Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“นี่มันเรื่องอะไร เป็นคำสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจ”

7. พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกอบพระภารกิจ (3)

ข) พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปีศาจสิง
          ถ้าพระวาจาของพระเยซูเจ้าเป็นที่ประทับใจของผู้ฟังในศาลาธรรม กิจการของพระองค์ยิ่งทำให้ “ทุกคนต่างประหลาดใจ” ก่อนที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนในศาลาธรรมไม่มีใครรู้ว่า ในที่นั้นมีชายคนหนึ่งถูก “ปีศาจสิงอยู่” ปีศาจแปลตามตัวอักษรว่า “จิตโสโครก” เป็นชื่อที่ศาสนายูดาห์ใช้กับปีศาจ ในทรรศนะของชาวยิวและคนโบราณทั่วไปคิดว่า ปีศาจเป็นจิตชั่วร้ายที่เมื่อเป็นกบฏกับพระเจ้าก็ตกลงมาจากสวรรค์และมีอำนาจปกครองโลกใต้แผ่นฟ้า  แผ่นฟ้านี้แยกสวรรค์คือที่อาศัยของพระเจ้ากับข้าราชบริพารออกจากท้องฟ้าและแผ่นดินของมนุษย์ ปีศาจมีจำนวนมาก โลกทั้งหมดและบรรยากาศรอบโลกจึงเต็มไปด้วยปีศาจซึ่งปกครองชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ปีศาจมักจะอยู่ในสถานที่โสโครก เช่น หลุมฝังศพ สถานที่แห้งแล้งหรือไม่มีน้ำสะอาด ถิ่นทุรกันดารและทะเลทราย ปีศาจมักจะมาทำร้ายมนุษย์เวลากลางวันแสก ๆ แม้ไม่ใช่ทุกโรคจะเกิดจากปีศาจ แต่มันสามารถทำให้คนเป็นใบ้ หูหนวก ตาบอด หรือเสียสติ

                ปีศาจซึ่งไม่เคยกลัวคำสอนของบรรดาธรรมาจารย์ผู้ประกาศความรอดพ้นในอนาคต ก็ตกใจเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยความรอดพ้นที่เป็นจริงแล้วปัจจุบันจึง “ร้องตะโกนว่า ‘ท่านมายุ่งกับเราทำไม’” วลีนี้แปลตามตัวอักษรได้ว่า “มีอะไรระหว่างเรากับท่านด้วย” หมายถึงปีศาจทั้งหลายต่อต้านอย่างสิ้นเชิงกับพระเยซูเจ้า ปีศาจเข้าใจว่าวันที่จะต้องถูกทำลายมาถึงแล้ว “เยซู ชาวนาซาเร็ธ ท่านมาทำลายเราใช่ไหม” จึงร่ายคาถาเพื่อพยายามควบคุมพระองค์โดยใช้พระนามว่า “ท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” แต่ทำไม่สำเร็จ ในกรณีที่ต้องเผชิญกับพระเยซูเจ้า ปีศาจก็สูญเสียฤทธิ์อำนาจของตน

                น่าสังเกตความหมายตรงกันข้ามระหว่าง “จิตโสโครก” กับ “ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” ปีศาจได้ชื่อว่า “จิตโสโครก” เพราะความอธรรมและการตีตัวออกห่างจากพระเจ้า ซึ่งทำให้กิจการต่าง ๆ ของมันชั่วช้า ส่วนพระเยซูเจ้าทรงมีพระนามว่า “ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” ในความหมายที่ว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ไม่มีผู้ใดเสมอหรือศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพระองค์ พระเจ้าแต่พระองค์เดียวทรงเป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” และทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ก็ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าในฐานะพระบุตรของพระเจ้าและพระเมสสิยาห์ที่พระบิดาทรงเลือกสรรและทรงแต่งตั้งเป็นหัวหน้า “ประชากรศักดิ์สิทธิ์” จึงสมควรได้รับชื่อว่าเป็น “ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า” ปีศาจรู้ความจริงนี้ด้วยความหวาดกลัวและยอมรับว่า พระเยซูเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่าง

                  พระเยซูเจ้าไม่ทรงขับไล่ปีศาจโดยทำพิธีสลับซับซ้อนเหมือนชาวยิวที่ใช้เวทมนตร์คาถาเพื่อขับไล่ปีศาจออกจากผู้ถูกสิง แต่ตรัสเพียงพระวาจาเดียวว่า “จงเงียบ ออกไปจากผู้นี้” ในข้อความนี้ เราพบเป็นครั้งแรกที่พระเยซูเจ้าทรงห้ามไม่ให้ผู้ใดกระจายข่าวว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ พระองค์ทรงห้ามทั้งปีศาจ (1:25, 34; 3:12) และผู้ที่พระองค์ทรงรักษาให้หายจากโรค (1:44; 5:43; 7:36; 8:26) แม้กระทั่งบรรดาอัครสาวก (8:30; 9:9) ทุกคนต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจนกว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ

                อำนาจของพระองค์ในการขับไล่ปีศาจไม่มาจากการร่ายเวทมนตร์ แต่มาจากพระองค์เองและ “เมื่อปีศาจทำให้ชายผู้นั้นชักและร้องเสียงดังแล้ว มันก็ออกไปจากเขา” พระอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาถึงแล้วอย่างแท้จริง บัดนี้ ความรอดพ้นเป็นไปได้แล้ว ปฏิกิริยาของผู้อยู่ในศาลาธรรมค่อนข้างผิดหวัง เขาไม่ได้กลับใจและเชื่อฟังข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศด้วยการเทศนาสั่งสอนและการขับไล่ปีศาจ เขาเพียงประหลาดใจและเกรงกลัวพระอานุภาพของพระเยซูเจ้า “ทุกคนต่างประหลาดใจจึงถามกันว่า ‘นี่มันเรื่องอะไร เป็นคำสั่งสอนแบบใหม่ที่มีอำนาจ เขาสั่งแม้กระทั่งปีศาจและมันก็เชื่อฟัง’

                  กระนั้นก็ดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้ผลดีบ้าง “แล้วกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทุกแห่งตลอดทั่วแคว้นกาลิลีทันที” ในกรณีนี้ ไม่ใช่พระเยซูเจ้าผู้ทรงประกาศข่าวดี แต่เป็นผู้อื่นที่ประกาศการเริ่มต้นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าไม่เพียงในเมืองคาเปอรนาอุมเท่านั้น แต่ทั่วแคว้นกาลิลี ข้อสังเกตนี้สะท้อนความเป็นจริงของกลุ่มคริสตชนสมัยแรกที่ประกาศข่าวดีต่อจากพระเยซูเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย