Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

อัตราถวายเงินแทนการบนบานชนิดต่างๆa

ก. แทนบุคคล

27  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส 

        2ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

        "ถ้าผู้ใดบนจะถวายบุคคลแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าb จะนับว่าเขาแก้บนแล้วเมื่อได้จ่ายเงิน"ดังต่อไปนี้

        3"ถ้าเป็นชายอายุระหว่างยิ่สิบถึงหกสิบปีต้องจ่ายเงินหนักห้าสิบบาท ตามน้ำหนักเชเขลของพระวิหาร  4ถ้าเป็นหญิงจะต้องจ่ายเงินหนักสามสิบบาท"

        5"เด็กชายอายุระหว่างห้าถึงยี่สิบปีจะต้องจ่ายเงินหนักยี่สิบบาท ส่วนเด็กหญิงจะต้องจ่ายเงินหนักสิบบาท"

        6"ทารกเพศชายอายุระหว่างหนึ่งเดือนถึงห้าปีจะต้องจ่ายเงินหนักห้าบาท ทารกเพศหญิงจะต้องจ่ายเงินหนักสามบาท"  

        7"ชายอายุสูงกว่าหกสิบปีจะต้องจ่ายเงินหนักสิบห้าบาท ส่วนหญิงจะต้องจ่ายเงินหนักสิบบาท"

        8"ถ้าผู้บนไม่สามารถจ่ายเงินตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ เขาจะต้องนำบุคคลที่ได้บนจะถวายนั้นมาพบสมณะ สมณะจะกำหนดอัตราต่ำลงเท่าที่ผู้บนจะสามารถจ่ายได้"

 

ข. แทนสัตว์

        9"ถ้าผู้ใดบนจะถวายสัตว์ที่ไม่มีมลทินใช้ถวายบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ จะนับว่าสัตว์นั้นเป็นของพระเจ้า  10ผู้ที่บนจะนำสัตว์ตัวอื่นมาเปลี่ยนไม่ได้ ทั้งในกรณีที่นำสัตว์ดีกว่าหรือเลวกว่ามาเปลี่ยน แต่ถ้าเขานำสัตว์อีกตัวหนึ่งมาเปลี่ยนสัตว์ทั้งสองตัวจะนับว่าเป็นของพระเจ้า  11ถ้าผู้ใดบนจะถวายสัตว์ที่มีมลทินใช้ถวายบูชาไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใด ผู้นั้นจะต้องนำสัตว์นั้นมาหาสมณะ  12สมณะจะกำหนดราคาสัตว์นั้นตามลักษณะดีหรือไม่ดี การกำหนดราคาของสมณะถือเป็นเด็ดขาด  13ถ้าผู้บนต้องการซื้อสัตว์นั้นกลับคืน เขาจะต้องจ่ายเงินตามราคาที่สมณะกำหนดไว้และเพิ่มอีกหนึ่งในห้า"

 

ค. แทนบ้านเรือน

        14"ถ้าผู้ใดบนจะถวายบ้านของตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า สมณะจะกำหนดราคาบ้านตามคุณภาพของบ้าน การกำหนดราคาของสมณะถือเป็นเด็ดขาด  15ถ้าผู้บนจะถวายบ้านต้องการซื้อบ้านคืน เขาจะต้องจ่ายเงินตามราคาที่สมณะกำหนดไว้และเพิ่มอีกหนึ่งในห้า แล้วบ้านจะกลับเป็นของเขาอีก"

 

ง. แทนที่นา

        16"ถ้าผู้ใดบนจะถวายที่นาแปลงหนึ่งของตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ก็จะกำหนดราคาตามปริมาณผลผลิตของที่นาแปลงนั้นc ในอัตราเงินหนักห้าสิบบาทต่อข้าวบาร์เลย์สามร้อยกิโลกรัม"

        17"ถ้าเขาบนจะถวายที่นาในปีเป่าเขาสัตว์ เขาจะต้องกำหนดราคาเต็มตามอัตรานี้ 18แต่ถ้าเขาบนจะถวายหลังจากปีเป่าเขาสัตว์ สมณะจะกำหนดราคาเป็นเงินตามจำนวนปีที่ยังเหลือ ก่อนจะถึงปีเป่าเขาสัตว์ครั้งหน้า แล้วลดราคาต่ำลงอีก"

        19"ถ้าผู้บนต้องการซื้อที่นาคืน เขาจะต้องจ่ายค่าที่นานั้นตามราคาที่สมณะกำหนดและเพิ่มอีกหนึ่งในห้า แล้วที่นานั้นจะกลับเป็นของเขาอีก  20ถ้าเขาไม่ซื้อคืน แต่ขายต่อให้ผู้อื่น เขาจะไม่สามารถซื้อคืนได้อีกต่อไป  21ในปีเป่าเขาสัตว์d เจ้าของใหม่จะต้องออกจากที่นานั้น ซึ่งจะตกเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า เหมือนกับที่นาที่บนถวายขาดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และที่นาจะเป็นของสมณะ"

        22"ถ้าผู้ใดนำที่นาซึ่งไม่เป็นมรดก แต่ได้ซื้อจากผู้อื่นมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า          23สมณะจะกำหนดราคาที่นานั้นตามจำนวนปีที่ยังเหลือก่อนจะถึงปีเป่าเขาสัตว์ ผู้นั้นจะต้องชำระค่าที่นาในวันนั้น เงินที่ได้เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า  24ในปีเป่าเขาสัตว์ ที่นานั้นจะกลับคืนไปเป็นของเจ้าของเดิม คือผู้ที่ได้รับที่นานั้นเป็นมรดก  25การกำหนดราคาทั้งหมดต้องเป็นไปตามบาทมาตรฐานที่กำหนดไว้ในพระวิหาร คือยี่สิบเกราห์ มีค่าเท่ากับเงินหนักหนึ่งบาท"27 a บทนี้เพิ่มมาในภายหลัง เป็นกฎต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้บน (7:16; 22:21; กดว 30:3-16; ฉธบ 12:6-12; 23:19,22-24) กฎเหล่านี้ เป็นกฎที่ใช้ในพระวิหารสมัยหลังเนรเทศ ดูเหมือนว่ากฎเหล่านี้เคยรวบรวมไว้แยกอยู่ต่างหากก่อนจะถูกนำมาผนวกไว้กับประมวลกฎหมายที่พระเจ้าประทานให้บนภูเขาซีนาย (ข้อ 1-2ก และ 34)   แต่เดิมนั้น ผู้บนบานต้องแก้บนโดยเคร่งครัด แต่ต่อมาการปฏิบัติค่อย ๆ หละหลวมไปจนในที่สุดอนุญาตให้จ่ายเงินทดแทนการปฏิบัติกิจการที่ได้บนไว้ ยกเว้นในกรณีที่ได้บนบานไว้โดยไม่มีเงื่อนไข (ข้อ 28-29)

b ชาวอิสราเอลอาจบนบานจะถวายบุคคลแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ (ดู วนฉ 11:30-40; 13:3ฯ; 1 ซมอ 1:11)

c อาจแปลได้อีกว่า "ตามสัดส่วนของเมล็ดพันธุ์ที่หว่าน"

d สำหรับเรื่องปีเป่าเขาสัตว์ ดูบทที่ 25

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย