Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

28 1คนชั่วร้ายย่อมหนีแม้เมื่อไม่มีใครไล่ตาม

แต่ผู้ชอบธรรมย่อมกล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่ม

2เมื่อคนในแผ่นดินเป็นกบฏ เจ้านายก็มีจำนวนมากขึ้น

แต่ถ้ามีคนที่มีความเข้าใจและมีความรู้ แผ่นดินก็จะมีความมั่นคงa

3คนยากจนbที่ข่มเหงคนยากจนด้วยกัน

ก็เหมือนฝนหนักที่ทำลายพืชผล แล้วจะขาดแคลนอาหาร

4ผู้ทอดทิ้งธรรมบัญญัติย่อมสรรเสริญคนชั่วร้าย

แต่ผู้รักษาธรรมบัญญัติย่อมต่อต้านเขา

5คนชั่วไม่เข้าใจความยุติธรรม

แต่ผู้แสวงหาพระยาห์เวห์เข้าใจทุกอย่าง

6คนยากจนที่ดำเนินชีวิตสุจริต

ย่อมดีกว่าคนที่มีความประพฤติคดโกง แม้เขาจะร่ำรวย

7ผู้รักษาธรรมบัญญัติย่อมเป็นบุตรที่มีความเข้าใจ

แต่ผู้เป็นเพื่อนกับคนตะกละนำความอับอายมาให้บิดา

8การเพิ่มทรัพย์สมบัติของตนโดยเรียกดอกเบี้ยเกินควร

กลับเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับผู้สงสารคนยากจนc

9ผู้ใดไม่ยอมฟังธรรมบัญญัติ

แม้แต่คำอธิษฐานภาวนาของเขาก็น่าสะอิดสะเอียน

10ผู้หลอกลวงคนเที่ยงตรงให้เดินในทางชั่ว

ก็จะตกลงในหลุมของตน

แต่ผู้ไร้มลทินจะได้ความสุขเป็นมรดก

11คนร่ำรวยคิดว่าตนมีปรีชา

แต่คนยากจนที่มีความเข้าใจย่อมรู้จักเขาดี

12เมื่อผู้ชอบธรรมมีชัยชนะ ทุกคนย่อมยินดีมาก

แต่เมื่อคนชั่วร้ายมีอำนาจ ทุกคนย่อมซ่อนตัว

13ผู้ซ่อนการล่วงละเมิดของตนจะไม่เจริญ

แต่ผู้สารภาพผิดdและเลิกล่วงละเมิดจะได้รับความกรุณา

14ผู้มีความเกรงกลัวอยู่เสมอย่อมเป็นสุข

แต่ผู้มีใจกระด้างย่อมได้รับความยากลำบาก

15คนชั่วร้ายที่ปกครองประชาชนยากจน

เป็นเหมือนสิงโตคำรามและหมีหิวโหย

16ผู้ปกครองที่ขาดความเข้าใจย่อมเรียกร้องของกำนัลมากมาย

แต่ผู้เกลียดผลกำไรทุจริตย่อมมีชีวิตยืนยาว

17ฆาตกรที่มโนธรรมติเตียนย่อมหลบหนีจนถึงวันตาย

อย่าให้ใครช่วยเหลือเขาเลย

18ผู้ดำเนินชีวิตอย่างไร้ตำหนิจะได้รับความรอดพ้น

แต่ผู้ประพฤติไม่ซื่อตรงจะล้มโดยฉับพลัน

19ผู้เพาะปลูกในที่ดินของตนย่อมมีอาหารอุดมสมบูรณ์

แต่ผู้มีเพียงความเพ้อฝันeจะยากจนยิ่งขึ้น

20คนซื่อสัตย์สุจริตจะได้รับพรมากมาย

แต่ผู้ที่ร่ำรวยอย่างรวดเร็วจะไม่พ้นโทษ

21การแสดงความลำเอียงย่อมไม่ดี

คนหนึ่งอาจทำผิดเพื่อขนมปังเพียงชิ้นเดียวก็ได้

22คนโลภรีบแสวงหาทรัพย์สมบัติ

เขาไม่รู้ว่าความขัดสนกำลังจะมาถึงเขา

23ผู้ตำหนิผู้อื่นจะได้รับความชื่นชอบ

มากกว่าคนชอบประจบประแจง

24ผู้ขโมยสิ่งของของบิดาหรือมารดาแล้วพูดว่า “ไม่ผิด”

ย่อมเป็นมิตรกับโจร

25คนโลภก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท

แต่ผู้วางใจในพระยาห์เวห์จะเจริญรุ่งเรือง

26ผู้วางใจตนเองย่อมเป็นคนโง่เขลา

แต่ผู้ดำเนินชีวิตอย่างมีปรีชาจะได้รับความรอดพ้น

27ผู้ให้แก่คนยากจนจะไม่ขาดสิ่งใด

แต่ผู้ปิดตาไม่ยอมช่วยเหลือจะถูกสาปแช่งอย่างมาก

28เมื่อคนชั่วร้ายมีอำนาจ ทุกคนก็ซ่อนตัว

แต่เมื่อคนชั่วร้ายพินาศ คนชอบธรรมจะมีจำนวนมากขึ้น

28 a ต้นฉบับภาษากรีกอธิบายสุภาษิตบทนี้อีกแบบหนึ่งว่า “เมื่อมีการกบฏรุนแรง การถกเถียงกันก็เกิดขึ้น ผู้ที่ฉลาดรู้ว่าจะดับ(การถกเถียงนี้)ได้อย่างไร”

b “คนยากจน” – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “คนชั่ว” หรือ “คนไม่นับถือพระเจ้า”

c ผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่สุจริตจะไม่เป็นประโยชน์ตลอดไป ในที่สุดทรัพย์สมบัตินั้นจะตกเป็นของคนยากจน

d “ผู้สารภาพผิด” เป็นการกล่าวพาดพิงถึงการสารภาพบาป – เทียบ ลนต 5:5; กดว 5:7; สดด 32:5; อสย 1:16-18; ฮชย 14:2-4.

e “ความเพ้อฝัน” หรือ “สิ่งไร้ประโยชน์”  สำหรับผู้เขียนสุภาษิตเหล่านี้ อาจหมายถึงธุรกิจการค้า - สุภาษิตหลายบทยังคงยกย่องการกสิกรรมว่าเป็นอาชีพตามอุดมการณ์ในสมัยโบราณ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย