Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวอิสราเอลชนะกษัตริย์สิโหนและกษัตริย์โอกl

21ชาวอิสราเอลส่งผู้ถือสารไปเฝ้าสิโหนกษัตริย์ของชาวอาโมไรต์m ทูลว่า  22"ขอทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเดินทางผ่านดินแดนของพระองค์เถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่เข้าไปเหยียบย่ำไร่นาหรือสวนองุ่นของพระองค์เลย ทั้งจะไม่ดื่มน้ำจากบ่อน้ำของพระองค์ด้วย พวกเราจะเดินตามถนนใหญ่จนกว่าจะผ่านพ้นเขตแดนของพระองค์"

23แต่กษัตริย์สิโหนไม่ทรงยอมให้ชาวอิสราเอลเดินทางผ่านเขตแดนของพระองค์ พระองค์ทรงรวบรวมรี้พลทั้งหมดและทรงยกทัพมาสกัดกั้นชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร และเมื่อมาถึงเมืองยาฮาสก็ทรงเข้าโจมตีชาวอิสราเอล  24แต่ชาวอิสราเอลทำสงครามชนะพระองค์และยึดครองแผ่นดินของพระองค์ตั้งแต่แม่น้ำอารโนนไปจนถึงแม่น้ำยับบอก และถึงชายแดนของชาวอัมโมน ที่มีป้อมปราการn

25ชาวอิสราเอลยึดเมืองเหล่านี้ทั้งหมด และเข้าไปอยู่ในเมืองของชาวอาโมไรต์ คือเมืองเฮชโบนและเมืองอื่น ๆ โดยรอบ  26เมืองเฮชโบนเป็นเมืองหลวงของสิโหน กษัตริย์ของชาวอาโมไรต์ ซึ่งเคยทำสงครามกับกษัตริย์องค์ก่อนo ของชาวโมอับ แล้วยึดครองแผ่นดินทั้งหมดของชาวโมอับจนถึงแม่น้ำอารโนน  27ด้วยเหตุนี้ กวีจึงกล่าวว่าp

        "ท่านทั้งหลายจงมาเถิด  จงสร้างเมืองเฮชโบนขึ้นใหม่  จงสถาปนาเมืองของกษัตริย์สิโหนให้มั่นคง

28เพราะไฟได้ออกไปจากเมืองเฮชโบน  เปลวไฟออกมาจากเมืองของกษัตริย์สิโหน  ได้ทำลายเมืองอาร์ของโมอับ ได้กลืนq ที่สูงของแม่น้ำอารโนน

29โมอับเอ๋ย ท่านจงได้รับความวิบัติ  ประชากรของพระเคโมชเอ๋ย ท่านพินาศแล้ว

พระเคโมชr ทรงปล่อยให้บรรดาบุตรชายของท่านต้องหลบหนี

และให้บรรดาบุตรหญิงเป็นเชลยของสิโหน กษัตริย์ชาวอาโมไรต์

30พวกเราได้แทงเขาทั้งปวง  เมืองเฮชโบนถูกทำลายไปจนถึงเมืองดีโบน

พวกเราได้ทำลายล้าง จนถึงเมืองโนฟาห์ ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเมเดบา"s

31ชาวอิสราเอลต่างตั้งหลักแหล่งในแผ่นดินของชาวอาโมไรต์  32โมเสสส่งคนไปสำรวจเมืองยาเซอร์ ชาวอิสราเอลเข้ายึดเมืองนี้และเมืองอื่น ๆ โดยรอบ ขับไล่ชาวอาโมไรต์ซึ่งอยู่ที่นั่นออกไป

33ต่อจากนั้นชาวอิสราเอลเปลี่ยนทิศทางมุ่งไปสู่แคว้นบาชาน กษัตริย์โอกของแคว้นบาชานทรงยกกองทัพทั้งหมดมาทำสงครามกับชาวอิสราเอลที่เอเดรอีt  34องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า "อย่ากลัวกษัตริย์องค์นี้เลย เพราะเราได้มอบเขา ประชากรทั้งหมดและแผ่นดินของเขาให้อยู่ในมือของท่านแล้ว จงทำกับเขาเหมือนที่ได้ทำกับสิโหน กษัตริย์ของชาวอาโมไรต์ ผู้ครองเมืองเฮชโบน"  35ชาวอิสราเอลได้ประหารกษัตริย์โอก บรรดาราชโอรสและประชากรทั้งหมดไม่มีผู้ใดรอดชีวิต แล้วชาวอิสราเอลก็เข้าครอบครองแผ่นดินของพระองค์

22  1ชาวอิสราเอลเดินทางต่อไป และตั้งค่ายในที่ราบโมอับ ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ตรงข้ามกับเมืองเยรีโคa


l เรื่องนี้ต่อเนื่องจาก 20:22ก

m ชาวอาโมไรต์ในที่นี้ หมายถึงอาณาจักรคานาอันเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำอารโนน มีเฮชโบนเป็นเมืองหลวง  กษัตริย์สิโหนเคยมีชัยชนะเหนือชาวโมอับที่มารุกราน (ข้อ 28-29 ดู 27ฯ และ 27 เชิงอรรถ p) แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้ชาวอิสราเอล

n ต้นฉบับภาษากรีกว่า "เมืองยาเซอร์"

o แปลได้อีกว่า "กษัตริย์องค์แรก"

p บทประพันธ์บทนี้แต่เดิมคงเป็นบทเพลงของชาวอาโมไรต์ฉลองชัยชนะของกษัตริย์สิโหนเหนือชาวโมอับผู้รุกราน (ข้อ 28-30) แต่ในภายหลังชาวอิสราเอลนำเพลงบทนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อฉลองชัยเหนือกษัตริย์สิโหน โดยเพิ่มข้อ 27 และเปลี่ยนแปลงข้อ 30 เล็กน้อยจาก เฮชโบน "ทำลาย" เป็น "ถูกทำลาย"

q "ได้กลืน" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "เจ้านายของ"

r "พระเคโมช" ต้นฉบับว่า "เขา" พระเคโมชเป็นเทพเจ้าสำคัญของชาวโมอับ

s ข้อความภาษาฮีบรูของข้อ 30 นี้ไม่ชัด คำแปลจึงเป็นการคาดคะเน

t "เอเดรอี" การเล่าเรื่องสงครามกับกษัตริย์โอกเป็นการสรุปชัยชนะของอิสราเอลทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนและเป็นเหตุผลที่ชนเผ่ามนัสเสห์ใช้เพื่อครอบครองดินแดนบาชาน ซึ่งในความเป็นจริง ชาวอิสราเอลไม่เคยยึดได้ โอกเป็นกษัตริย์ในตำนานโบราณเท่านั้น (ดู ฉธบ 3:11)

22 a แปลตามตัวอักษรว่า "ฝั่งโน้นของแม่น้ำจอร์แดนแห่งเยรีโค" หมายความว่าอยู่ในระดับเดียวกับเมืองเยรีโค แต่คนละฟากของแม่น้ำจอร์แดน แสดงว่าผู้เขียนอยู่ในปาเลสไตน์แล้ว

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย