Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

13 1บุตรที่มีปรีชาย่อมฟังaคำสั่งสอนของบิดา

คนชอบเยาะเย้ยไม่ฟังคำตำหนิ

2มนุษย์กินผลดีจากปากของตน

แต่ผู้ทรยศใช้ความรุนแรงเลี้ยงชีวิต

3ผู้ควบคุมปากของตนจะรักษาชีวิตไว้ได้b

ผู้พูดพล่ามจะพบความพินาศ

4คนเกียจคร้านอยากกิน แต่ไม่มีอะไรกิน

ส่วนคนขยันจะมีกินจนอิ่ม

5ผู้ชอบธรรมเกลียดคำพูดเท็จ

แต่คนชั่วร้ายทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงและอับอาย

6ความชอบธรรมรักษาผู้ดำเนินชีวิตไร้มลทิน

แต่บาปทำลายคนชั่วร้ายc

7บางคนทะนงตนว่าร่ำรวย แต่ไม่มีอะไร

บางคนเสแสร้งว่าเป็นคนจน แต่มีทรัพย์สมบัติมากมาย

8ทรัพย์สมบัติเป็นค่าไถ่ของชีวิตมนุษย์

แต่คนยากจนไม่กลัวการถูกคุกคาม

9ความสว่างของผู้ชอบธรรมส่องแสงเจิดจ้า

แต่ประทีปของคนชั่วร้ายจะดับมืด

10การพูดยกตนข่มผู้อื่นย่อมก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท

แต่ปรีชาญาณอยู่กับผู้ยอมรับคำแนะนำ

11ความร่ำรวยที่ได้มาอย่างรวดเร็วdจะลดน้อยลงเรื่อยๆ

แต่ผู้สะสมทีละเล็กทีละน้อยจะได้ทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนขึ้น

12ความหวังที่ยังไม่สมหวังย่อมทรมานใจ

แต่ความปรารถนาที่ได้รับการตอบสนองเป็นต้นไม้แห่งชีวิต

13ผู้ดูหมิ่นพระวาจาย่อมทำลายตนเอง

แต่ผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติจะได้รับบำเหน็จ

14คำสอนของผู้มีปรีชาเป็นพุน้ำแห่งชีวิต

เพื่อหลีกเลี่ยงบ่วงแร้วของความตาย

15สามัญสำนึกย่อมได้รับความโปรดปราน

แต่หนทางของผู้ทรยศนำไปสู่ความพินาศ

16ผู้ใดฉลาดย่อมคิดก่อนจะทำ

แต่คนโง่แสดงความโง่เขลาของตน

17ผู้สื่อสารไม่ดีก่อให้เกิดeเหตุร้าย

แต่ทูตที่ซื่อสัตย์ย่อมนำสุขภาพ

18ผู้ที่เพิกเฉยต่อคำตักเตือนจะยากจนและได้รับความอับอาย

แต่ผู้เชื่อฟังคำตักเตือนให้แก้ไขย่อมได้รับเกียรติ

19ความปรารถนาที่ได้รับการตอบสนองทำให้พอใจ

แต่คนโง่เขลาไม่ต้องการปลีกตัวจากความชั่วร้ายf

20ผู้เดินกับผู้มีปรีชาก็จะเป็นผู้มีปรีชาด้วย

แต่ผู้คบหากับคนโง่เขลาจะได้รับผลร้าย

21เคราะห์ร้ายย่อมไล่ตามคนบาป

แต่ความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นบำเหน็จของผู้ชอบธรรม

22คนดีย่อมละมรดกไว้ให้บุตรหลาน

แต่คนบาปจะต้องละทรัพย์สมบัติไว้ให้ผู้ชอบธรรม

23แม้ทุ่งนาของคนจนจะมีผลผลิตมากมาย

แต่บางคนต้องพินาศเพราะความอยุติธรรมg

24ผู้ไม่ใช้ไม้เรียวย่อมไม่รักบุตร

แต่ผู้รักบุตรย่อมตักเตือนให้เขาแก้ไขความประพฤติ

25ผู้ชอบธรรมย่อมกินจนอิ่ม

แต่ท้องของคนชั่วร้ายย่อมหิว

13 a “ฟัง” – ข้อความในบรรทัดแรกนี้ไม่มีกริยา แต่ต้องเสริมเข้ามาเพื่อให้คล้องจองกับข้อความในบรรทัดที่สอง

b “รักษาชีวิตไว้ได้” – ที่นี่มีการเล่นคำ เพราะคำว่า “ชีวิต” (nephes) ยังอาจแปลได้อีกว่า “ลำคอ” หรือ “วิญญาณ”

c “คนชั่วร้าย” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความชั่วร้าย”

d “อย่างรวดเร็ว” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความอนิจจัง” หรือ “ความว่างเปล่า” (hebel)

e “ก่อให้เกิดเหตุร้าย”  - แปลโดยคาดคะเนให้สอดคล้องกับบรรทัดที่สอง – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ตกในเคราะห์ร้าย”

f ดูเหมือนว่าข้อความในแต่ละบรรทัดของข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลย - ต้นฉบับอาจไม่สมบูรณ์

g ต้นฉบับของข้อนี้ก็อาจไม่สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน – ต้นฉบับภาษากรีกว่า ผู้ชอบธรรมมีชีวิตเพื่อใช้ทรัพย์สมบัติได้หลายปี แต่คนชั่วจะพินาศในไม่ช้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย