"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

13 1บุตรที่มีปรีชาย่อมฟังaคำสั่งสอนของบิดา

คนชอบเยาะเย้ยไม่ฟังคำตำหนิ

2มนุษย์กินผลดีจากปากของตน

แต่ผู้ทรยศใช้ความรุนแรงเลี้ยงชีวิต

3ผู้ควบคุมปากของตนจะรักษาชีวิตไว้ได้b

ผู้พูดพล่ามจะพบความพินาศ

4คนเกียจคร้านอยากกิน แต่ไม่มีอะไรกิน

ส่วนคนขยันจะมีกินจนอิ่ม

5ผู้ชอบธรรมเกลียดคำพูดเท็จ

แต่คนชั่วร้ายทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงและอับอาย

6ความชอบธรรมรักษาผู้ดำเนินชีวิตไร้มลทิน

แต่บาปทำลายคนชั่วร้ายc

7บางคนทะนงตนว่าร่ำรวย แต่ไม่มีอะไร

บางคนเสแสร้งว่าเป็นคนจน แต่มีทรัพย์สมบัติมากมาย

8ทรัพย์สมบัติเป็นค่าไถ่ของชีวิตมนุษย์

แต่คนยากจนไม่กลัวการถูกคุกคาม

9ความสว่างของผู้ชอบธรรมส่องแสงเจิดจ้า

แต่ประทีปของคนชั่วร้ายจะดับมืด

10การพูดยกตนข่มผู้อื่นย่อมก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท

แต่ปรีชาญาณอยู่กับผู้ยอมรับคำแนะนำ

11ความร่ำรวยที่ได้มาอย่างรวดเร็วdจะลดน้อยลงเรื่อยๆ

แต่ผู้สะสมทีละเล็กทีละน้อยจะได้ทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนขึ้น

12ความหวังที่ยังไม่สมหวังย่อมทรมานใจ

แต่ความปรารถนาที่ได้รับการตอบสนองเป็นต้นไม้แห่งชีวิต

13ผู้ดูหมิ่นพระวาจาย่อมทำลายตนเอง

แต่ผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติจะได้รับบำเหน็จ

14คำสอนของผู้มีปรีชาเป็นพุน้ำแห่งชีวิต

เพื่อหลีกเลี่ยงบ่วงแร้วของความตาย

15สามัญสำนึกย่อมได้รับความโปรดปราน

แต่หนทางของผู้ทรยศนำไปสู่ความพินาศ

16ผู้ใดฉลาดย่อมคิดก่อนจะทำ

แต่คนโง่แสดงความโง่เขลาของตน

17ผู้สื่อสารไม่ดีก่อให้เกิดeเหตุร้าย

แต่ทูตที่ซื่อสัตย์ย่อมนำสุขภาพ

18ผู้ที่เพิกเฉยต่อคำตักเตือนจะยากจนและได้รับความอับอาย

แต่ผู้เชื่อฟังคำตักเตือนให้แก้ไขย่อมได้รับเกียรติ

19ความปรารถนาที่ได้รับการตอบสนองทำให้พอใจ

แต่คนโง่เขลาไม่ต้องการปลีกตัวจากความชั่วร้ายf

20ผู้เดินกับผู้มีปรีชาก็จะเป็นผู้มีปรีชาด้วย

แต่ผู้คบหากับคนโง่เขลาจะได้รับผลร้าย

21เคราะห์ร้ายย่อมไล่ตามคนบาป

แต่ความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นบำเหน็จของผู้ชอบธรรม

22คนดีย่อมละมรดกไว้ให้บุตรหลาน

แต่คนบาปจะต้องละทรัพย์สมบัติไว้ให้ผู้ชอบธรรม

23แม้ทุ่งนาของคนจนจะมีผลผลิตมากมาย

แต่บางคนต้องพินาศเพราะความอยุติธรรมg

24ผู้ไม่ใช้ไม้เรียวย่อมไม่รักบุตร

แต่ผู้รักบุตรย่อมตักเตือนให้เขาแก้ไขความประพฤติ

25ผู้ชอบธรรมย่อมกินจนอิ่ม

แต่ท้องของคนชั่วร้ายย่อมหิว

13 a “ฟัง” – ข้อความในบรรทัดแรกนี้ไม่มีกริยา แต่ต้องเสริมเข้ามาเพื่อให้คล้องจองกับข้อความในบรรทัดที่สอง

b “รักษาชีวิตไว้ได้” – ที่นี่มีการเล่นคำ เพราะคำว่า “ชีวิต” (nephes) ยังอาจแปลได้อีกว่า “ลำคอ” หรือ “วิญญาณ”

c “คนชั่วร้าย” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความชั่วร้าย”

d “อย่างรวดเร็ว” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความอนิจจัง” หรือ “ความว่างเปล่า” (hebel)

e “ก่อให้เกิดเหตุร้าย”  - แปลโดยคาดคะเนให้สอดคล้องกับบรรทัดที่สอง – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ตกในเคราะห์ร้าย”

f ดูเหมือนว่าข้อความในแต่ละบรรทัดของข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลย - ต้นฉบับอาจไม่สมบูรณ์

g ต้นฉบับของข้อนี้ก็อาจไม่สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน – ต้นฉบับภาษากรีกว่า ผู้ชอบธรรมมีชีวิตเพื่อใช้ทรัพย์สมบัติได้หลายปี แต่คนชั่วจะพินาศในไม่ช้า

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก