Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พิธีการสำหรับวันฉลองประจำปีa

23  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

        2ให้บอกชาวอิสราเอลว่า "นี่คือวันสมโภชองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ท่านจะต้องเรียกประชาชนมาชุมนุมกันเพื่อนมัสการเรา วันสมโภชเหล่านี้คือ"

 

ก. วันสับบาโต

        3"ท่านทั้งหลายจะทำงานหกวัน วันที่เจ็ดเป็นวันสับบาโตคือวันที่จะต้องพักผ่อน เป็นวันที่ท่านทั้งหลายจะมาชุมนุมกันนมัสการเรา ท่านจะต้องไม่ทำการงานใด ๆ ในวันนั้น ท่านจะต้องถวายวันพักผ่อนนั้นแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่ที่ใด"

        4"วันสมโภชอื่น ๆ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ชาวอิสราเอลต้องมาชุมนุมกันนมัสการพระองค์ ตามเวลากำหนดมีดังต่อไปนี้"

 

ข. ปัสกาและเทศกาลขนมปังไร้เชื้อb

        5"วันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่ง ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตก ท่านจะต้องฉลองปัสกาเป็นเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  6วันที่สิบห้าเดือนเดียวกัน เริ่มเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเป็นเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะต้องกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวัน  7ในวันแรก ท่านจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า และงดทำงานทุกอย่าง  8ท่านจะต้องถวายสิ่งของเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งเจ็ดวัน ในวันที่เจ็ด ท่านจะต้องจัดชุมนุมนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งและงดทำงานทุกอย่าง"

 

ค. ข้าวฟ่อนแรกc

        9องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

        10ให้บอกชาวอิสราเอลอีกว่า

        "เมื่อท่านทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินที่เราจะให้แก่ท่านและจะเก็บเกี่ยวพืชผลได้แล้ว ท่านจะต้องนำข้าวฟ่อนแรกที่เก็บเกี่ยวได้ไปมอบให้สมณะ  11สมณะจะนำข้าวฟ่อนนั้นไปยื่นถวายตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงรับและโปรดปรานท่าน  สมณะจะนำข้าวฟ่อนนี้มายื่นถวายตามพิธีหลังวันสับบาโตหนึ่งวัน  12ในวันที่ท่านยื่นถวายข้าวฟ่อนนี้ตามพิธี ท่านจะต้องนำลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีที่ไม่พิการมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  13ธัญบูชาในโอกาสนี้จะประกอบด้วยแป้งสาลีอย่างดีสี่กิโลกรัมผสมน้ำมันมะกอก เป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเทเหล้าองุ่นหนึ่งลิตรครึ่งถวายด้วย  14ก่อนวันที่จะนำข้าวฟ่อนแรกมาถวายแด่พระเจ้า ท่านจะต้องไม่กินขนมปัง หรือรวงข้าวทั้งที่คั่วแล้วหรือยังดิบอยู่ ข้อกำหนดนี้ท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติตามตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่ที่ใด"

 

ง. เทศกาลเก็บเกี่ยว

        15"ท่านทั้งหลายจะต้องนับเจ็ดสัปดาห์เต็มตั้งแต่วันหลังวันสับบาโตที่ท่านนำข้าวฟ่อนแรกมายื่นถวายตามพิธี  16ท่านจะต้องนับห้าสิบวัน จนถึงวันหลังวันสับบาโตที่เจ็ด  จึงจะนำพืชผลใหม่มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  17ท่านจะต้องนำขนมปังสองก้อนจากบ้านมายื่นถวายตามพิธี ขนมปังแต่ละก้อนจะต้องทำจากแป้งอย่างดีสองกิโลกรัม ใส่เชื้อแป้งและอบ ขนมปังนี้เป็นพืชผลแรกที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  18นอกจากขนมปังแล้ว ท่านจะต้องนำลูกแกะอายุหนึ่งปีไม่พิการจำนวนเจ็ดตัว โคเพศผู้หนึ่งตัวและแกะเพศผู้สองตัว เพื่อเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับธัญบูชาและเหล้าองุ่นที่เทถวาย เป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า  19ท่านจะต้องนำแพะเพศผู้หนึ่งตัวมาถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป และนำลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสองตัวมาถวายเป็นศานติบูชา  20สมณะจะนำสัตว์เหล่านี้พร้อมกับขนมปังที่เป็นพืชผลแรกมายื่นถวายตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งขนมปังและลูกแกะสองตัวนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า จะเป็นของสมณะ"

        21"ในวันเดียวกัน ท่านจะจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะงดทำงานทุกอย่าง ข้อกำหนดนี้ท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติตามตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่ที่ใด"

        22"เมื่อท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแผ่นดินของท่าน ท่านจะต้องไม่เกี่ยวรวงข้าวที่ขอบนาจนหมด หรือหวนกลับไปเก็บรวงข้าวที่เหลืออยู่ ท่านจะต้องทิ้งไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าว เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน"

 

จ. วันปีใหม่

        23องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

        24ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

        "วันแรกของเดือนที่เจ็ดd จะต้องเป็นวันพักผ่อนสำหรับท่านทั้งหลาย เป็นวันที่ท่านจะเป่าแตรเตือนให้ระลึกว่ามีการชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า  25ท่านทั้งหลายจะต้องงดทำงานทุกอย่าง และจะต้องนำสิ่งของมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผา"

 

ฉ. วันขออภัยบาป

        26องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสส อีกว่า

        27"วันที่สิบของเดือนที่เจ็ดจะเป็นวันขออภัยบาป ท่านทั้งหลายจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะต้องจำศีลอดอาหารและนำสิ่งของมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาใช้ไฟเผา  28ท่านจะต้องงดทำงานทุกอย่างในวันนั้น เพราะเป็นวันขออภัยบาป เมื่อท่านจะต้องทำพิธีขออภัยบาปของท่านเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน  29ผู้ใดที่ไม่จำศีลอดอาหารในวันนั้น จะถูกขับไล่ออกจากประชากรของตน  30ผู้ใดที่ทำงานในวันนั้น จะต้องถูกขับไล่ออกจากประชากรของตน  31ท่านจะงดทำงานทุกอย่าง ข้อกำหนดนี้ ท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติตามตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่ที่ใด  32วันนั้นจะต้องเป็นวันพักผ่อนเหมือนวันสับบาโต ท่านจะต้องจำศีลอดอาหาร ท่านจะต้องพักผ่อนหยุดงานเหมือนในวันสับบาโต ตั้งแต่เย็นวันที่เก้าจนถึงเย็นวันต่อไป" 

 

ช. ฉลองเทศกาลอยู่เพิง

        33องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

        34ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

        "วันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ดนี้จะเริ่มเทศกาลอยู่เพิงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวัน  35ในวันแรกท่านทั้งหลายจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและงดทำงานทุกอย่าง  36ในระหว่างเจ็ดวันนั้นท่านจะต้องนำสิ่งของมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาใช้ไฟเผา ในวันที่แปด ท่านจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะต้องนำสิ่งของมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผา ในวันที่ท่านมาชุมนุมกันเช่นนี้ ท่านจะต้องงดทำงานทุกอย่าง"

 

สรุป

        37"นี่คือวันสมโภชองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ท่านจะต้องเรียกประชาชนมาชุมนุมกันเพื่อนมัสการพระองค์ และเพื่อนำของมาใช้ไฟเผาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้แก่เครื่องเผาบูชา ธัญบูชา ศานติบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายตามพิธีการของวันฉลองแต่ละวัน  38เป็นของถวายนอกเหนือจากของถวายในวันสับบาโตขององค์พระผู้เป็นเจ้า นอกเหนือจากของถวายแก้บน และของถวายด้วยความสมัครใจที่ท่านนำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า"22 a หลังจากข้อกำหนดเกี่ยวกับความประพฤติ (บทที่ 18-20) และเกี่ยวกับพิธีกรรม (บทที่ 21-22) ในการถวายเครื่องบูชาแล้ว ในบทที่ 23 นี้จะกล่าวถึงวันฉลองและเทศกาลต่าง ๆ ประจำปี (ดู อพย 12:1 เชิงอรรถ a; และ อพย 23:14 เชิงอรรถ d)

b วันปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อถูกนำมากล่าวไว้ด้วยกันเพราะฉลองทั้งสองนี้ทำต่อเนื่องกัน ดังที่ระบุไว้ใน กดว 28:16-25 ดูเหมือนว่าข้อความนี้คล้ายกันมากกับข้อความใน ฉธบ 16:1-8 แต่ยังรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นด้วย

c ระหว่างฉลองเทศกาลขนมปังไร้เชื้อและฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยว ประมวลกฎหมายว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ได้สอดแทรกการถวายข้าวฟ่อนแรก จากการเก็บเกี่ยวข้าวบาร์เลย์ ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลทางกสิกรรม พิธีนี้เป็นการปรับพิธีถวายผลิตผลแรกที่เคยทำอยู่แล้วให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ (อพย 23:19; 34:26)

d แต่เดิมมาวันแรกของแต่ละเดือน (ทางจันทรคติ) ถือเป็นวันฉลองทั้งสำหรับชาวอิสราเอลและชาวคานาอันเป็นเวลาช้านาน เรียกว่า "วันขึ้นค่ำ" (New Moon) (1 ซมอ 20:5,24; อสย 1:13; อมส 8:5;) และยังปฏิบัติกันต่อมาจนถึงสมัยพันธสัญญาใหม่ (ดู กดว 28:11-15; นหม 10:34; อสค 46:6-7; คส 2:16) ส่วนพิธีการที่กล่าวไว้ใน ลนต 23 และ กดว 29:1-6 กล่าวถึงแต่การฉลองวันขึ้นค่ำเดือนเจ็ดของปีที่นับเดือนแรกในฤดูใบไม้ผลิ แต่เดือนเจ็ดนี้ในสมัยก่อนนับเป็นเดือนแรกของปีหรือปีใหม่ (ในฤดูใบไม้ร่วง) ชาวอิสราเอลในปัจจุบันได้รื้อฟื้นปฏิทินโบราณนี้ด้วย คือเริ่มปีใหม่ในเดือนกันยายน - ตุลาคม