พิธีชำระมลทินเมื่อหายจากโรคผิวหนังติดต่อได้a

14  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

        2"ต่อไปนี้คือข้อกำหนด ในวันทำพิธีชำระมลทินสำหรับผู้ที่หายจากโรคผิวหนัง ติดต่อได้ ผู้นั้นจะถูกนำไปพบสมณะ  3สมณะจะออกไปนอกค่ายและตรวจดูเขา ถ้าพบว่า  เขาหายจากโรคแล้ว  4สมณะจะสั่งผู้รับพิธีชำระมลทินให้นำนกไม่มีมลทินสองตัว ไม้สน สีดาร์ ผ้าแดงเข้ม กิ่งหุสบ มาด้วย  5แล้วสมณะจะสั่งให้เขาฆ่านกตัวหนึ่งนำหม้อดินใส่น้ำจากลำธารรองรับเลือด  6สมณะจะนำนกอีกตัวหนึ่งที่ยังเป็นอยู่พร้อมกับไม้สนสีดาห์ ผ้าสีแดงเข้ม และกิ่งหุสบมาจุ่มลงไปในน้ำที่ปนเลือดนกที่ถูกฆ่า  7สมณะจะประพรมเลือดนกเจ็ดครั้งบนผู้รับพิธีชำระมลทินจากโรคผิวหนังติดต่อได้ แล้วประกาศว่าเขาพ้นมลทินแล้ว  และปล่อยนกที่ยังเป็นอยู่ให้บินออกไปในทุ่ง  8ผู้รับพิธีชำระมลทินจะซักเสื้อผ้าของตน โกนผมและโกนขนออกให้หมด อาบน้ำ แล้วเขาจะพ้นมลทิน กลับเข้าไปในค่ายได้ แต่จะต้องอยู่นอกกระโจมที่พักเป็นเวลาเจ็ดวัน  9ในวันที่เจ็ดเขาจะโกนผม โกนหนวดเครา ขนคิ้ว และเส้นขนอื่น ๆ ออกให้หมด เขาจะซักเสื้อผ้า อาบน้ำ แล้วจึงจะพ้นมลทิน"

        10"ในวันที่แปด เขาจะนำลูกแกะที่ไม่พิการอายุหนึ่งปี เพศผู้สองตัว เพศเมียหนึ่งตัว พร้อมกับธัญบูชา คือแป้งสาลีอย่างดีหกกิโลกรัมb ผสมน้ำมันมะกอก และน้ำมันมะกอกอีกประมาณครึ่งลิตร  11สมณะผู้ทำพิธีจะนำผู้รับพิธีชำระมลทิน พร้อมกับเครื่องบูชาทั้งหมด ไปที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ  เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  12แล้วจะนำลูกแกะเพศผู้ตัวหนึ่งที่จะใช้ถวายเป็นเครื่องบูชาชดเชย พร้อมกับน้ำมันมะกอกครึ่งลิตร ยื่นถวายสิ่งเหล่านี้ตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  13แล้วจึงฆ่าลูกแกะตัวนั้นในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ฆ่าสัตว์ถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป หรือถวายเป็นเครื่องเผาบูชา เครื่องบูชา ชดเชยนี้จะเป็นของสมณะเช่นเดียวกับเครื่องบูชาขออภัยบาป เพราะเป็นของถวายที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง  14สมณะจะนำเลือดลูกแกะมาป้ายติ่งหูข้างขวา นิ้วหัวแม่มือข้างขวา และนิ้วหัวแม่เท้าข้างขวาของผู้รับพิธีชำระมลทิน  15สมณะจะนำน้ำมันมะกอกเล็กน้อยเทลงในอุ้งมือซ้าย  16ใช้นิ้วมือขวาจุ่มน้ำมันในอุ้งมือซ้ายแล้วใช้นิ้วพรมน้ำมันมะกอกเจ็ดครั้งเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  17แล้วจึงนำน้ำมันมะกอกที่เหลือในอุ้งมือ ป้ายติ่งหูข้างขวา นิ้วหัวแม่มือขวา และนิ้วหัวแม่เท้าขวาของผู้รับพิธีชำระมลทิน ตรงที่ได้ป้ายเลือดลูกแกะที่ถวายเป็นเครื่องบูชาชดเชยแล้ว  18สมณะจะเอาน้ำมันที่เหลือในอุ้งมือทาศีรษะของผู้ที่รับพิธีชำระมลทิน แล้วจึงทำพิธีขออภัยบาปสำหรับเขาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า"

        19"สมณะจะถวายเครื่องบูชาขออภัยบาปเพื่อชำระมลทินของผู้รับพิธีชำระ หลังจากนั้นสมณะจะฆ่าสัตว์เป็นเครื่องเผาบูชา  20และเผาพร้อมกับธัญบูชาบนพระแท่นบูชา  เมื่อสมณะทำพิธีขออภัยบาปเสร็จแล้ว ผู้นั้นก็จะพ้นมลทิน"

        21"ถ้าผู้รับพิธีชำระเป็นคนยากจน ไม่สามารถจัดหาสิ่งของทั้งหมดนี้มาถวายได้ ก็ให้เขานำเพียงลูกแกะเพศผู้หนึ่งตัวที่จะใช้ถวายเป็นเครื่องบูชาชดเชย สมณะจะยื่นถวายลูกแกะนี้ตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อขออภัยบาปของเขา พร้อมกับธัญบูชา คือแป้งสาลีอย่างดีสองกิโลกรัมผสมน้ำมันมะกอก และน้ำมันมะกอกอีกครึ่งลิตร  22เขาจะนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัว ตามที่เขาสามารถจัดหามาได้ ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป อีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา  23ในวันที่แปดเขาจะนำของทั้งหมดนี้มาให้สมณะ ตรงทางเข้ากระโจมนัดพบ เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อทำพิธีชำระมลทิน  24สมณะจะนำลูกแกะที่จะใช้เป็นเครื่องบูชาชดเชยและน้ำมันมะกอกครึ่งลิตร มายื่นถวายตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  25สมณะจะฆ่าลูกแกะที่ใช้เป็นเครื่องบูชาชดเชย นำเลือดลูกแกะเครื่องบูชาชดเชยไปป้ายติ่งหูข้างขวา นิ้วหัวแม่มือข้างขวาและนิ้วหัวแม่เท้าข้างขวาของผู้รับพิธีชำระมลทิน  26แล้วสมณะจะเทน้ำมันมะกอกเล็กน้อยลงในอุ้งมือซ้าย  27ใช้นิ้วมือขวาพรมน้ำมันมะกอกจากอุ้งมือซ้ายเจ็ดครั้งเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  28แล้วจึงนำน้ำมันมะกอกในอุ้งมือป้ายติ่งหูข้างขวา นิ้วหัวแม่มือและหัวแม่เท้าข้างขวาของผู้รับพิธีชำระมลทิน ตรงที่ได้ป้ายเลือดลูกแกะที่ถวายเป็นเครื่องบูชาชดเชยแล้ว  29สมณะจะนำน้ำมันมะกอกที่เหลือในอุ้งมือทาศีรษะของผู้รับพิธีชำระมลทิน แล้วจึงทำพิธีขออภัยบาปสำหรับเขาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  30แล้วสมณะจะนำนกเขาหรือนกพิราบหนุ่ม ตามที่เขาสามารถจัดหามาได้มาฆ่าถวาย  31ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป และอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาพร้อมกับธัญบูชา แล้วจึงทำพิธีขออภัยบาปสำหรับเขาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า"

        32"นี่เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคผิวหนังติดต่อได้ และไม่สามารถจัดหาของถวายที่จำเป็นตามปกติเพื่อทำพิธีชำระมลทินได้"14 a บทที่ 14 รวมพิธีชำระมลทินสองพิธีเข้าด้วยกัน พิธีแรก (ข้อ 2-9) ดูจะเป็นพิธีโบราณคล้ายกับพิธีถวายโคสาว    สีแดง (กดว 19:1 เชิงอรรถ a) ซึ่งสมมติว่า ความเจ็บป่วยมีต้นเหตุมาจากปีศาจ ที่ใช้วิธีเหล่านี้ขับไล่ออกได้ (ดู แพะที่ถวายแก่อาซาเซล ลนต 16:10) พิธีที่สอง (ข้อ 10-32) เป็นพิธีที่สอดคล้องมากกว่ากับพิธีอื่น ๆ ใน ลนต ยกเว้นพิธีใช้น้ำมันเจิม (ข้อ 15-18) ซึ่งไม่มีกล่าวถึงในที่ใดอีก

b แปลตามตัวอักษร "สามในสิบ" หมายถึง สามในสิบของเอฟาห์ หรือประมาณ 13.5 ลิตร (1 เอฟาห์ เท่ากับ 45 ลิตร)