Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การถวายบูชาเป็นการชดเชยf

        14องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

        15"ถ้าผู้ใดทำบาปโดยไม่รู้ตัว คือละเมิดบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มอบถวายสิ่งที่เป็นของพระเจ้าแด่พระองค์g เขาจะต้องนำแกะหรือแพะตัวผู้ที่ไม่พิการมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นเครื่องบูชาชดเชย ราคาของสัตว์นี้คิดเป็นเงิน ตามน้ำหนักบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถานh  16สัตว์ที่ถวายนี้ต้องมีราคาเท่ากับราคาสิ่งของที่เขาต้องถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเพิ่มค่าปรับอีกหนึ่งในห้าของจำนวนนั้น เขาจะนำสัตว์และเงินนี้ไปให้สมณะ สมณะจะนำสัตว์ที่ถวายเพื่อชดเชยนี้ไปทำพิธีถวายบูชาเพื่อขออภัยบาปสำหรับผู้กระทำผิด และผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการอภัยบาป"  

        17"ถ้าผู้ใดทำบาป โดยไม่รู้ตัวหรือกระทำสิ่งที่บทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าห้ามไว้ เขาก็มีความผิด และต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน  18เขาจะต้องนำแกะหรือแพะตัวผู้ที่ไม่พิการมามอบให้สมณะเพื่อถวายบูชาชดเชยตามราคาที่กำหนดไว้ สมณะจะทำพิธีขออภัยบาปที่เขาได้ทำโดยไม่รู้ตัว และเขาจะได้รับการอภัยบาป  19นี่คือการถวายบูชาเพื่อชดเชย เพราะผู้นั้นได้ทำผิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอน"i

        20องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า

        21"ถ้าผู้ใดทำบาปคือละเมิดบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยหลอกลวงเพื่อนบ้าน เช่นไม่ยอมคืนของที่รับฝากไว้ หรือของประกัน หรือของที่ขโมย หรือฉ้อโกงมา

        22หรือเมื่อพบสิ่งของที่ผู้อื่นทำหาย และปฏิเสธว่าไม่ได้พบ

        หรือสาบานเท็จเพื่อปิดบังการกระทำชั่วเช่นนี้

        23ผู้นั้นก็ทำบาปและมีความผิด เขาจะต้องคืนสิ่งที่เขาขโมยหรือฉ้อโกงมา สิ่งที่เขารับฝากไว้ หรือของหายที่เขาได้พบ  24รวมทั้งสิ่งของที่เขาได้สาบานเท็จว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง ในวันที่เขารู้ตัวว่าได้ทำผิด เขาจะต้องนำทุกสิ่งที่เขาได้มาไปคืนแก่เจ้าของ เพิ่มค่าปรับอีกหนึ่งในห้าของราคาสิ่งของเหล่านั้น  25เขาจะต้องนำแกะหรือแพะตัวผู้ที่ไม่พิการ ตามราคาที่กำหนดไว้มาให้สมณะถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาชดเชย   26สมณะจะทำพิธีขออภัยบาปของเขาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า และผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการอภัยบาป ไม่ว่าเขาได้ทำผิดอย่างไร"


f เมื่อผู้ใดละเมิดสิทธิของพระเจ้าหรือของเพื่อนมนุษย์ (ดู 4:1 เชิงอรรถ a) เช่นไม่ถวายหนึ่งในสิบของรายได้ หรือไม่ถวายผลิตผลแรกหรือเครื่องบูชาที่บนบานไว้ หรือไม่คืนสิ่งของที่ผู้อื่นฝากไว้หรือทำหาย ฯลฯ ซึ่งคิดคำนวณความเสียหายเป็นจำนวนเงินไม่ได้ ผู้ทำผิดจะต้องถวายเครื่องบูชาพร้อมกับเสียค่าปรับด้วย (ดู 5:16,24) "เงินชดเชย" ที่กล่าวถึงใน 2 พกษ 12:17 ดูเหมือนจะหมายถึงการจ่ายค่าปรับนี้ที่ต้องเพิ่มเข้ากับเครื่องบูชา แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติเช่นนี้มีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนการเนรเทศ (ดู ฮชย 4:8)

g แปลตามตัวอักษรว่า "สิ่งศักดิ์สิทธิ์" หมายถึง ของที่ถวายแด่พระเจ้าทั้งด้วยความสมัครใจ หรือตามธรรมบัญญัติที่กำหนดไว้

h น้ำหนักบาทมาตรฐานที่เก็บไว้ในสักการสถานหนักกว่าที่ใช้กันทั่วไป (ดู อพย 30:15 เชิงอรรถ c)

i ยังแปลได้อีกว่า "ซึ่งเขาจะต้องถวายเป็นการชดเชยแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า" สำนวนแปลบางฉบับเริ่มบทที่ 6 ที่ข้อ 20

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย