าผู้ทรงพระอานุภาพจะทรงทำให้พระอาจักรของพระเจ้าปรากฏแจ้งแก่ทุกคน ในบริบทพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าผู้ทรงได้รับการปฏิเสธจากประชาชน ก็เป็นคำยืนยันความเชื่อและความหวังว่า สักวันหนึ่งชาวอิสราเอลและมนุษย์ทั้งหลายจะยอมรับว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์

- ใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิด” คำเหล่านี้มีไว้สำหรับศิษย์ของพระองค์ทุกสมัยคือ พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนเราให้มีความหวังเดียวกับที่พระองค์ทรงสำแดงในเวลานั้น คือสักวันหนึ่งทุกคนจะมารู้จักและมีความเชื่อในพระองค์

- พระองค์ตรัสอีกว่า “จงตั้งใจฟังให้ดี พระวาจาที่สามนี้เริ่มต้นโดยซ้ำประโยคก่อน พระเยซูเจ้าทรงเชิญชวนผู้ฟังให้ตั้งใจรับฟังคำสอนของพระองค์ เพราะเราเข้าใจพระเจ้าเท่าที่เราเปิดใจยอมรับพระวาจา

- ท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้น แต่ละคนได้รับธรรมล้ำลึกของพระเจ้าในขนาดเท่าที่ตนสามารถที่จะฟังและเห็นพระเยซูเจ้า การตวงหมายถึงการตีความหมาย การชั่ง การตัดสิน ความเชื่อในพระคริสตเจ้าสอดคล้องกับทัศนะที่มีเกี่ยวกับพระองค์ เราจะถูกพิพากษาตามที่กระทำเช่นนี้

- และจะเพิ่มให้อีกด้วย น่าสังเกตว่าประโยคนี้ไม่มีประธาน เราไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้เพิ่มให้ แต่ในที่นี้ประธานคือพระเจ้า เพราะภูมิหลังวิธีการเขียนพระคัมภีร์ในภาษาอาราเมอิกหลีกเลี่ยงที่จะใช้พระนามของพระเจ้าเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงต่อพระองค์ ดังนั้น ยิ่งเราให้ความสำคัญแก่พระวาจา ต้อนรับและพยายามปฏิบัติมากเท่าใด พระเจ้าก็ยิ่งจะประทานความรู้และความสามารถทางจิตใจมากเท่านั้นเรารับจากพระองค์อยู่เสมอมากกว่าที่ปรารถนาจะได้รับ

- ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย”ยังมีความคิดเช่นเดียวกับพระวาจาข้อ 24 ที่เน้นว่าผู้มีมากหมายถึงผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อของประทานของพระเจ้า ผู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงความคิด ผู้ที่ยอมให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของตน ทรัพย์สมบัตินี้ยิ่งจะร่ำรวย แต่ถ้าไม่มีพระวาจาของพระเจ้า ถ้าไม่ฟังและรำพึงภาวนาก็จะสูญเสียความจริงเกี่ยวกับโลกและตนเอง ในที่สุด ทุกสิ่งจะแห้งแล้งและจนลง พระเยซูเจ้าจึงทรงเปิดเผยธรรมล้ำลึกของพระอาณาจักร ทุกคนที่มีเจตนาดีจะมีความหวังที่จะได้รับความรอดพ้นจากพระเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย