Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กระถางไฟเผากำยาน

 17  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า  2"จงบอกเอเลอาซาร์ บุตรของสมณะอาโรนให้ไปเอากระถางไฟออกมาจากกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ ทิ้งถ่านไฟให้ห่างจากผู้คน  3กระถางไฟเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะได้ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว แม้คนเหล่านั้นได้รับโทษถึงแก่ชีวิตเพราะบาปที่ได้กระทำa ท่านทั้งหลายจงเอากระถางไฟเหล่านี้ไปตีเป็นแผ่นบางสำหรับใช้หุ้มพระแท่นบูชา เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับชาวอิสราเอล"

4สมณะเอเลอาซาร์จึงนำกระถางไฟทองสัมฤทธิ์ของผู้ที่ถูกไฟเผาตายเป็นแผ่นบางสำหรับใช้หุ้มพระแท่นบูชา  5แผ่นโลหะนี้จะได้เตือนใจชาวอิสราเอลว่า อย่าให้ผู้ใดที่ไม่ใช่เชื้อสายของอาโรน เข้ามาเผากำยานเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า มิฉะนั้น เขาจะต้องรับชะตากรรมเดียวกันกับโคราห์และพรรคพวก ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ผ่านทางโมเสส


17 a บรรดาสมณะจะต้องเอาถ่านไฟศักดิ์สิทธิ์ไปทิ้งให้ห่างไกลผู้คนเพื่อมิให้ถูกนำไปใช้ในกิจการอื่น ๆ กระถางไฟที่รองรับไฟศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย จึงต้องนำโลหะที่ทำกระถางไฟเหล่านี้มาใช้หุ้มพระแท่นบูชา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย