พระสุบินของพระเจ้าฟาโรห์a

41  1สองปีต่อมา พระเจ้าฟาโรห์ทรงพระสุบินว่า พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำไนล์  2ทรงเห็นแม่โคลักษณะดีและอ้วนพีเจ็ดตัวขึ้นจากแม่น้ำไนล์ มากินหญ้าในพงอ้อ  3ทันใดนั้น แม่โคน่าเกลียดและผอมโซอีกเจ็ดตัวขึ้นจากแม่น้ำไนล์ตามมายืนข้างแม่โคฝูงแรกที่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์  4แล้วแม่โคน่าเกลียดและผอมโซเหล่านี้ก็กินแม่โคลักษณะดีและอ้วนพีทั้งเจ็ดตัว พระเจ้าฟาโรห์ก็ทรงตื่นบรรทม

        5พระองค์บรรทมหลับและทรงพระสุบินอีกว่า มีรวงข้าวสมบูรณ์ เมล็ดเต็มเจ็ดรวงงอกขึ้นจากต้นเดียวกัน  6แล้วมีรวงข้าวเมล็ดลีบ ถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรียมอีกเจ็ดรวงงอกขึ้นมาด้วย  7รวงข้าวเมล็ดลีบเหล่านั้นกลืนรวงข้าวเมล็ดเต็มทั้งเจ็ดรวง พระเจ้าฟาโรห์ทรงตื่นบรรทม ทรงทราบว่าทรงพระสุบิน  8เช้าวันรุ่งขึ้น ทรงไม่สบายพระทัย ทรงเรียกโหรและปราชญ์ของประเทศอียิปต์มาเฝ้า พระองค์ทรงเล่าพระสุบิน แต่ไม่มีใครทำนายได้b  9พนักงานถวายน้ำจัณฑ์ก็กราบทูลพระเจ้าฟาโรห์ว่า "บัดนี้ ข้าพเจ้าระลึกได้ว่าได้ทำผิด  10วันหนึ่งพระองค์กริ้วข้ารับใช้และรับสั่งให้ข้าพเจ้าและหัวหน้าพนักงานเครื่องเสวยถูกจองจำในบ้านของผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์  11คืนหนึ่งข้าพเจ้าทั้งสองฝันไป ความฝันของแต่ละคนมีความหมายพิเศษ  12มีชายหนุ่มชาวฮีบรูคนหนึ่งอยู่กับข้าพเจ้าทั้งสองด้วย เขาเป็นทาสของผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งสองก็เล่าความฝันให้เขาฟัง เขาทำนายฝันของข้าพเจ้าแต่ละคนได้ถูกต้อง  13เหตุการณ์เป็นไปตามที่เขาทำนายทุกประการ ข้าพเจ้าได้ตำแหน่งเดิมคืนมา แต่พนักงานเครื่องเสวย ถูกแขวนบนต้นไม้

        14พระเจ้าฟาโรห์จึงรับสั่งให้เรียกโยเซฟเข้าเฝ้า เขาถูกปล่อยจากคุกทันที โกนหนวด เปลี่ยนเสื้อผ้าและเข้าเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์  15พระเจ้าฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า "เราฝัน ไม่มีใครทำนายฝันของเราได้ เราได้ยินว่าท่านทำนายฝันได้ทันทีที่เขาเล่าความฝันให้ท่านฟัง"  16โยเซฟทูลพระเจ้าฟาโรห์ว่า "ไม่ใช่ข้าพระองค์หรอกที่ทำนายฝันได้ พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานคำตอบให้เป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้าฟาโรห์"

        17พระเจ้าฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่า "เราฝันว่ายืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำไนล์  18เห็นแม่โคลักษณะดีอ้วนพีเจ็ดตัวขึ้นจากแม่น้ำไนล์ มากินหญ้าที่พงอ้อ  19ทันใดนั้น แม่โคอีกเจ็ดตัวน่าเกลียดและผอมโซที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในประเทศอียิปต์ ขึ้นจากแม่น้ำตามมา  20แม่โคน่าเกลียดและผอมโซเหล่านี้กินแม่โคอ้วนพีก่อนนั้นทั้งเจ็ดตัว  21แต่เมื่อกินเข้าไปแล้ว ก็ยังดูไม่ออกว่าได้กินเข้าไป เพราะยังคงผอมโซเหมือนเดิม แล้วเราก็ตื่นขึ้น   22 เราฝันอีกครั้งหนึ่งว่า เห็นรวงข้าวสมบูรณ์มีเมล็ดเต็มเจ็ดรวงงอกขึ้นจากต้นเดียวกัน  23แล้วมีรวงข้าวอีกเจ็ดรวงเหี่ยว เมล็ดลีบและถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรียมงอกตามมา   24รวงข้าวเมล็ดลีบก็กินรวงข้าวเมล็ดเต็มทั้งเจ็ดรวง เราเล่าฝันให้โหรฟัง แต่ไม่มีใครทำนายฝันนี้ได้"

        25โยเซฟทูลพระเจ้าฟาโรห์ว่า "พระสุบินทั้งสองครั้งนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน  พระเจ้าทรงเผยให้ฟาโรห์ทราบว่าพระเจ้าจะทรงทำอะไร  26แม่โคลักษณะดีเจ็ดตัวหมายถึงเจ็ดปี รวงข้าวสมบูรณ์เจ็ดรวง ก็หมายถึงเจ็ดปีเช่นเดียวกัน พระสุบินทั้งสองครั้งมีความหมายอย่างเดียวกัน  27แม่โคผอมโซและน่าเกลียดเจ็ดตัวที่ขึ้นมาจากแม่น้ำในภายหลังกับรวงข้าวเมล็ดลีบc และถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรียมนั้นได้แก่เจ็ดปีที่กันดารอาหารดังที่  28ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าฟาโรห์แล้ว พระเจ้าทรงเผยให้ฟาโรห์ทราบว่าพระเจ้าจะทรงทำอะไร  29จะมีเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ทั่วแผ่นดินอียิปต์  30หลังจากนั้นจะเกิดกันดารอาหารเป็นเวลาเจ็ดปี จนทุกคนลืมความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินอียิปต์ ความกันดารอาหารครั้งนี้จะล้างผลาญแผ่นดิน  31ทุกคนจะลืมว่าเคยมีความอุดมสมบูรณ์บนแผ่นดิน เพราะความกันดารอาหารที่ตามมานี้ร้ายกาจยิ่งนัก  32การที่พระองค์ทรงพระสุบินถึงสองครั้งนี้ เป็นเพราะพระเจ้าทรงกำหนดไว้แน่นอนแล้ว และจะทรงบันดาลให้เกิดขึ้นในไม่ช้า"

        33"ขอให้พระเจ้าฟาโรห์ทรงหาผู้ที่ฉลาดและมีปรีชา แต่งตั้งให้เขามีอำนาจในแผ่นดินอียิปต์  34ขอให้พระเจ้าฟาโรห์ทรงแต่งตั้งข้าราชการขึ้นทั่วแผ่นดิน ให้เก็บหนึ่งในห้าของพืชผลในแผ่นดินตลอดเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์  35เขาจะรวบรวมเสบียงอาหารทั้งหมดที่เก็บได้ในปีที่อุดมสมบูรณ์นี้ตามพระบัญชาของพระเจ้าฟาโรห์ สะสมข้าวและเก็บรักษาไว้ให้ดีในเมือง  36เสบียงอาหารนี้จะสำรองไว้สำหรับแผ่นดิน ระหว่างเจ็ดปีที่กันดารอาหารในแผ่นดินอียิปต์ และดังนี้ความกันดารอาหารก็จะไม่ทำลายแผ่นดิน"


 41 a เรื่องนี้ต่อจากเรื่องราวในบทที่ 40 มาจากตำนานเอโลฮิสต์เช่นเดียวกัน แต่ตั้งแต่ ข้อ 33 เป็นต้นไป ปนกับเรื่องราวจากตำนานยาห์วิสต์ด้วย

b อียิปต์เป็นดินแดนของผู้วิเศษและผู้มีปรีชา (อพย 7:11,22; 1 พกษ 5:10; อสย 19:11-13) แต่ปรีชาญาณซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์นั้น เหนือกว่าความสามารถของเขาเหล่านี้ ความคิดเช่นนี้พบได้อีกในเรื่องของโมเสส (อพย 7-8 และดู ดนล 2 ด้วย)

c "รวงข้าวเมล็ดลีบ" ตามต้นฉบับแปล ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "กลวง,ว่างเปล่า"