Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา”

15. พระเยซูเจ้ากับพระประยูรญาติของพระองค์และคู่อริ (มก 3:20-35)
1) พระประยูรญาติของพระเยซูเจ้าเป็นห่วงพระองค์
3   20พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ 21เมื่อพระประยูรญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปควบคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ

2) ข้อกล่าวหาของบรรดาธรรมาจารย์
22บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูลสิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง”  23พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร  24ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้  25ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้  26ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ  27ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้
28“เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป 29แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” 30พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”

3) พระประยูรญาติแท้ของพระเยซูเจ้า
31พระมารดาและพระประยูรญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ 32ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” 33พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” 34แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา 35ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
a)    อธิบายความหมาย
ถ้าเราพิจารณาโครงสร้างการเรขียนพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก เพื่อค้นหาจุดประสงค์ของผู้เขียน เราจะเห็นว่า เมื่อนักบุญมาระโกได้เล่าการเริ่มต้นศาสนบริการของพระเยซูเจ้าที่แคว้นกาลิลี (เทียบ 1:1-45) รวมทั้งการโต้เถียงกัน 5 กรณีระหว่างพระองค์กับธรรมาจารย์ ชาวฟาริสี และผู้นิยมกษัตริย์เฮโรดแล้ว (เทียบ 2:1-3:6) เขารวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ต่อเนื่องกันในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าเข้าด้วยกัน เพื่อผู้อ่านจะได้ค้นพบภาพลักษณ์แท้ของพระเยซูเจ้าที่สะท้อนในปฏิกิริยาของประชาชน ในมติมหาชน ในการสนทนาพูดคุยและในข่าวลือของผู้นึกว่าตนเป็นฝ่ายถูกต้องเสมอ

นักบุญมาระโกได้อธิบายว่า ประชาชนจำนวนมากนิยมชมชอบพระคริสตเจ้า และติดตามพระองค์ (เทียบ 3:7-12) และพระเยซูเจ้าทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคน (เทียบ 3:13-19)  บัดนี้ เขาเล่าปฏิกิริยาของบุคคลอีก 2 กลุ่มคือ บรรดาญาติพี่น้องและบรรดาธรรมจารย์ โดยใช้วิธีการเขียนที่เรียกว่า “การแต่งประโยคแบบแซนด์วิช” (sandwich construction) คือนำเรื่องข้อกล่าวหาของบรรดาธรรมาจารย์ (เทียบ 3:22-30) มาใสในระหว่างสองตอนของเรื่องพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้า (เทียบ 3:20-21 และ 31-35) นี่เป็นครั้งแรกที่เราพบวิธีเขียนเช่นนี้ ซึ่งนักบุญมาระโกจะใช้บ่อย ๆ จนเป็นลักษณะการเขียนเฉพาะของเขา

1.    พระประยูรญาติของพระเยซูเจ้าเป็นห่วงพระองค์
-พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง
บ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านของนักบุญเปโตรที่เมืองคาเปอรนาอุมดังที่เราได้พบแล้ว (เทียบ 2:1) บ้านในความหมายของนักบุญมาระโกไม่เป็นเพียงสถานที่แห่งหนึ่งที่มีอยู่จริง แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลที่อยู่ร่วมกัน บ้านอาจหมายถึงญาติพี่น้องผู้ร่วมรับประทานอาหาร ร่วมชีวิต แบ่งปันความเหน็ดเหนื่อย มีความรักใคร่ปองดองกัน เป็นสถานที่ซึ่งมีการให้ซึ่งกันและกัน(แก่กันและกัน) บ้านในที่นี้จึงเป็นเครื่องหมายของพระศาสนจักรอีกด้วย 

-ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้

รายละเอียดนี้แสดงชัดเจนว่า ประชาชนจำนวนมากมาพบพระองค์เพื่อฟังพระวาจา และรับการรักษาให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และพระเยซูเจ้าทรงทุ่มเทพระองค์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่คำนึงถึงพระองค์เอง ไม่มีเวลาส่วนตัว ไม่มีเวลาแม้จะเสวยพระกระยาหาร

-เมื่อพระประยูรญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้
คือได้ยินว่าพระเยซูเจ้าทรงทุ่มเทพระองค์เพื่อปฏิบัติภารกิจโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เป็นห่วงพระองค์ การที่พระประยูรญาติไม่เข้าใจพระเยซูเจ้ามีหลักฐานโดยตรงในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (เทียบ ยน 7:5) และเราพบหลักฐานทางอ้อมในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกอีกด้วย (เทียบ มก 6:4)

-ก็ออกไปควบคุมพระองค์ไว้ นักบุญมาระโกใช้คำว่า “ควบคุม” อาจมีความหมายในแง่ที่ว่า เขาพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อกีดขวางไม่ให้พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติภารกิจต่อไป จะได้นำพระองค์กลับไปบ้าน

-เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
คงจะไม่หมายถึงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นคนบ้า แต่หมายความว่าพฤติกรรมของพระองค์แปลกประหลาด ผิดสามัญสำนึก เพราะอาจทรงลืมพระองค์ในการปฏิบัติภารกิจจนถึงขนาดนี้  และเพราะพระองค์ไม่ทรงระมัดระวังในการเทศน์สอน ทำให้ผู้มีอำนาจทางศาสนาหลายคนต้องเคืองใจ พระประยูรญาติคงจะเกรงว่า ชื่อเสียงของครอบครัวจะได้รับความเสียหาย เขาจึงมารับพระเยซูเจ้าเพื่อพาพระองค์กลับบ้าน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย