Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

III. เครื่องบูชาของบรรดาผู้นำและพิธีถวายชนเผ่าเลวีแด่พระเจ้าa

การถวายเกวียน เพื่อบรรทุกอุปกรณ์ของกระโจมนัดพบ

7  1ในวันที่โมเสสตั้งกระโจมที่ประทับเสร็จแล้ว เขาเจิมและถวายกระโจมนั้นรวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมด เจิมและถวายพระแท่นบูชาและเครื่องใช้ประจำพระแท่นแด่พระเจ้า  2ต่อจากนั้นบรรดาผู้นำชาวอิสราเอลคือบรรดาหัวหน้าครอบครัวของบิดา ซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่า และช่วยดูแลการสำรวจจำนวนประชากร  3ต่างนำบรรณาการมาถวายเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า คือเกวียนมีหลังคาหกเล่มกับโคเพศผู้สิบสองตัว หัวหน้าสองคนถวายเกวียนหนึ่งเล่มกับโคคนละตัว เขาทั้งหลายนำเกวียนมาไว้หน้ากระโจมที่ประทับ  4องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า  5"จงรับของเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับกระโจมนัดพบ และมอบให้ชนเผ่าเลวี ตามหน้าที่การงานที่เขาทำเถิด"  6โมเสสก็รับเกวียนกับโค และมอบให้กับชนเผ่าเลวี  7เขาให้เกวียนสองเล่มกับโคเพศผู้สี่ตัวแก่ลูกหลานของเกอร์โชน เพื่อช่วยงานที่เขาต้องทำ  8เขาให้เกวียนสี่เล่มกับโคเพศผู้แปดตัวแก่ลูกหลานของเมรารี เพื่อช่วยงานที่เขาต้องทำโดยมีอิธามาร์บุตรของสมณะอาโรนเป็นผู้ควบคุมดูแล  9แต่โมเสสไม่ได้ให้มอบเกวียนกับโคให้แก่ลูกหลานของโคฮาท เพราะเขาเหล่านั้นมีหน้าที่แบกหามสิ่งศักดิ์สิทธิ์


7 a บทที่ 7 นี้ เป็นตำนานสงฆ์ต่อจากบทที่ 4 และจะดำเนินต่อไปจนถึง 10:28 * ส่วนบทที่ 5-6 เป็นกฎหมายเพิ่มเติมที่แทรกเข้ามา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย