"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บิลดัดยืนยันความเที่ยงธรรมของพระเจ้า

  1. 1บิลดัดชาวชูคาห์พูดเป็นคนต่อไปว่า

                   2“ท่านจะพูดเช่นนี้อยู่อีกนานเท่าใด

                   ถ้อยคำจากปากของท่านจะเป็นเหมือนลมพายุ

                   3ท่านคิดว่าพระเจ้าจะทรงตัดสินผิดหรือ

                   พระผู้ทรงสรรพานุภาพจะบิดเบือนaความชอบธรรมหรือ

                   4ถ้าลูกของท่านได้ทำบาปผิดต่อพระองค์

                   พระองค์ก็ทรงมอบเขาไว้ในอำนาจความผิดของเขา

                   5ถ้าท่านแสวงหาพระเจ้า

                    และวอนขอพระผู้ทรงสรรพานุภาพb

                         6ถ้าท่านบริสุทธิ์และชอบธรรม

                   พระองค์คงจะทรงเฝ้าดูแลท่านc

                   จะทรงคืนความชอบธรรมให้อยู่กับท่านอีก

                   7สภาพเดิมของท่านจะดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อย

                   เมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของท่านในอนาคต

                   8จงถามคนรุ่นก่อนที่ผ่านมาแล้ว

                   จงพิจารณาdประสบการณ์ของบรรพบุรุษของเขาเถิด

                   9เราเพิ่งเกิดมาเมื่อวานนี้ และไม่รู้อะไรเลย

                   ชีวิตของเราบนแผ่นดินเปรียบเสมือนเงา

                   10เขาเหล่านั้นจะสอนท่านและบอกท่าน

                   และกล่าวถ้อยคำจากความเข้าใจของเขาe

                   11ต้นกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมได้หรือ

                   ต้นอ้อจะงอกงามในที่ที่ไม่มีน้ำได้หรือ

                   12ต้นเหล่านี้ยังเขียวอยู่และยังตัดไม่ได้

                   ก็จะเหี่ยวแห้งไปก่อนต้นหญ้า

                   13ชะตากรรมfของผู้ที่ลืมพระเจ้าก็เป็นเช่นนี้

                   ความหวังของผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าจะพินาศ

                   14ความไว้ใจของเขาเป็นเสมือนเส้นด้าย

                   ความมั่นใจของเขาเป็นเสมือนใยแมลงมุม

                   15เขาพิงบ้านของตน แต่บ้านจะทานไม่ไหว

                   เขายึดบ้านไว้ แต่บ้านก็จะตั้งอยู่ไม่ได้

                   16เขาเป็นเหมือนต้นไม้เขียวสดอยู่กลางแดด

                   กิ่งก้านของเขาแผ่ออกไปคลุมทั่วสวน

                   17รากของเขาชอนไชไประหว่างกองหิน

                   และหยั่งลึกลงไปในซอกหินg

                   18กระนั้นก็ดี ถ้าเขาถูกถอนออกจากที่ของตน

                   ที่นั้นก็จะกล่าวว่า ‘ข้าไม่เคยเห็นเจ้าเลย’

                   19ดูซิ ความยินดีของเขามีเพียงเท่านี้h

                   หน่ออ่อนอีกต้นหนึ่งจะงอกขึ้นมาจากฝุ่นดิน

                   20ดังนั้น พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนดีพร้อม

                   จะไม่ทรงค้ำจุนมือของผู้ทำความชั่ว

                   21พระองค์จะทรงทำให้ปากของท่านหัวเราะอีกi

                   ทำให้ริมฝีปากของท่านโห่ร้องด้วยความยินดี

                   22พระองค์จะทรงทำให้ผู้เกลียดชังท่านต้องอับอาย

                    กระโจมของคนชั่วร้ายจะไม่มีอีกต่อไป”

8 a “บิดเบือน” – แปลตามตัวอักษรว่า “หันเห”

b บางคนแบ่งข้อความใหม่ดังนี้: ข้อ 6ก 5 6ข.

c “พระองค์คงจะทรงเฝ้าดูแลท่าน” – บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “แสงสว่างของพระองค์ส่องท่าน”

d “พิจารณา” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ถูกทำให้มั่นคงโดย”

e “กล่าวถ้อยคำจากความเข้าใจของเขา” – ธรรมประเพณีของบรรพชนเป็นพื้นฐานคำสอนของผู้มีปรีชาที่สอนว่า ความชั่วต้องถูกพระเจ้าลงโทษแน่ๆ ดังที่เห็นได้จากกฎของธรรมชาติด้วย (ข้อ 11ฯ)

f “ชะตากรรม” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “หนทาง”

g “หยั่งลึกลงไปในซอกหิน” – แปลโดยคาดคะเน – แปลตามตัวอักษรว่า “เขาเห็นบ้านของก้อนหิน”

h “ความฝันดีของเขามีเพียงแค่นี้” – แปลโดยคาดคะเน – แปลตามตัวอักษรว่า “นี่แน่ะ นี่คือความฝันดีของทางของเขา”

i “อีก” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จนกระทั่ง”

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก