Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

11 1จงใช้ทรัพย์สินของท่านลงทุนในการค้าขายทางเรือกับต่างแดน

                   แล้วสักวันหนึ่งในอนาคตท่านจะได้รับผลประโยชน์a

                   2จงแบ่งปันทรัพย์สินที่จะลงทุนเป็นเจ็ดหรือแปดส่วน

                   เพราะท่านไม่รู้ว่าเหตุร้ายใดจะเกิดขึ้นในแผ่นดิน

                   3ถ้าก้อนเมฆมีฝนเต็ม

                   ฝนก็จะตกลงมาบนแผ่นดิน

                   ถ้าต้นไม้ล้มลงทางทิศใต้หรือทางทิศเหนือ

                   มันล้มลงตรงไหน ก็จะอยู่ตรงนั้น

                   4ผู้ใดได้แต่รอลมก็จะไม่หว่านพืช

                   ผู้ใดได้แต่มองเมฆก็จะไม่เก็บเกี่ยว

                   5ท่านไม่รู้วิถีทางที่ลมปราณเข้าไปปั้นโครงร่างในครรภ์มารดาbฉันใด

                   ท่านก็ไม่รู้พระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงกระทำทุกสิ่งฉันนั้น

                   6เวลาเช้าท่านจงหว่านพืชของท่าน

                   พอถึงเวลาเย็นก็อย่าหยุดงาน

                   เพราะท่านไม่รู้ว่างานใด งานเย็นหรืองานเช้า จะสำเร็จ

                   หรืองานทั้งสองอย่างจะเกิดผลดีเหมือนกัน

วัยชราc

                   7แสงสว่างน่าชื่นใจ

                   นัยน์ตาชอบมองดวงอาทิตย์

                  

                   8ถึงแม้มนุษย์มีชีวิตอยู่นานหลายปี

                   ขอให้เขามีความยินดีตลอดช่วงเวลานั้น

                   แต่เขาจงระลึกว่าจะต้องมีวันมืดหลายวันด้วย

                   ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงแท้

                   9หนุ่มเอ๋ย จงยินดีในวัยเยาว์ของท่าน

                   ใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่

                   จงทำตามที่ใจของท่านชอบ และตามที่นัยน์ตาdของท่านปรารถนา

                   แต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำ

                   10จงขจัดความกังวลออกไปจากใจของท่าน

                   จงขับไล่ความทุกข์ทรมานออกไปจากร่างกายของท่าน

                   เพราะวัยเยาว์และรุ่งอรุณของชีวิตนั้นไม่เที่ยงแท้

11 a “จงใช้ทรัพย์สิน.......ได้รับผลประโยชน์” – แปลตามตัวอักษรว่า “จงโยนขนมปังลงไปในน้ำ แล้วสักวันหนึ่งท่านจะได้มันกลับมาอีก” – บางคนยังอธิบายอีกแบบหนึ่งว่าสุภาษิตบทนี้หมายถึงคนตกปลาที่หย่อนเบ็ดและเหยื่อลงไปในน้ำแล้วจะได้ปลาขึ้นมา – จากสุภาษิตบทนี้ ปัญญาจารย์เชิญชวนเราให้ใช้โอกาสดีให้เกิดประโยชน์แก่ตน เขาไม่ต้องการให้เราหมดหวังในกิจการที่ทำ แต่ก็ต้องไม่เพ้อฝันจนหลงทาง - เราต้องกล้าเสี่ยงในการงานต่างๆ

b “ลมปราณเข้าไปปั้นโครงร่างในครรภ์มารดา” – แปลตามตัวอักษรว่า “ทางของลมปราณเหมือนกระดูกในครรภ์ของหญิงมีครรภ์เป็นอย่างไร”

c พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานชีวิตยืนยาวเป็นรางวัลแก่ชาวอิสราเอล ตามคำปราศรัยของโมเสสในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (ฉธบ 5:16,33; 11:9,21; 22:7 ฯลฯ) และผู้มีปรีชายังกล่าวว่าชีวิตยืนยาวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดของคนดีมีธรรม – แต่สำหรับปัญญาจารย์ วัยชราไม่ใช่ความสุข แต่เป็นการกลัวความตาย (11:7) เป็นความเสียดายวัยเยาว์ที่ผ่านไปแล้ว (11:8 – 12:2) เพราะทำให้ชีวิตต้องช้าลง (12:3:5ข) เป็นการรอคอยความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (12:5ค-7)

d “ตามที่นัยน์ตาของท่านปรารถนา” – แปลตามตัวอักษรว่า “สิ่งที่นัยน์ตาของท่านแลเห็น” – อาจเป็นคำพังเพยเกี่ยวกับวัยเยาว์ ซึ่งปัญญาจารย์เพิ่มเติมข้อคิดที่รอบคอบเข้าไปเตือนด้วยว่าวัยเยาว์นั้นสั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย