Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โยเซฟผู้สำเร็จราชการประเทศอียิปต์

        37พระเจ้าฟาโรห์พร้อมกับบรรดาข้าราชการทรงเห็นชอบกับข้อเสนอนี้  38พระเจ้า ฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่า "เราจะไปหาคนที่มีพระจิตของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเช่นนี้ได้ที่ไหน"  39แล้วพระเจ้าฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า "เนื่องจากพระเจ้าทรงสำแดงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ให้ท่านรู้ จึงไม่มีใครฉลาดและมีปรีชาญาณมากกว่าท่าน  40ท่านจะเป็นผู้สำเร็จราชการ และประชาชนของเราจะเชื่อฟังคำสั่งของท่าน มีแต่เราเท่านั้นซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่เหนือท่าน"  41พระเจ้าฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า "เราตั้งท่านเป็นผู้สำเร็จราชการทั่วแผ่นดินอียิปต์"  42พระเจ้าฟาโรห์ทรงถอดพระธำมรงค์ตราแผ่นดินออกจากนิ้วพระหัตถ์ ทรงสวมให้โยเซฟ  ทรงจัดเสื้อผ้าป่านเนื้อละเอียดอย่างดีให้เขา และทรงสวมสร้อยคอทองคำให้ด้วย  43ทรงจัดให้เขานั่งรถม้าคันที่สองรองจากพระองค์ มีผู้ตะโกนไปข้างหน้าว่า "อาเบรค"d (หลีกทาง)     ดังนี้ พระเจ้าฟาโรห์ทรงแต่งตั้งโยเซฟเป็นผู้สำเร็จราชการทั่วแผ่นดินอียิปต์

        44พระเจ้าฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า "เราคือฟาโรห์ ถ้าท่านไม่อนุญาตแล้วจะไม่มีใคร     ทั่วดินแดนอียิปต์ทำสิ่งใดได้เลย"  45พระเจ้าฟาโรห์พระราชทานนามให้โยเซฟว่าศาเฟนาท    ปาเนอาห์ ทั้งพระราชทานอาเสนัท ธิดาของโปทิเฟรา สมณะแห่งนครโอนe ให้เป็นภรรยา      โยเซฟเริ่มเดินทางไปทั่วแผ่นดินอียิปต์  46โยเซฟมีอายุสามสิบปีเมื่อเขาเข้ารับราชการกับพระเจ้าฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์ โยเซฟเดินทางไปทั่วแผ่นดินอียิปต์ เมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์แล้ว 47ในระยะเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ แผ่นดินมีผลิตผลมากมาย  48โยเซฟสะสมเสบียงอาหารไว้ตลอดเวลาเจ็ดปีที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินอียิปต์f เขาเก็บเสบียงอาหารจากชนบทรอบ      เมือง ต่าง ๆ ไว้ในเมือง  49โยเซฟสะสมข้าวไว้มากมายเหมือนเม็ดทรายตามชายทะเล มี   ปริมาณ มากจนกระทั่งเขาต้องเลิกตวง เพราะไม่สามารถตวงได้


d ผู้เขียนเล่าเหตุการณ์นี้ตามจินตนาการของตนเท่าที่ได้ยินมาว่าเป็นประเพณีในราชวังของอียิปต์ โยเซฟได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการของอียิปต์ เขาเป็นคนสำคัญที่สุดในแผ่นดินต่อจากพระเจ้าฟาโรห์ บ้านของเขาเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ และเขาเป็นผู้เก็บรักษาตราลัญจกรของพระเจ้าฟาโรห์ ผู้วิ่งนำหน้ารถม้าประจำตำแหน่งจะร้องว่า abrek ซึ่งในภาษาอียิปต์คงหมายความว่า "หลีกทาง" แต่ในภาษาฮีบรูอาจหมายความว่า "จงคุกเข่า"

e "ศาเฟนาท ปาเนอาห์" เป็นชื่อภาษาอียิปต์หมายความว่า "พระเจ้าตรัสว่า เขามีชีวิต" อาเสนัท แปลว่า "เป็นของเทพเจ้าหญิงเนวิท"  "โปทิเฟรา" เป็นชื่อเดียวกับชื่อ โปทิฟาร์ ใน 37:36  หมายความว่า "ของประทานจากเทพเจ้า รา" (พระอาทิตย์) พ่อตาของโยเซฟเป็นสมณะแห่งนครโอน คือ เฮลิโอโปลิส ศูนย์กลางของศาสนาของอียิปต์ บรรดาสมณะมีบทบาทสำคัญทางการเมืองของประเทศ โยเซฟแต่งงานเข้าไปอยู่ในครอบครัวของอภิสิทธิชน

f "ที่มีความอุดมสมบูรณ์" แปลตามต้นฉบับของชาวสะมาเรียและภาษากรีก ส่วนในต้นฉบับภาษาฮีบรู ไม่มีคำว่า "ความอุดมสมบูรณ์"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย