Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

12 1ผู้รักคำตักเตือนย่อมรักความรู้

แต่ผู้เกลียดคำตักเตือนให้แก้ไขเป็นคนโง่เขลา

2พระยาห์เวห์โปรดปรานคนดี

แต่ทรงลงโทษผู้ที่วางแผนชั่วร้าย

3ความชั่วร้ายทำให้มนุษย์ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้

แต่รากของผู้ชอบธรรมจะไม่มีวันถูกเคลื่อนย้าย

4ภรรยาที่ดีเป็นมงกุฎของสามี

แต่ภรรยาที่นำความอับอายมาให้สามี

เป็นเหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกของเขา

5แผนการของผู้ชอบธรรมย่อมยุติธรรม

แต่คำแนะนำของคนชั่วร้ายย่อมหลอกลวง

6ถ้อยคำของคนชั่วร้ายซุ่มคอยหลั่งเลือด

แต่ปากของผู้ชอบธรรมช่วยให้รอดพ้น

7เมื่อคนชั่วร้ายล้มลงแล้ว เขาก็หายไป

แต่บ้านของผู้ชอบธรรมจะมั่นคง

8ผู้มีสามัญสำนึกจะได้รับคำสรรเสริญ

ผู้มีใจคดจะถูกดูหมิ่น

9ผู้ต่ำต้อยที่มีพอกิน

ย่อมดีกว่าผู้ทะนงตน แต่ไม่มีอาหารกิน

10ผู้ชอบธรรมย่อมเอาใจใส่ดูแลสัตว์เลี้ยงของตน

แต่คนชั่วร้ายมักมีใจโหดเหี้ยม

11ผู้เพาะปลูกในที่ดินของตนย่อมมีอาหารอุดมสมบูรณ์

แต่ผู้มีเพียงความเพ้อฝันย่อมไม่มีสามัญสำนึก

12ความปรารถนาของคนชั่วร้ายคือการหาวิธีทำความชั่ว

แต่รากของผู้ชอบธรรมบังเกิดผล

13คนชั่วย่อมติดบ่วงโดยคำพูดที่ล่วงละเมิด

แต่ผู้ชอบธรรมจะพ้นจากความยุ่งยาก

14แต่ละคนจะกินผลจากคำพูดของตนจนอิ่ม

แต่ละคนจะได้รับผลตอบแทนจากการงานที่ตนทำ

15คนโง่เขลาคิดว่าความประพฤติของตนถูกต้อง

แต่ผู้มีปรีชาย่อมฟังคำแนะนำของผู้อื่น

16คนโง่เขลาแสดงความโกรธออกมาทันที

แต่คนฉลาดไม่สนใจการถูกสบประมาท

17ผู้พูดความจริงส่งเสริมความชอบธรรม

แต่พยานเท็จส่งเสริมการหลอกลวง

18ถ้อยคำของผู้พูดพล่อยๆเป็นเหมือนดาบที่ทิ่มแทง

แต่ถ้อยคำของผู้มีปรีชาเป็นการบำบัดรักษา

19ผู้ที่พูดความจริงจะคงอยู่ตลอดไป

แต่ผู้พูดเท็จอยู่ได้เพียงชั่วคราว

20ความหลอกลวงอยู่ในใจของผู้คิดแผนการชั่วร้าย

ความชื่นชมยินดีอยู่ในใจของผู้แนะนำสันติภาพ

21ผู้ชอบธรรมจะไม่ประสบอันตราย

แต่คนชั่วร้ายจะพบเหตุร้ายมากมาย

22พระยาห์เวห์ทรงรังเกียจการพูดเท็จ

พระองค์พอพระทัยทุกคนที่ประพฤติซื่อสัตย์

23คนฉลาดย่อมซ่อนความรู้

แต่คนโง่เขลาประกาศความโง่ของตน

24ผู้ทำงานอย่างขยันขันแข็งจะได้เป็นผู้สั่งงาน

แต่คนเกียจคร้านจะต้องถูกบังคับให้ทำงาน

25ความกระวนกระวายทำให้คนท้อใจ

แต่คำพูดที่ดีทำให้มีความยินดี

26ผู้ชอบธรรมชี้ทางให้เพื่อนa

แต่หนทางของคนชั่วร้ายนำให้หลง

27คนเกียจคร้านไม่มีเหยื่อมาให้ปิ้งb

แต่ความขยันเป็นทรัพย์สินประเสริฐยิ่งของมนุษย์

28ชีวิตอยู่ในหนทางของความชอบธรรม

ไม่มีความตายอยู่ในหนทางนั้นเลย

12 a “ชี้ทางให้แก่เพื่อน” – แปลโดยคาดคะเน – คำกริยาภาษาฮีบรูในรูปนี้พบได้ที่นี่เท่านั้น น่าจะมาจากรากคำที่แปลว่า “สำรวจ”

b “ไม่มีเหยื่อมาให้ปิ้ง” เพราะล่าสัตว์มาเป็นเหยื่อไม่ได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย