Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสักการสถานa

ก. ตะเกียงในสักการสถานต้องจุดอยู่ตลอดเวลา

24  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

        2"ท่านจงสั่งชาวอิสราเอลให้นำน้ำมันมะกอกเทศบริสุทธิ์มาใช้กับตะเกียงให้เปลวไฟลุกอยู่เสมอ  3อาโรนจะต้องดูแลตะเกียงที่หน้าม่านกั้นหีบบรรจุแผ่นศิลาจารึกในกระโจมนัดพบ ให้ลุกอยู่ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้าเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้อกำหนดนี้ท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน  4อาโรนจะดูแลตะเกียงให้ลุกอยู่ตลอดคืนบนเชิงตะเกียงทองคำบริสุทธิ์b เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า"

 

ข. ขนมปังตั้งถวายบนโต๊ะทองคำ

        5"ท่านจะต้องนำแป้งสาลีอย่างดีมาอบเป็นขนมปังสิบสองก้อน ก้อนละสี่กิโลกรัม  6ท่านจะต้องวางขนมปังเป็นสองแถว แถวละหกก้อนบนโต๊ะทองคำบริสุทธิ์เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  7ท่านจะต้องโรยกำยานบริสุทธิ์ลงไปบนขนมปังแต่ละแถว แล้วจึงนำกำยานนั้นมาเผาไฟถวายเป็นเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแทนขนมปัง เพื่อให้พระองค์ทรงระลึกถึงผู้ถวาย  8ทุกวันสับบาโต ท่านจะต้องนำขนมปังมาวางไว้เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ชาวอิสราเอลจะต้องปฏิบัติหน้าที่นี้ตลอดไป  9ขนมปังเหล่านี้จะเป็นของอาโรนและบรรดาบุตร ซึ่งจะกินภายในสักการสถาน เพราะขนมปังเหล่านี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ยิ่งจากเครื่องเผาบูชา ถวายเป็นเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า นี่เป็นข้อกำหนดตลอดไป"24 a ยกเว้นข้อ 15-22 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ บทที่ 24 นี้เป็นผลของการนำตำนานสงฆ์มาเรียบเรียงใหม่ กำหนดกฎปฏิบัติประจำวัน (ข้อ 2-4) และประจำสัปดาห์ (ข้อ 5-9) สำหรับพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม โดยคำนึงถึงข้อความที่เรียบเรียงขึ้นใหม่เช่นเดียวกับใน อพย 25 ส่วนเรื่องเล่า (ข้อ 10-14 และ 25) ที่ใช้รูปแบบการเขียนเช่นเดียวกับ 10:1-5; 16:20; กดว 15:22-36 นับว่าเป็นกรอบของคำสอนเรื่องการกล่าวดูหมิ่นและการปรับโทษให้เท่ากับความผิดตามประมวลกฎหมายว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์

b แปลตามตัวอักษรว่า "บริสุทธิ์" บางคนเข้าใจว่า หมายถึง "ไม่มีมลทิน" แต่ผู้แปลส่วนมากเข้าใจว่าหมายถึง "ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์" เช่นเดียวกับในข้อ 6

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย