Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

  1. 1“จงร้องเรียกซิ มีผู้ใดบ้างจะตอบท่าน

                   ท่านจะหันไปหาผู้ศักดิ์สิทธิ์aใดได้

                   2จงรู้ว่าความโกรธฆ่าคนโง่เขลา

                   และความอิจฉาริษยาฆ่าคนขาดสติ

                   3ข้าพเจ้าเคยเห็นคนโง่เขลาหยั่งราก

                   แต่ทันใดที่อาศัยของเขาก็พังb

                   4บุตรของเขาอยู่ห่างไกลจากความปลอดภัย

                   ถูกใส่ร้ายในศาลโดยไม่มีผู้ใดป้องกันc

                   5เขาเก็บเกี่ยวสิ่งใดได้ ผู้หิวโหยก็จะขโมยสิ่งนั้นไปกินจนหมด

                   แม้เขาจะสุมหนามป้องกันไว้d

                   แม้เขาจะมีทรัพย์สมบัติ ผู้กระหายก็จะมากลืนทรัพย์สมบัตินั้น

                   6ความทุกข์ยากไม่มาจากฝุ่นดิน

                   และเหตุร้ายไม่งอกขึ้นมาจากพื้นดิน

                   7แต่มนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุร้าย

                   เหมือนประกายไฟปลิวขึ้นเบื้องบนe

                   8“ถ้าเป็นข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะแสวงหาพระเจ้า

                   จะมอบคดีของข้าพเจ้าไว้กับพระองค์f

                   9พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะหยั่งรู้ได้

                   ทรงกระทำอัศจรรย์นับไม่ถ้วน

                   10พระองค์ประทานฝนแก่แผ่นดิน

                   และทรงส่งน้ำมาบนท้องทุ่ง

                   11พระองค์ทรงยกผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น

                   ทรงบันดาลให้ผู้เป็นทุกข์ประสบความเจริญรุ่งเรือง

                   12ทรงทำให้อุบายของคนเจ้าเล่ห์ล้มเหลว

                   มือของเขาจะได้ไม่ประสบความสำเร็จ

                   13พระองค์ทรงใช้เล่ห์กลของคนฉลาดเป็นกับดักเขา

                   ทรงทำลายแผนการของคนเจ้าเล่ห์

                   14เขาพบความมืดในเวลากลางวัน

                   และในเวลาเที่ยงวันก็คลำหาทางเหมือนในเวลากลางคืน

                   15แต่พระองค์ทรงช่วยผู้ขัดสนให้พ้นคมดาบg

                   และพ้นจากมือของผู้มีกำลัง

                   16คนยากจนจึงมีความหวัง

                   และความอยุติธรรมก็ปิดปากเงียบ

                   17มนุษย์ที่พระเจ้าทรงอบรมสั่งสอนย่อมเป็นสุข

                   ท่านจงอย่าดูหมิ่นการอบรมสั่งสอนhจากพระผู้ทรงสรรพานุภาพi

                   18พระองค์ทรงทำให้บาดเจ็บและทรงพันแผลให้

                   ทรงโบยตี แต่พระหัตถ์ของพระองค์ก็รักษาให้หาย

                   19พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากความยากลำบากหกประการ

                   และความยากลำบากประการที่เจ็ดjจะไม่ทำร้ายท่าน

                   20ในยามอดอยาก พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากความตาย

                   ในยามสงคราม จะทรงช่วยให้พ้นจากอานุภาพของดาบ

                   21พระองค์จะทรงปกป้องท่านไว้จากคำพูดใส่ร้าย

                   ท่านจะไม่กลัวหายนะที่จะมาถึงk

                   22ท่านจะหัวเราะเยาะหายนะและความอดอยากl

                   จะไม่กลัวสัตว์ร้ายของแผ่นดิน

                   23หินในทุ่งนาจะไม่เป็นอุปสรรคกับท่านm

                   สัตว์ป่าจะเป็นมิตรกับท่าน

                   24ท่านจะรู้ว่ากระโจมของท่านปลอดภัย

                   ท่านจะไปตรวจดูคอกแกะ และจะไม่มีสัตว์ตัวใดขาดหายไป

                   25ท่านจะรู้ว่าลูกหลานของท่านมีจำนวนมาก

                   ลูกหลานของท่านจะเป็นเหมือนหญ้าในทุ่ง

                   26ท่านจะมีอายุยืนยาวและแข็งแรงจนถึงวันตาย

                   เหมือนข้าวเต็มรวงในฤดูเก็บเกี่ยว

                   27ดูซิ ทั้งหมดนี้เราได้ค้นพบว่าเป็นความจริง

                   จงฟังและเรียนรู้เถิด เพื่อประโยชน์ของท่านเอง”

5 a “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” คือ “ทูตสวรรค์” (ดู 15:15 – เทียบกับ 4:18 – ดนล  4:10,14,20; 8:13; ศคย 14:5) – การที่ทูตสวรรค์อาจขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้เราได้จะมีกล่าวถึงอีกใน 33:23-24; ดู ทบต 12:12; ศคย 1:12 – คำถามของเอลีฟัสเป็นการประชดประชัน – ถ้าทูตสวรรค์ยังถูกพระเจ้าพิพากษา ก็ป่วยการที่เราจะไปขอร้องทูตสวรรค์ให้ช่วยเราไปต่อสู้กับพระเจ้า แต่คำถามเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าชาวยิวมีธรรมเนียมขอร้องให้ทูตสวรรค์ช่วยวอนขอพระเจ้าแทนตน ธรรมเนียมเช่นนี้อาจสืบเนื่องมาจากสมัยที่มนุษย์ยังเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ เทพเจ้าของแต่ละคนจะต้องช่วยปกป้องมนุษย์ที่นับถือตนเมื่อเทพเจ้าต่างๆมาประชุมกัน

b “ที่อาศัยของเขาก็พัง” – แปลโดยคาดคะเน – ตัวบทข้อ 3-4 ไม่ชัดเจน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ข้าพเจ้าสาปแช่ง” – ต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียคว่า “คำสาปแช่งตกลงมา”

c “ถูกใส่ร้ายในศาลโดยไม่มีผู้ใดป้องกัน” – แปลตามตัวอักษรว่า “พินาศที่ประตูเมือง” – ในสมัยโบราณ “ประตูเมือง” เป็นที่ชุมนุมของประชาชน และเป็นสถานที่ซึ่งใช้สำหรับพิจารณาคดี เปรียบเหมือน “ศาล” ในปัจจุบัน

d “แม้เขาจะเอาหนามมาสุมกันไว้” – แปลตามตัวอักษรว่า “จากกอหนาม”

e “ประกายไฟปลิวขึ้นเบื้องบน” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับไม่ชัดเจน – สำนวนแปลโบราณบางฉบับว่า “เหมือนนกอินทรีบินขึ้นเบื้องสูง”

f หลังจากคำเรียกร้องแบบประชดประชันในข้อ 1 (ดูเชิงอรรถ a) เอลีฟัสดูเหมือนจะชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากทูตสวรรค์ กับผู้ที่ประพฤติเหมือนกับตน ซึ่งไม่กลัวที่จะเข้าหาพระเจ้าโดยตรง ดังนั้น เขาจึงชวนให้โยบแก้ไขท่าทีที่เขามีต่อพระเจ้า และประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ยิ่งขึ้นต่อพระผู้สร้างของตน

g “พ้นคมดาบ” – แปลตามตัวอักษรว่า “จากดาบ”

h “อย่าดูหมิ่นการอบรมสั่งสอน” – เอลีฟัสบอกโยบว่าความทุกข์ยากของเขาเป็นการอบรมสั่งสอนจากพระเจ้า – นำความเจ็บปวดมาให้ก็จริง แต่เป็นการสั่งสอนที่นำประโยชน์มาให้ด้วย – เอลีฮูก็จะกล่าวเช่นเดียวกันนี้ใน 33:19ฯ

i “พระผู้ทรงสรรพานุภาพ” – ภาษาฮีบรูว่า “ชัดดาย” ซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าในสมัยของบรรพบุรุษ (ดู ปฐก 17:1 เชิงอรรถ a) - ผู้ประพันธ์หนังสือโยบมักจงใจใช้ถ้อยคำและสำนวนโบราณบ่อยๆ

j “หกประการ....ประการที่เจ็ด” – เอลีฟัสใช้ลีลาการพูดแบบ “สุภาษิตตัวเลข” – ดู สภษ 6:16-19; 30:15ฯ.

k “หายนะที่จะมาถึง” – บางคนแปลว่า “โจรปล้น”

l “หายนะและความอดอยาก” – บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ความแห้งแล้งและน้ำค้างแข็ง” เพราะคิดว่าได้มีการกล่าวถึง “หายนะและความอดอยาก” มาก่อนนี้แล้ว

m “หินในทุ่งนา” – ในปาเลสไตน์ เราจะพบก้อนหินอยู่ทั่วไปตามไร่นาที่ทำการเพาะปลูก ซึ่งชาวนาต้องเก็บมาเรียงไว้เป็นกำแพงรอบที่ดินของตนก่อนจะทำการเพาะปลูกได้ (ดู 2 พกษ 3:19,25; อสย 5:2)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย