Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“การเริ่มต้นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า”
(มก 1:1)
2. ชื่อของพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (๒)
a)      อธิบายความหมาย
        
           ข้อนี้ยังยืนยันจุดประสงค์ของพระวรสารอย่างเจาะจง เพราะนักบุญมาระโกบอกตั้งแต่แรกว่า ข่าวดีที่เขาประกาศเป็นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้า ตลอดข้อเขียนในพระวรสารเขามุ่งที่จะแสดงว่า บรรดาศิษย์รับรู้ความจริงที่ “พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า” ได้อย่างไร โดยชี้แจงต้นกำเนิดและพื้นฐานของความจริงนี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าคือ ศาสนบริการ การรับทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ล้วนเปิดเผยว่า พระองค์เป็นคริสต์อย่างไร และเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างไร จุดประสงค์ของนักบุญมาระโกจึงเป็นการชี้แจงต้นกำเนิดและพื้นฐานของการประกาศข่าวดี ซึ่งสรุปได้ในข้อเท็จจริงที่ว่า “พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า”  

           ในที่สุด ข้อนี้ยังแสดงโครงสร้างการเขียนพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกว่า เนื้อหาระหว่างบทนำกับบทสรุปแบ่งเป็น 2 ภาคใหญ่ คือภาคแรกอธิบายว่า บรรดาศิษย์เข้าใจเรื่อง “พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์” ได้อย่างไร และภาคที่ 2 อธิบายว่าความเชื่อใน “พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า” เกิดขึ้นได้อย่างไร

           ภาคแรกของพระวรสารเล่าเหตุการณ์หลายเรื่องในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงพบปะกับบุคคลต่างๆ จากประชากรอิสราเอล จากครอบครัวของพระองค์ และจากบรรดาศิษย์  พระองค์ทรงทำเครื่องหมายอัศจรรย์หลายประการและทรงสั่งสอนโดยใช้อุปมาเรื่องต่าง ๆ และในตอนกลางของการดำเนินเรื่อง  พระองค์ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด   นักบุญเปโตรทูลตอบในนามของบรรดาศิษย์ว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า” (8:29)

           เรื่องราวดำเนินต่อไปในภาคที่สอง พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ให้ติดตามพระองค์ ไม่ว่าจะต้องเสียสละตนเองสักเพียงใด  พระองค์ทรงถกเถียงกับบรรดาหัวหน้าแห่งอิสราเอล จนทรงถูกจับกุม ทรงถูกพิพากษาและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์ ผู้ทรงรับทรมาน ทรงเป็นบุตรแห่งมนุษย์ เมื่อนายร้อยเห็นพระองค์สิ้นพระชนม์ จึงพูดว่า “ชายคนนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว” (15:37) บุตรแห่งมนุษย์ที่รับทรมานจึงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง

b. ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

           พระวรสารไม่เป็นข้อเขียนที่เสนอทฤษฏีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นการับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เหตุการณ์นั้นได้ชื่อว่า “’ข่าวดี” และไม่เป็นเพียงข่าวดีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นข่าว “ดีที่สุด” ข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าจึงก่อให้เกิดความยินดียิ่งใหญ่ ข่าวดีนี้หมายความว่า พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา และทรงระลึกถึงประชากรของพระองค์ ทรงมีพระประสงค์แน่วแน่ที่จะนำความรอดพ้นแก่ประชากรของพระองค์โดยอาศัยพระบุตร

           ดังนั้น การประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าจึงแสดงอย่างลึกซึ้งและแน่นอนที่สุดถึงความซื่อสัตย์และความเมตตากรุณาของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ และเป็นพื้นฐานมั่นคงของความชื่นชมยินดีที่ไม่มีสิ้นสุด พระเยซูเจ้าพระองค์เองในฐานะพระคริสต์และพระบุตรของพระเจ้า ทรงเป็นสาเหตุของความชื่นชมยินดีนี้

           เราควรถามตนเองว่า ความชื่นชมยินดีเป็นคุณลักษณะเฉพาะของเราหรือไม่ เป็นความยินดีในส่วนลึกของจิตใจ ซึ่งไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเพียงใดที่จะทำลายได้ เรามองเหตุการณ์ในชีวิตของเราและของผู้อื่นในแง่ดีหรือไม่ การอ่านพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกจะช่วยเราให้รักษาความชื่นชมยินดีในใจ จะได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้น เราจึงไม่กลัวสิ่งใด เพราะเราไว้วางใจในความรักและในพระอานุภาพของพระองค์


(อ่านต่อในครั้งหน้า)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย