"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

หนังสือโยบ

I. อารัมภบทa

ซาตานทดสอบโยบ

  1. 1มีชายคนหนึ่งชื่อโยบ อยู่ในแผ่นดินอูสb เขาเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นคนดีพร้อม ยำเกรงพระเจ้าและหลีกเลี่ยงความชั่วร้าย 2เขามีบุตรชายเจ็ดคนและบุตรหญิงสามคน 3มีแพะแกะเจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว โคห้าร้อยคู่ ลาเพศเมียห้าร้อยตัว และมีผู้รับใช้จำนวนมาก ชายผู้นี้จึงยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกc 4บุตรของเขาผลัดกันจัดงานเลี้ยงในบ้านของแต่ละคนตามวันกำหนด และส่งคนไปเชิญพี่น้องผู้หญิงทั้งสามคนมากินดื่มกับตนด้วย 5เมื่องานเลี้ยงเวียนครบรอบแล้ว โยบจะใช้คนไปเรียกบุตรมาทำพิธีชำระตนให้หมดมลทินd โยบจะลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ถวายเครื่องเผาบูชาตามจำนวนของบุตรทุกคน เพราะเขาคิดว่า “บุตรของฉันอาจทำบาปและกล่าวร้ายeต่อพระเจ้าในใจ” โยบทำเช่นนี้เป็นประจำ

          6วันหนึ่ง บุตรทั้งหลายของพระเจ้าfมาเฝ้าพระยาห์เวห์ ซาตานgมาอยู่ในหมู่เขาด้วย 7พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานว่า “ท่านมาจากไหน” ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “มาจากการเดินเตร็ดเตร่ไปทั่วแผ่นดิน” 8พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานอีกว่า “ท่านสังเกตเห็นโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ ไม่มีใครในแผ่นดินเหมือนเขา เป็นผู้ชอบธรรมและเป็นคนดีพร้อม ยำเกรงพระเจ้าและหลีกเลี่ยงความชั่วร้าย” 9ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “โยบยำเกรงพระเจ้าโดยไม่ได้รับผลตอบแทนเลยหรือ 10พระองค์ไม่ได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา ครอบครัว และทุกสิ่งที่เขามีอยู่หรือ พระองค์ทรงอวยพรงานที่เขาทำ ฝูงสัตว์ของเขาทวีจำนวนขึ้นในแผ่นดิน 11แต่ขอพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องสิ่งที่เขามีอยู่เถิด แล้วเขาจะสาปแช่งพระองค์เฉพาะพระพักตร์” 12พระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “ตกลง จงทำตามใจชอบกับทุกสิ่งที่เขามีอยู่เถิด แต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเลย” ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์พระยาห์เวห์

          13วันหนึ่ง เมื่อบุตรชายหญิงของเขากำลังกินและดื่มอยู่ในบ้านของพี่ชายคนโต 14มีคนมาแจ้งข่าวแก่โยบว่า “โคกำลังไถนาอยู่ และลากำลังกินหญ้าอยู่ใกล้ๆนั้น 15ชาวเสบาhก็จู่โจมเข้ามาปล้น ใช้ดาบฆ่าผู้รับใช้ ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่าน” 16ขณะที่เขากำลังพูดไม่ทันจบ อีกคนหนึ่งก็เข้ามาแจ้งว่า “ไฟของพระเจ้าiลงมาจากฟ้า เผาทั้งแพะแกะและผู้เลี้ยงจนหมด ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่าน” 17ขณะที่เขากำลังพูดไม่ทันจบ อีกคนหนึ่งก็เข้ามาแจ้งว่า ชาวเคลเดียรวมกันเป็นสามกลุ่มจู่โจมเข้ามาปล้นอูฐและใช้ดาบฆ่าผู้รับใช้ ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่าน” 18ขณะที่เขากำลังพูดอยู่ไม่ทันจบ อีกคนหนึ่งเข้ามาแจ้งว่า “บุตรชายหญิงของท่านกำลังกินและดื่มอยู่ในบ้านของพี่ชายคนโต 19ทันใดนั้น ลมแรงพัดจากถิ่นทุรกันดารมากระทบบ้านทั้งสี่มุม บ้านนั้นก็พังทับคนหนุ่มสาวตายทั้งหมด ข้าพเจ้าผู้เดียวหนีรอดมาบอกท่าน”

          20โยบจึงลุกขึ้น ฉีกเสื้อคลุม โกนศีรษะแสดงความทุกข์j กราบลงหน้าจรดพื้น 21กล่าวว่า

                   “ข้าพเจ้าตัวเปล่าออกมาจากครรภ์มารดา

                   ข้าพเจ้าก็จะตัวเปล่ากลับไปk

                   พระยาห์เวห์ประทานให้ พระยาห์เวห์ทรงเอาคืน

                   ขอถวายพระพรแด่พระนามของพระยาห์เวห์”

          22ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ โยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้า

1 a อารัมภบทในบทที่ 1-2 เขียนเป็นร้อยแก้ว ผู้ประพันธ์ต้องการแสดงให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรื่องราวตอนนี้เป็นตำนานแบบชาวบ้าน

b “แผ่นดินอูส” อาจอยู่ทางทิศใต้ของแผ่นดินเอโดม – ดู ปฐก 36:28; พคค 4:21.

c “ชาวตะวันออก” – วลีนี้หมายถึงทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ทางตะวันออกของปาเลสไตน์ และโดยเฉพาะในดินแดนของชาวเอโดมและชาวอาหรับ – ดู กดว 24:21 เชิงอรรถ k.

d “ชำระตนให้หมดมลทิน” – แปลตามตัวอักษรว่า “ทำตนให้ศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งหมายถึงการประกอบพิธีกรรมเพื่อขจัดมลทินต่างๆที่ทำให้ตนไม่เหมาะสมจะเข้าร่วมศาสนพิธีได้ – ดู ลนต 11:1 เชิงอรรถ a.

e “กล่าวร้าย” หรือ “สาปแช่ง” ใน 1:11 และ 2:5,9 – แปลตามตัวอักษรว่า “อวยพร” ซึ่งเป็นวิธีพูดให้รื่นหูที่พระคัมภีร์มักใช้กับพระเจ้า เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ขาดความเคารพต่อพระองค์

f พระเจ้าทรงมีวันกำหนดออกว่าราชการเช่นเดียวกับบรรดากษัตริย์ ให้บรรดาข้าราชบริพารและบุคคลต่างๆเข้าเฝ้า – ส่วนวลี “บุตรของพระเจ้า” – ดู 38:7; ปฐก 6:1-4; สดด 29:1; 82:6; 89:6 – “บุตรของพระเจ้า” เหล่านี้เป็นสิ่งสร้างที่มีศักดิ์ศรีสูงกว่ามนุษย์ เป็นสมาชิกของราชสำนักและสภาที่ปรึกษาของพระเจ้า – เทียบได้กับ “ทูตสวรรค์” (พระคัมภีร์ฉบับ LXX แปลวลีนี้ว่า “ทูตสวรรค์ของพระเจ้า” – ดู ทบต 5:4 เชิงอรรถ b)

g “ซาตาน” – รากศัพท์ภาษาฮีบรูมีความหมายว่า “คู่อริ” “ผู้ต่อต้าน” – ดู 2 ซมอ 19:23; 1 พกษ 5:18;11:14,23,25 – หรือ “โจทก์” เมื่อพิจารณาคดีในศาล – ดู สดด 109:6 – แต่ในที่นี้ “ซาตาน” เป็นเสมือน “ผู้สืบราชการลับ” ของพระเจ้า ซาตานมีลักษณะกำกวมไม่ชัดเจน แตกต่างจาก “บุตรของพระเจ้า” ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเกี่ยวกับมนุษย์ ต้องการค้นหาความผิดของมนุษย์ สามารถทำให้มนุษย์ประสบความทุกข์ยากต่างๆได้ แม้กระทั่งชักชวนมนุษย์ให้ทำผิด (ดู 1 พศด 21:1 ด้วย) – ถ้าซาตานไม่ใช่ศัตรูของพระเจ้าโดยตรง เขาก็ยังข้องใจสงสัยว่าการที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ เบื้องหลังลักษณะขี้ระแวง เย็นชา ประชดประชัน และชอบใส่ร้ายเช่นนี้ เราจะพบว่ามีอะไรอย่างหนึ่งที่มองโลกในแง่ร้ายซ่อนอยู่ เป็นศัตรูกับมนุษย์เพราะความอิจฉาริษยา ถึงกระนั้น พระคัมภีร์ก็มิได้อธิบายว่าท่าทีเช่นนี้เกิดขึ้นจากอะไร ลักษณะต่างๆที่กล่าวมานี้ทำให้เรารู้สึกว่า ซาตานเกี่ยวข้องกับลักษณะของจิตชั่วร้าย โดยเฉพาะลักษณะของ “งู” ใน ปฐก บทที่ 3 ซึ่งในสมัยต่อมาจะมีความเข้าใจเช่นนี้ (ดู ปชญ 2:24; วว 12:9; 20:2) ว่า “งู” คือ “ซาตาน” หรือ “ปีศาจ” ในฐานะที่เป็นตัวตนของอำนาจมืดของปีศาจ (ลก 10:18)

h “ชาวเสบา” และ “ชาวเคลเดีย” (ข้อ 17) ที่นี่หมายถึงชนเผ่าเร่ร่อนที่เที่ยวปล้นสะดมผู้อื่น

i “ไฟของพระเจ้า” คือ “ฟ้าผ่า” – ดู 2 พกษ 1:10,12,14.

j “ฉีกเสื้อคลุม โกนศีรษะแสดงความทุกข์” – แปลตามตัวอักษรว่า “ฉีกเสื้อคลุม โกนศีรษะ” - พระคัมภีร์กล่าวบ่อยๆถึงการฉีกเสื้อคลุมในบริบทของการแสดงความทุกข์โศกเศร้าหรือขัดเคือง เช่น ปฐก 37:34; ยชว 7:6; 2 ซมอ 1:11; 3:31 ฯลฯ – การโกนศีรษะหรือทึ้งผมก็มีกล่าวถึงในหลายแห่งด้วย เช่น อสร 9:3; ยรม 7:29; 48:37; อสค 7:18.

k “ออกมาจากครรภ์...กลับไป(ที่นั่น)” – ผู้ตายถูกฝังไว้ในพื้นดินซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “ครรภ์ของมารดา” ที่เขาเกิดมานั่นเอง

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก