Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

  1. 1“ชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินเป็นการถูกเกณฑ์ทหารa

                   ชีวิตของเขาเป็นเหมือนชีวิตของลูกจ้างb

                   2ทาสโหยหาเวลาเย็น

                   ลูกจ้างรอคอยค่าจ้างฉันใด

                   3แต่ละเดือนในชีวิตของข้าพเจ้าก็ผ่านไปโดยไร้ความหมาย

                   แต่ละคืนก็มีแต่ความทุกข์ฉันนั้น

                   4เมื่อนอนลง ข้าพเจ้าก็พูดว่า “ข้าพเจ้าจะลุกขึ้นเมื่อไร”

                   แต่กลางคืนก็ยาว และข้าพเจ้าก็พลิกตัวไปมาจนรุ่งเช้าc

                   5ร่างกายของข้าพเจ้ามีหนอนและผิวหนังตกสะเก็ด

                   ผิวหนังของข้าพเจ้าแตกและเป็นหนอง

                   6วันของข้าพเจ้าวิ่งเร็วกว่ากระสวยของช่างทอ

                   และจบลงโดยไร้ความหวัง”

                   7“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงระลึกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเหมือนลมวูบเดียว

                   ตาของข้าพเจ้าจะไม่เห็นอะไรดีอีกเลยd

                   8ตาของผู้ที่เห็นข้าพเจ้าจะไม่เห็นข้าพเจ้าอีก

                   พระองค์จะทรงมองหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะไม่อยู่อีกแล้ว

                   9เมฆจางหายไปฉันใด

                   ผู้ที่ลงไปยังแดนผู้ตายก็จะไม่กลับมาฉันนั้นe

                   10เขาจะไม่กลับบ้านของตนอีก

                   ที่อยู่ของเขาจะไม่เห็นเขาอีกเลย

                   11ข้าพเจ้าจึงจะไม่ยั้งปาก

                   ข้าพเจ้าจะพูดด้วยจิตใจที่กังวล

                   ข้าพเจ้าจะคร่ำครวญเพราะมีใจขมขื่น

                   12ทำไมพระองค์จึงทรงวางยามเฝ้าข้าพเจ้า

                   ข้าพเจ้าไม่ใช่ทะเลหรือสัตว์ร้ายในทะเลf

                   13เมื่อข้าพเจ้าพูดว่า ‘เตียงจะทำให้ข้าพเจ้าสบายขึ้น

                   ที่นอนจะบรรเทาความทุกข์ของข้าพเจ้า’

                   14พระองค์ก็ทำให้ข้าพเจ้าต้องกลัวเพราะฝันร้าย

                   ทำให้ข้าพเจ้าตกใจเพราะเห็นนิมิต

                   15ข้าพเจ้าอยากถูกรัดคอตายg

                   ดีกว่าต้องถูกทรมานเช่นนี้h

                   16ข้าพเจ้าทรุดโทรมลง จะไม่มีชีวิตอยู่ตลอดไป

                   ขอพระองค์ทรงปล่อยข้าพเจ้าไว้ตามลำพังเถิด

                   วันคืนของข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงลมวูบเดียว

                   17มนุษย์เป็นอะไร พระองค์จึงทรงให้ความสำคัญแก่เขา

                   ทำไมพระองค์จึงเอาพระทัยใส่เขาi

                   18พระองค์ทรงเยี่ยมเขาทุกเช้า

                   ทรงทดสอบเขาทุกขณะ

                   19อีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงเบือนพระพักตร์ไปจากข้าพเจ้า

                   พระองค์ไม่ทรงปล่อยข้าพเจ้าแม้แต่ชั่วเวลาจะกลืนน้ำลายได้

                   20พระองค์ทรงเฝ้าดูมนุษย์ ถ้าข้าพเจ้าทำบาป

                     โปรดทรงบอกเถิดว่า ข้าพเจ้าทำอะไรกับพระองค์j

                     ทำไมพระองค์จึงทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นเป้าของพระองค์

                     ทำไมข้าพเจ้าจึงเป็นภาระของพระองค์k

                         21ทำไมพระองค์ไม่ประทานอภัยบาปของข้าพเจ้า

                     ไม่ทรงลบล้างความผิดของข้าพเจ้า

                     ในไม่ช้าข้าพเจ้าจะนอนลงในฝุ่นดิน

                     พระองค์จะทรงแสวงหาข้าพเจ้า

                     แต่ข้าพเจ้าจะไม่อยู่อีกแล้ว”l

7 a “การถูกเกณฑ์ทหาร” – ดู 14:14 – มีความหมายทั้งการต้องสู้รบและต้องถูกเกณฑ์แรงงาน – สำนวนแปลภาษากรีก ว่า “การทดสอบ” – ภาษาละตินว่า “militia” ซึ่งหมายความว่าการทำสงครามหรือการรับราชการทหาร

b “ลูกจ้าง” หมายถึงกรรมกรที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน – ฉธบ 24:15; มธ 20:18 – เขาต้องทำงานสำหรับนายจ้างตั้งแต่เช้าจนค่ำ ไม่ผิดกับทาส (ลนต 25:39-40)

c “พลิกตัวไปมาจนรุ่งเช้า” – แปลโดยคาดคะเน - ต้นฉบับไม่ชัดเจน

d โยบยอมรับว่าชีวิตมนุษย์ต้องทนทุกข์และต้องตาย เขาจึงหยุดคิดชั่วครู่ และภาวนาขอพระเจ้าให้มีช่วงเวลาสงบสุขสักระยะหนึ่งแม้จะสั้น ก่อนที่จะตาย

e “ผู้ที่ลงไปยังแดนผู้ตายก็จะไม่กลับมา” – ผู้เขียนสะท้อนความเห็นของชาวยิวในสมัยนั้นที่นี่ (และใน 10:21; 14:7-22; 16:22 – ดู 2 ซมอ 12:23; สดด 88:10 ฯลฯ) ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะกลับมาอีกจากแดนผู้ตาย – ดู กดว 16:33 เชิงอรรถ f.

f “สัตว์ร้ายในทะเล” หมายถึงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ในตำนานเทพ – ในตำนานของชาวบาบิโลนเรื่องต้นกำเนิดของโลก Tiamath เทพีแห่งทะเลให้กำเนิดแก่เทพต่างๆ แต่ในที่สุด เทพเหล่านี้องค์หนึ่ง (คือเทพมาร์ดุ๊ก) ก็เอาชนะเทพี Tiamath ได้ – ชาวยิวและกวีหลายคนจึงยังมีจินตนาการถึงเรื่องนี้ – พระยาห์เวห์ทรงพิชิตแล้วทำให้ความวุ่นวายมีระเบียบ ทำให้ทะเลและสัตว์มหึมาในทะเลอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ – ดู 3:8 เชิงอรรถ e; 9:13; 26:12; 40:25ฯ; สดด 65:7; 74:13-14; 77:16; 89:9-10; 93:3-4; 104:7,26; 107:29; 148:7; อสย 27:1; 51:9.

g “ข้าพเจ้าอยากถูกรัดคอตาย” – วรรณคดีของชาวอียิปต์โบราณกล่าวบ่อยๆถึงการฆ่าตัวตายของผู้ “เบื่อหน่ายชีวิต” แต่โยบไม่คิดจะฆ่าตัวตาย – เราพบเรื่องการฆ่าตัวตายน้อยมากในพันธสัญญาเดิม – ดู 2 ซมอ 17:23 เชิงอรรถ e.

h “ดีกว่าต้องถูกทรมานเช่นนี้” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “กระดูกของข้าพเจ้า”

i “มนุษย์เป็นอะไร..... พระองค์จึงเอาพระทัยใส่เขา” เป็นการพูดประชดประชันด้วยความขมขื่น – ผู้เขียนดูเหมือนจะสะท้อนข้อความใน สดด 8 ซึ่งกล่าวถึงการที่พระเจ้าเอาพระทัยใส่ต่อมนุษย์ แต่ในที่นี้โยบกลับเห็นว่าความเอาพระทัยใส่ของพระเจ้ากลายเป็นการสอดส่องคอยจับผิดมนุษย์อยู่ตลอดเวลา – ผู้ประพันธ์ สดด 139 เห็นว่าการที่พระเจ้าเอาพระทัยใส่ต่อมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความไว้วางใจในพระองค์ แต่โยบกลับมองเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นอริคอยจับผิดมนุษย์อย่างเคร่งครัด โยบจึงมีปฏิกิริยาต่อความคิดที่ว่าศาสนาเป็นเพียงการต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระวังตัวไม่ทำบาป เพราะถ้าเขาทำผิดกฎเกณฑ์ ก็จะถูกลงโทษ – เขากำลังคลำทางไปพบพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณา – ข้อ 21.

j “ข้าพเจ้าทำอะไรกับพระองค์” - บาปของมนุษย์ทำร้ายพระเจ้าไม่ได้

k “เป็นภาระของพระองค์” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เป็นภาระแก่ข้าพเจ้า”

l ถ้อยคำสุดท้ายที่คาดไม่ถึงนี้ชวนให้คิดว่าพระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ต่อมนุษย์อย่างลึกลับ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย