Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การกล่าวถึงเทศกาลอยู่เพิงอีกครั้งหนึ่งe

        39"ในวันที่สิบห้าเดือนเจ็ด เมื่อท่านเก็บเกี่ยวผลิตผลของแผ่นดินแล้ว ท่านจะต้องฉลองเทศกาลอยู่เพิงเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวัน วันแรกและวันที่แปดจะเป็นวันพักผ่อน  40ในวันแรก ท่านจะต้องนำผลไม้ที่ดีที่สุด กิ่งปาล์ม กิ่งไม้ที่มีใบ และกิ่งไม้จากริมฝั่งแม่น้ำมา ท่านจะฉลองกันเป็นเวลาเจ็ดวันเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน  41ท่านจะต้องฉลองเทศกาลนี้ ถวายเป็นเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวันทุก ๆ ปี ข้อกำหนดนี้ท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติตามตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน"

        "ท่านจะต้องฉลองเทศกาลนี้ในเดือนที่เจ็ด  42ท่านจะต้องอาศัยอยู่ในเพิงเป็นเวลาเจ็ดวัน ชนชาวอิสราเอลทุกคนจะต้องอาศัยอยู่ในเพิง  43เพื่อลูกหลานของท่านจะได้รู้ว่าเราได้จัดให้ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในเพิง เมื่อเรานำเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์  เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน"

        44โมเสสจึงประกาศวันสมโภชขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ชาวอิสราเอลรู้e ข้อความตอนนี้ได้เพิ่มเติมในภายหลัง คือสมัยหลังเนรเทศ เน้นความชื่นชมรื่นเริงของเทศกาลอยู่เพิง เช่นเดียวกับข้อความใน ฉธบ 16:13-16 และทำให้เทศกาลนี้เข้าไปสัมพันธ์กับการเดินทางอพยพในถิ่นทุรกันดาร (ข้อ 43)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย