Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงตามเรามาเถิด”

6. พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สี่คนแรก (3)

             เมื่อบรรดาศิษย์ยอมตอบรับการเรียกจากพระเยซูเจ้า และยอมให้พระองค์ทรงเป็นอาจารย์เขามอบตนให้พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นำทางและแสดงความไว้วางใจในพระองค์ เขาเชื่อว่าพระองค์ทรงรู้จุดหมายของชีวิตและทรงรู้ทางถูกต้องที่มุ่งไปสู่จุดหมายนั้น การที่พระอาจารย์ทรงเดินนำหน้าเป็นวิธีส่วนพระองค์แสดงหนทางอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการเดินตามพระองค์เป็นวิธีส่วนตัวของบรรดาศิษย์ที่ยอมมอบตนแด่พระองค์อย่างเป็นรูปธรรม เขาพร้อมที่จะเรียนรู้หนทางถูกต้องจากพระองค์ พระวาจา “ตามเรามา” มีความหมายเป็นนัยว่า พระเยซูเจ้าทรงนำหน้าบรรดาศิษย์ ลำดับความสัมพันธ์นี้เป็นพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้  

            เมื่อพระเยซูเจ้าทรงประกาศล่วงหน้าว่า การเดินทางของพระองค์มุ่งไปสู่การรับทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพ ลำดับความสัมพันธ์นี้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้น     นักบุญเปโตรเดินขึ้นข้างหน้าพระเยซูเจ้า คัดค้านพระวาจาของพระองค์ เขาต้องการให้พระองค์ทรงเปลี่ยนวิถีทางเดิน แต่พระเยซูเจ้าไม่พอพระทัยพฤติกรรมของนักบุญเปโตร โดยตรัสว่า “เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลัง อย่าขัดขวาง” (8:33) พระองค์ทรงส่งเขากลับไปในที่เฉพาะของตน คือให้เดินตามหลังไม่ใช่เดินนำหน้าพระองค์

           พระเยซูเจ้าทรงประกาศหลักเกณฑ์การติดตามพระองค์แก่ประชาชนและบรรดาศิษย์ว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง ให้แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา”(8:34) ตั้งแต่พระองค์ทรงเรียกศิษย์สี่คนแรก พระวาจาที่ว่า “ตามเรามา” กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์   ในตอนสุดท้ายของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก ข่าวสารที่ทูตสวรรค์แจ้งแก่บรรดาศิษย์คือ “พระองค์เสด็จล่วงหน้าท่านทั้งหลายไปในแคว้นกาลิลี ท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่น ดังที่ทรงบอกท่านไว้” (16:7)
พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพทรงเป็นพระอาจารย์ของบรรดาศิษย์ตลอดไป พระเยซูเจ้าทรงพิสูจน์ว่าการเดินทางของพระองค์บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริง เพราะการกลับคืนพระชนมชีพนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยม  ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์เป็นศูนย์กลางของคำบอกเล่าในข้อความที่กำลังพิจารณานี้ (1:16-20) พระองค์ทรงเริ่มความสัมพันธ์โดยทอดพระเนตรเห็นผู้ที่ถูกเรียก พระวาจาของพระองค์ทำให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข) การตอบสนองของผู้ที่ได้รับเรียก
            การตอบสนองของผู้ที่ได้รับเรียกประกอบด้วยการกระทำ 2 อย่างอยู่เสมอคือ การละทิ้ง และการติดตาม การกระทำแรกเกี่ยวข้องกับอดีต คือละทิ้งบรรยากาศที่ดำเนินชีวิตจนถึงวันที่ถูกเรียก การกระทำที่สองมุ่งไปสู่อนาคตซึ่งจะถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า

           พระเยซูเจ้าทรงพบคนเหล่านี้ในสถานการณ์ชีวิตที่เป็นรูปธรรม พระองค์ไม่ทรงพบบุคคลที่ไม่รู้จะทำอะไร แต่ทรงพบกับผู้ที่มีงานเต็มมือ บางคนกำลังทอดแหในทะเล อีกบางคนซ่อมแหอยู่ในเรือ เลวีนั่งที่ด่านภาษี ทุกคนกำลังทำงานตามอาชีพของตนเพื่อเลี้ยงครองครัว ทุกคนอยู่ในบรรยากาศเฉพาะเจาะจง มีความสัมพันธ์กับหลายคน และมีหน้าที่ต่าง ๆ ต่อมาพระเยซูเจ้าทรงอ้างถึงความสัมพันธ์เหล่านี้เมื่อตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือน พี่น้องชายหญิง บิดามารดา บุตรหรือไร่นา เพราะเห็นแก่เรา และเพราะเห็นแก่ข่าวดี จะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้” (10:29-30)

          ความสัมพันธ์ที่บรรดาศิษย์ต้องสละเกี่ยวข้องกับครอบครัวและทรัพย์สมบัติ ซึ่งเป็นลักษณะความเป็นอยู่ของธรรมชาติมนุษย์ การถูกเลือกสรรจากพระเยซูเจ้าเรียกร้องการละทิ้งหลายประการอย่างเจาะจง  ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกต้องออกจากสภาพที่เขาดำเนินชีวิตอยู่และต้องกลับเป็นบุคคลอิสระเพื่อติดตามพระองค์ เขาจำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต ไม่ต้องมองย้อนกลับไปในอดีต แต่ต้องมองสู่อนาคตซึ่งจะกำหนดโดยความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า แม้ความสัมพันธ์อื่นและภารกิจที่จะต้องละทิ้งมีคุณค่ามากสำหรับมนุษย์ แต่โดยการติดตามพระเยซูเจ้าเขาจะมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระองค์ ซึ่งมีคุณค่ามากกว่านั้นอีก

         พระเยซูเจ้าทรงเรียกบางคนให้ละทิ้งทุกอย่างก็จริง แต่พระองค์ยังทรงเน้นคุณค่าของบทบัญญัติประการที่ 4 คือ “จงเคารพบิดามารดา” (เทียบ 7:6-13) พระองค์จึงทรงเรียกร้องวิธีที่ถูกต้องทั้งในการตอบสนองการถูกเรียก และในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย