Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หนังสือโยบ

I. อารัมภบทa

ซาตานทดสอบโยบ

  1. 1มีชายคนหนึ่งชื่อโยบ อยู่ในแผ่นดินอูสb เขาเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นคนดีพร้อม ยำเกรงพระเจ้าและหลีกเลี่ยงความชั่วร้าย 2เขามีบุตรชายเจ็ดคนและบุตรหญิงสามคน 3มีแพะแกะเจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว โคห้าร้อยคู่ ลาเพศเมียห้าร้อยตัว และมีผู้รับใช้จำนวนมาก ชายผู้นี้จึงยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกc 4บุตรของเขาผลัดกันจัดงานเลี้ยงในบ้านของแต่ละคนตามวันกำหนด และส่งคนไปเชิญพี่น้องผู้หญิงทั้งสามคนมากินดื่มกับตนด้วย 5เมื่องานเลี้ยงเวียนครบรอบแล้ว โยบจะใช้คนไปเรียกบุตรมาทำพิธีชำระตนให้หมดมลทินd โยบจะลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ถวายเครื่องเผาบูชาตามจำนวนของบุตรทุกคน เพราะเขาคิดว่า “บุตรของฉันอาจทำบาปและกล่าวร้ายeต่อพระเจ้าในใจ” โยบทำเช่นนี้เป็นประจำ

          6วันหนึ่ง บุตรทั้งหลายของพระเจ้าfมาเฝ้าพระยาห์เวห์ ซาตานgมาอยู่ในหมู่เขาด้วย 7พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานว่า “ท่านมาจากไหน” ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “มาจากการเดินเตร็ดเตร่ไปทั่วแผ่นดิน” 8พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานอีกว่า “ท่านสังเกตเห็นโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ ไม่มีใครในแผ่นดินเหมือนเขา เป็นผู้ชอบธรรมและเป็นคนดีพร้อม ยำเกรงพระเจ้าและหลีกเลี่ยงความชั่วร้าย” 9ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “โยบยำเกรงพระเจ้าโดยไม่ได้รับผลตอบแทนเลยหรือ 10พระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา ครอบครัว และทุกสิ่งที่เขามีอยู่หรือ พระองค์ทรงอวยพรงานที่เขาทำ ฝูงสัตว์ของเขาทวีจำนวนขึ้นในแผ่นดิน 11แต่ขอพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องสิ่งที่เขามีอยู่เถิด แล้วเขาจะสาปแช่งพระองค์เฉพาะพระพักตร์” 12พระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “ตกลง จงทำตามใจชอบกับทุกสิ่งที่เขามีอยู่เถิด แต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเลย” ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์พระยาห์เวห์

          13วันหนึ่ง เมื่อบุตรชายหญิงของเขากำลังกินและดื่มอยู่ในบ้านของพี่ชายคนโต 14มีคนมาแจ้งข่าวแก่โยบว่า “โคกำลังไถนาอยู่ และลากำลังกินหญ้าอยู่ใกล้ๆนั้น 15ชาวเสบาhก็จู่โจมเข้ามาปล้น ใช้ดาบฆ่าผู้รับใช้ ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่าน” 16ขณะที่เขากำลังพูดไม่ทันจบ อีกคนหนึ่งก็เข้ามาแจ้งว่า “ไฟของพระเจ้าiลงมาจากฟ้า เผาทั้งแพะแกะและผู้เลี้ยงจนหมด ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่าน” 17ขณะที่เขากำลังพูดไม่ทันจบ อีกคนหนึ่งก็เข้ามาแจ้งว่า ชาวเคลเดียรวมกันเป็นสามกลุ่มจู่โจมเข้ามาปล้นอูฐและใช้ดาบฆ่าผู้รับใช้ ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่าน” 18ขณะที่เขากำลังพูดอยู่ไม่ทันจบ อีกคนหนึ่งเข้ามาแจ้งว่า “บุตรชายหญิงของท่านกำลังกินและดื่มอยู่ในบ้านของพี่ชายคนโต 19ทันใดนั้น ลมแรงพัดจากถิ่นทุรกันดารมากระทบบ้านทั้งสี่มุม บ้านนั้นก็พังทับคนหนุ่มสาวตายทั้งหมด ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่าน”

          20โยบจึงลุกขึ้น ฉีกเสื้อคลุม โกนศีรษะแสดงความทุกข์j กราบลงหน้าจรดพื้น 21กล่าวว่า

                   “ข้าพเจ้าตัวเปล่าออกมาจากครรภ์มารดา

                   ข้าพเจ้าก็จะตัวเปล่ากลับไปk

                   พระยาห์เวห์ประทานให้ พระยาห์เวห์ทรงเอาคืน

                   ขอถวายพระพรแด่พระนามของพระยาห์เวห์”

          22ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ โยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้า

1 a อารัมภบทในบทที่ 1-2 เขียนเป็นร้อยแก้ว ผู้ประพันธ์ต้องการแสดงให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องราวตอนนี้เป็นตำนานแบบชาวบ้าน

b “แผ่นดินอูส” อาจอยู่ทางทิศใต้ของแผ่นดินเอโดม – ดู ปฐก 36:28; พคค 4:21.

c “ชาวตะวันออก” – วลีนี้หมายถึงทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ทางตะวันออกของปาเลสไตน์ และโดยเฉพาะในดินแดนของชาวเอโดมและชาวอาหรับ – ดู กดว 24:21 เชิงอรรถ k.

d “ชำระตนให้หมดมลทิน” – แปลตามตัวอักษรว่า “ทำตนให้ศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งหมายถึงการประกอบพิธีกรรมเพื่อขจัดมลทินต่างๆที่ทำให้ตนไม่เหมาะสมจะเข้าร่วมศาสนพิธีได้ – ดู ลนต 11:1 เชิงอรรถ a.

e “กล่าวร้าย” หรือ “สาปแช่ง” ใน 1:11 และ 2:5,9 – แปลตามตัวอักษรว่า “อวยพร” ซึ่งเป็นวิธีพูดให้รื่นหูที่พระคัมภีร์มักใช้กับพระเจ้า เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ขาดความเคารพต่อพระองค์

f พระเจ้าทรงมีวันกำหนดออกว่าราชการเช่นเดียวกับบรรดากษัตริย์ ให้บรรดาข้าราชบริพารและบุคคลต่างๆเข้าเฝ้า – ส่วนวลี “บุตรของพระเจ้า” – ดู 38:7; ปฐก 6:1-4; สดด 29:1; 82:6; 89:6 – “บุตรของพระเจ้า” เหล่านี้เป็นสิ่งสร้างที่มีศักดิ์ศรีสูงกว่ามนุษย์ เป็นสมาชิกของราชสำนักและสภาที่ปรึกษาของพระเจ้า – เทียบได้กับ “ทูตสวรรค์” (พระคัมภีร์ฉบับ LXX แปลวลีนี้ว่า “ทูตสวรรค์ของพระเจ้า” – ดู ทบต 5:4 เชิงอรรถ b)

g “ซาตาน” – รากศัพท์ภาษาฮีบรูมีความหมายว่า “คู่อริ” “ผู้ต่อต้าน” – ดู 2 ซมอ 19:23; 1 พกษ 5:18;11:14,23,25 – หรือ “โจทก์” เมื่อพิจารณาคดีในศาล – ดู สดด 109:6 – แต่ในที่นี้ “ซาตาน” เป็นเสมือน “ผู้สืบราชการลับ” ของพระเจ้า ซาตานมีลักษณะกำกวมไม่ชัดเจน แตกต่างจาก “บุตรของพระเจ้า” ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องการค้นหาความผิดของมนุษย์ สามารถทำให้มนุษย์ประสบความทุกข์ยากต่างๆได้ แม้กระทั่งชักชวนมนุษย์ให้ทำผิด (ดู 1 พศด 21:1 ด้วย) – ถ้าซาตานไม่ใช่ศัตรูของพระเจ้าโดยตรง เขาก็ยังข้องใจสงสัยว่าการที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ เบื้องหลังลักษณะขี้ระแวง เย็นชา ประชดประชัน และชอบใส่ร้ายเช่นนี้ เราจะพบว่ามีอะไรอย่างหนึ่งที่มองโลกในแง่ร้ายซ่อนอยู่ เป็นศัตรูกับมนุษย์เพราะความอิจฉาริษยา ถึงกระนั้น พระคัมภีร์ก็มิได้อธิบายว่าท่าทีเช่นนี้เกิดขึ้นจากอะไร ลักษณะต่างๆที่กล่าวมานี้ทำให้เรารู้สึกว่า ซาตานเกี่ยวข้องกับลักษณะของจิตชั่วร้าย โดยเฉพาะลักษณะของ “งู” ใน ปฐก บทที่ 3 ซึ่งในสมัยต่อมาจะมีความเข้าใจเช่นนี้ (ดู ปชญ 2:24; วว 12:9; 20:2) ว่า “งู” คือ “ซาตาน” หรือ “ปีศาจ” ในฐานะที่เป็นตัวตนของอำนาจมืดของปีศาจ (ลก 10:18)

h “ชาวเสบา” และ “ชาวเคลเดีย” (ข้อ 17) ที่นี่หมายถึงชนเผ่าเร่ร่อนที่เที่ยวปล้นสะดมผู้อื่น

i “ไฟของพระเจ้า” คือ “ฟ้าผ่า” – ดู 2 พกษ 1:10,12,14.

j “ฉีกเสื้อคลุม โกนศีรษะแสดงความทุกข์” – แปลตามตัวอักษรว่า “ฉีกเสื้อคลุม โกนศีรษะ” - พระคัมภีร์กล่าวบ่อยๆถึงการฉีกเสื้อคลุมในบริบทของการแสดงความทุกข์โศกเศร้าหรือขัดเคือง เช่น ปฐก 37:34; ยชว 7:6; 2 ซมอ 1:11; 3:31 ฯลฯ – การโกนศีรษะหรือทึ้งผมก็มีกล่าวถึงในหลายแห่งด้วย เช่น อสร 9:3; ยรม 7:29; 48:37; อสค 7:18.

k “ออกมาจากครรภ์...กลับไป(ที่นั่น)” – ผู้ตายถูกฝังไว้ในพื้นดินซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “ครรภ์ของมารดา” ที่เขาเกิดมานั่นเอง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย