Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โยบต้องยอมรับพระปรีชาญาณของพระเจ้า

  1. 1โศฟาร์ชาวนาอามัทพูดเป็นคนต่อไปว่า

                   2“คำพูดมากมายเช่นนี้ควรได้รับคำตอบ

                   คนหนึ่งจะถูกต้องเพราะเขาพูดมากกระนั้นหรือ

                   3คำพูดไร้สาระของท่านทำให้คนต้องนิ่ง

                   เมื่อท่านจะเยาะเย้ยโดยไม่มีผู้ใดทำให้ท่านต้องอับอายหรือ

                   4ท่านพูดว่า ‘การกระทำaของข้าพเจ้าบริสุทธิ์

                   ข้าพเจ้าไม่มีความผิดเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า’

                   5ถ้าผู้ใดยอมให้พระเจ้าตรัส

                   และทรงเผยพระโอษฐ์ปรักปรำท่าน

                   6เพื่อทรงแสดงความลับของพระปรีชาญาณ

                   ที่ลึกซึ้งเกิดความเข้าใจของมนุษย์

                   ท่านคงจะรู้ว่าพระเจ้าทรงให้อภัยความผิดส่วนหนึ่งของท่านb

                   7ท่านคิดว่าจะหยั่งรู้ความลึกลับของพระเจ้า

                   และรู้จักพระผู้ทรงสรรพานุภาพได้อย่างสมบูรณ์หรือ

                   8ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสูงกว่าท้องฟ้าc ท่านจะทำอะไรได้

                   ความลึกลับของพระองค์ลึกกว่าแดนผู้ตาย ท่านจะรู้อะไรได้

                   9ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ยาวกว่าแผ่นดิน

                   และกว้างกว่าทะเล

                   10ถ้าพระองค์ทรงจับและทรงคุมขัง

                   ถ้าทรงเรียกมาพิพากษา

                   ก็ไม่มีใครจะขัดขวางพระองค์ได้

                   11พระองค์ทรงทราบว่ามนุษย์ไร้ค่า

                   ทรงเห็นความชั่วร้าย และสนพระทัยd

                   12คนโง่อาจมีปัญญาได้

                   เหมือนลาป่าอาจรับการฝึกให้เชื่องได้e

                   13ถ้าท่านเปลี่ยนใจหันไปหาพระองค์

                   และเหยียดมือไปหาพระองค์f

                   14ถ้าท่านทิ้งความชั่วร้ายในมือออกไปให้ไกล

                   และไม่ให้ความอธรรมอยู่ในกระโจมของท่าน

                   15ท่านก็จะเงยหน้าขึ้นโดยไม่มีตำหนิ

                   ท่านจะยืนอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องกลัว

                   16เพราะท่านจะลืมความทุกข์ยากของท่าน

                   จะระลึกถึงความทุกข์เหมือนน้ำที่ไหลผ่านไปแล้ว

                   17ชีวิตของท่านจะสุกใสยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวัน

                   ความมืดจะเป็นเหมือนรุ่งอรุณสำหรับท่าน

                   18และท่านจะมั่นใจเพราะมีความหวัง

                   ท่านจะมองดูโดยรอบ และนอนพักอย่างปลอดภัยg

                   19ท่านจะนอนลงและไม่มีใครรบกวน

                   คนจำนวนมากจะมาวอนขอความกรุณาจากท่าน

                   20แต่ตาของคนชั่วร้ายจะมืดมัว

                   เขาจะไม่มีทางรอดพ้นอันตราย

                   และความหวังเดียวของเขาคือลมหายใจสุดท้าย”h

11 a “การกระทำ” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คำสอน”

b “ให้อภัยความผิดส่วนหนึ่งของท่าน” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทรงทำให้ท่านลืม”

c “สูงกว่าท้องฟ้า” – แปลตามสำนวนแปลภาษาละติน (Vg) – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ความสูงของท้องฟ้า”

d “และสนพระทัย” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ไม่ทรงสนพระทัย”

e “รับการฝึกให้เชื่องได้” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับไม่ชัดเจน - ข้อนี้ยังอาจแปลแบบประชดประชันได้อีกว่า “คนโง่จะฉลาดได้ ถ้าลาป่าออกลูกเป็นคน”

f “เหยียดมือไปหาพระองค์” เป็นท่าทางของการอธิษฐานอ้อนวอน – ดู อพย 9:29,33; 1 พกษ 8:38; อสย 1:15.

g “ท่านจะมองดูโดยรอบและนอนพักอย่างปลอดภัย” – บางคนแปลว่า “แม้ว่าท่านจะมีความทุกข์”

h ความหวังสุดท้ายของโยบคือความตาย 3:21; 6:9; 10:21.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย