Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า”

13. ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า (3)
b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
           1. เมื่อทำไม่ดี ทุกอย่างดูเหมือนเรียบง่ายไม่มีอุปสรรค ตรงกันข้าม ผู้ทำความดีมักจะประสบความยากลำบาก แต่ในความยากลำบากนั้นไม่หมายความว่าประสบความล้มเหลว สำหรับพระเยซูเจ้าก็เช่นกัน พระองค์ทรงพระประสงค์ที่จะปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากบาป จากกิเลสและจากโรคภัยต่าง ๆแต่การกระทำเช่นนี้ทำให้ผู้นำชาวยิวต้องการประหารชีวิตพระองค์  เมื่อพระเยซูเจ้าจำเป็นต้องเสด็จออกจากเมืองก็มีคนจำนวนมากแสวงหาและรีบไปพบพระองค์ การทำความดีจึงอาจเกิดผลอย่างคาดไม่ถึง ผู้ทำความดีมักจะได้ชัยชนะเมื่อเขาคิดว่ากำลังพ่ายแพ้ ความดีจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อผ่านจากความยากลำบากและการพ่ายแพ้แม้ในพระศาสนจักร เราก็เห็นหลักการนี้คือ  พระศาสนจักรเกิดจากการที่พระเยซูเจ้าทรงพ่ายแพ้ถูกประหารชีวิต แต่มนุษย์ที่ได้พบความรอดพ้นในพระศาสนจักรกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

            2. เรือเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนจักร เรือของบรรดาอัครสาวกเป็นเรือลำเล็ก ๆทำด้วยไม้ แสดงว่าพระศาสนจักรเป็นหมู่คณะของผู้มีความเชื่อ บุคคลในเรือผ่านจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าโดยข้ามทะเลแห่งความว่างเปล่า เรือทำด้วยไม้เปรียบได้กับไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า เราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกันที่มีลักษณะเล็ก ๆ หมายความว่า พระศาสนจักรมีลักษณะเป็นประชากรซึ่งเป็นพี่น้องที่อยู่เคียงข้างกัน แม้มีจำนวนมากนับเป็นแสนเป็นล้านคน เรือลำนี้ไม่ใช่เรือสำราญลำใหญ่ แต่เป็นเรือลำเล็ก ๆ ที่ไม่แข็งแรง โดยลำพังเรือนี้อาจอับปางได้ เพราะอำนาจมาจากพระเจ้าเท่านั้น ไม่อยู่ในเรือลำนี้อำนาจของพระศาสนจักรอยู่ในพระองค์ผู้ทรงถ่อมองค์ลงด้วยความรัก

            3. ประชาชนเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์ สังเกตกริยา 2 คำคือ เบียดเสียดกันและสัมผัส ในพระศาสนจักรเราต้องสัมผัสกับพระเยซูเจ้าแต่ไม่ต้องเบียดเสียดพระองค์ โดยแท้จริงแล้วความเชื่อทำให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์และพระองค์ทรงสัมผัสเรา ดังที่เราจะอ่านในบทที่ 5 ของพระวรสารตามคำบอกบอกเล่าของนักบุญมาระโกเรื่องหญิงตกโลหิต ขณะที่ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ นางมาสัมผัสพระเยซูเจ้าการสัมผัสเป็นกิจการที่ทำด้วยความรู้ตัวและประทับใจ หลายอย่างที่เรารับรู้อาจจะทำให้เราอยู่เฉย ๆ ดังนั้น ความสำคัญไม่อยู่เพียงในการรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ใด แต่อยู่ในการที่เราสัมผัสพระองค์

           4. พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก คำว่า “รักษา” ในภาษากรีกหมายถึง“แสดงความเคารพ” พระศาสนจักรประกอบด้วยผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาให้หายหมายความว่าพระองค์ทรงแสดงความเคารพต่อผู้ป่วย การบำบัดรักษาจึงเป็นการแสดงความเคารพต่อบุคคล เมื่อคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าตนได้รับเกียรติ  มีคนเคารพและรักเขา ผู้นั้นก็หายจากโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะหายจากความคิดที่ว่าตนไร้คุณค่า จากการดูถูกตนเองและผู้อื่น  การมีชื่อเสียงทำให้เราเห็นคุณค่าของตนเอง แต่คุณค่าที่สำคัญที่สุดคือ การเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าดังนั้น ทุกคนที่พบกับพระเยซูเจ้าก็ได้พบผู้ทรงเคารพและให้เกียรติตน พบกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงติดต่อกับตนในฐานะบุตรบุญธรรมของพระเจ้า และกับผู้ทรงพร้อมสละพระชนมชีพเพื่อตนนี่เป็นบทเรียนสำหรับเรา เหตุผลเดียวที่จะต้องรู้จักให้เกียรติตนเองและผู้อื่นคือ เราเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า 

           5. น่าสังเกตว่าผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เป็นผู้ที่พยายามสัมผัสพระเยซูเจ้า โรคภัยต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอและบาปมนุษย์ เรามักจะซ่อนไม่อยากให้ผู้อื่นเห็นบาดแผลของเรา  แต่สิ่งสำคัญคือให้เรายอมรับความอ่อนแอและรู้ว่าพระเจ้าประทานศักดิ์ศรีและพร้อมจะประทานอภัยแก่ทุกคนเสมอ ดังนั้น เราต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้จักดำเนินชีวิตด้วยความเมตตากรุณา ยอมรับผู้อื่น และรู้ว่าทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีเช่นกันเพราะเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันศักดิ์ศรีของคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ในการมีพรสวรรค์มากกว่าผู้อื่น หรือในความสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างดีกว่าผู้อื่นแต่อยู่ในการที่พระเจ้าทรงยอมรับข้อจำกัดของทุกคน เราจึงต้องรู้จักยอมรับข้อจำกัดของผู้อื่น และอยู่ด้วยกันฉันพี่น้อง

           6. ปีศาจรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ใด แต่พระองค์ไม่ทรงต้องการให้มันประกาศว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า ปีศาจรู้จักพระองค์และต้องการประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงต้องการเช่นนั้นเหตุผลนี้ฟังดูก็แปลกดี พระองค์เสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุกคนจะยอมรับว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงต้องการให้เรารู้จักว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสละชีวิตเพื่อเราบนไม้กางเขนทรงต้องการให้เราเห็นว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงอ่อนแอ ทรงถูกเบียดเบียนเหมือนกับเราทุกคน เพื่อทรงสำแดงว่าเป็นพระเจ้าผู้ประทับเคียงข้างเรา ดังนั้น ความรู้ซึ่งหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความอ่อนแอของพระเจ้า เป็นความรู้ที่มาจากปีศาจ เป็นความรู้ที่ปฏิเสธพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นความรักที่ถ่อมตนและทรงเป็นความรักที่อ่อนแอ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย