Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระสุบินของพระเจ้าฟาโรห์a

41  1สองปีต่อมา พระเจ้าฟาโรห์ทรงพระสุบินว่า พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำไนล์  2ทรงเห็นแม่โคลักษณะดีและอ้วนพีเจ็ดตัวขึ้นจากแม่น้ำไนล์ มากินหญ้าในพงอ้อ  3ทันใดนั้น แม่โคน่าเกลียดและผอมโซอีกเจ็ดตัวขึ้นจากแม่น้ำไนล์ตามมายืนข้างแม่โคฝูงแรกที่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์  4แล้วแม่โคน่าเกลียดและผอมโซเหล่านี้ก็กินแม่โคลักษณะดีและอ้วนพีทั้งเจ็ดตัว พระเจ้าฟาโรห์ก็ทรงตื่นบรรทม

        5พระองค์บรรทมหลับและทรงพระสุบินอีกว่า มีรวงข้าวสมบูรณ์ เมล็ดเต็มเจ็ดรวงงอกขึ้นจากต้นเดียวกัน  6แล้วมีรวงข้าวเมล็ดลีบ ถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรียมอีกเจ็ดรวงงอกขึ้นมาด้วย  7รวงข้าวเมล็ดลีบเหล่านั้นกลืนรวงข้าวเมล็ดเต็มทั้งเจ็ดรวง พระเจ้าฟาโรห์ทรงตื่นบรรทม ทรงทราบว่าทรงพระสุบิน  8เช้าวันรุ่งขึ้น ทรงไม่สบายพระทัย ทรงเรียกโหรและปราชญ์ของประเทศอียิปต์มาเฝ้า พระองค์ทรงเล่าพระสุบิน แต่ไม่มีใครทำนายได้b  9พนักงานถวายน้ำจัณฑ์ก็กราบทูลพระเจ้าฟาโรห์ว่า "บัดนี้ ข้าพเจ้าระลึกได้ว่าได้ทำผิด  10วันหนึ่งพระองค์กริ้วข้ารับใช้และรับสั่งให้ข้าพเจ้าและหัวหน้าพนักงานเครื่องเสวยถูกจองจำในบ้านของผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์  11คืนหนึ่งข้าพเจ้าทั้งสองฝันไป ความฝันของแต่ละคนมีความหมายพิเศษ  12มีชายหนุ่มชาวฮีบรูคนหนึ่งอยู่กับข้าพเจ้าทั้งสองด้วย เขาเป็นทาสของผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งสองก็เล่าความฝันให้เขาฟัง เขาทำนายฝันของข้าพเจ้าแต่ละคนได้ถูกต้อง  13เหตุการณ์เป็นไปตามที่เขาทำนายทุกประการ ข้าพเจ้าได้ตำแหน่งเดิมคืนมา แต่พนักงานเครื่องเสวย ถูกแขวนบนต้นไม้

        14พระเจ้าฟาโรห์จึงรับสั่งให้เรียกโยเซฟเข้าเฝ้า เขาถูกปล่อยจากคุกทันที โกนหนวด เปลี่ยนเสื้อผ้าและเข้าเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์  15พระเจ้าฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า "เราฝัน ไม่มีใครทำนายฝันของเราได้ เราได้ยินว่าท่านทำนายฝันได้ทันทีที่เขาเล่าความฝันให้ท่านฟัง"  16โยเซฟทูลพระเจ้าฟาโรห์ว่า "ไม่ใช่ข้าพระองค์หรอกที่ทำนายฝันได้ พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานคำตอบให้เป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้าฟาโรห์"

        17พระเจ้าฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่า "เราฝันว่ายืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำไนล์  18เห็นแม่โคลักษณะดีอ้วนพีเจ็ดตัวขึ้นจากแม่น้ำไนล์ มากินหญ้าที่พงอ้อ  19ทันใดนั้น แม่โคอีกเจ็ดตัวน่าเกลียดและผอมโซที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในประเทศอียิปต์ ขึ้นจากแม่น้ำตามมา  20แม่โคน่าเกลียดและผอมโซเหล่านี้กินแม่โคอ้วนพีก่อนนั้นทั้งเจ็ดตัว  21แต่เมื่อกินเข้าไปแล้ว ก็ยังดูไม่ออกว่าได้กินเข้าไป เพราะยังคงผอมโซเหมือนเดิม แล้วเราก็ตื่นขึ้น   22 เราฝันอีกครั้งหนึ่งว่า เห็นรวงข้าวสมบูรณ์มีเมล็ดเต็มเจ็ดรวงงอกขึ้นจากต้นเดียวกัน  23แล้วมีรวงข้าวอีกเจ็ดรวงเหี่ยว เมล็ดลีบและถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรียมงอกตามมา   24รวงข้าวเมล็ดลีบก็กินรวงข้าวเมล็ดเต็มทั้งเจ็ดรวง เราเล่าฝันให้โหรฟัง แต่ไม่มีใครทำนายฝันนี้ได้"

        25โยเซฟทูลพระเจ้าฟาโรห์ว่า "พระสุบินทั้งสองครั้งนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน  พระเจ้าทรงเผยให้ฟาโรห์ทราบว่าพระเจ้าจะทรงทำอะไร  26แม่โคลักษณะดีเจ็ดตัวหมายถึงเจ็ดปี รวงข้าวสมบูรณ์เจ็ดรวง ก็หมายถึงเจ็ดปีเช่นเดียวกัน พระสุบินทั้งสองครั้งมีความหมายอย่างเดียวกัน  27แม่โคผอมโซและน่าเกลียดเจ็ดตัวที่ขึ้นมาจากแม่น้ำในภายหลังกับรวงข้าวเมล็ดลีบc และถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรียมนั้นได้แก่เจ็ดปีที่กันดารอาหารดังที่  28ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าฟาโรห์แล้ว พระเจ้าทรงเผยให้ฟาโรห์ทราบว่าพระเจ้าจะทรงทำอะไร  29จะมีเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ทั่วแผ่นดินอียิปต์  30หลังจากนั้นจะเกิดกันดารอาหารเป็นเวลาเจ็ดปี จนทุกคนลืมความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินอียิปต์ ความกันดารอาหารครั้งนี้จะล้างผลาญแผ่นดิน  31ทุกคนจะลืมว่าเคยมีความอุดมสมบูรณ์บนแผ่นดิน เพราะความกันดารอาหารที่ตามมานี้ร้ายกาจยิ่งนัก  32การที่พระองค์ทรงพระสุบินถึงสองครั้งนี้ เป็นเพราะพระเจ้าทรงกำหนดไว้แน่นอนแล้ว และจะทรงบันดาลให้เกิดขึ้นในไม่ช้า"

        33"ขอให้พระเจ้าฟาโรห์ทรงหาผู้ที่ฉลาดและมีปรีชา แต่งตั้งให้เขามีอำนาจในแผ่นดินอียิปต์  34ขอให้พระเจ้าฟาโรห์ทรงแต่งตั้งข้าราชการขึ้นทั่วแผ่นดิน ให้เก็บหนึ่งในห้าของพืชผลในแผ่นดินตลอดเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์  35เขาจะรวบรวมเสบียงอาหารทั้งหมดที่เก็บได้ในปีที่อุดมสมบูรณ์นี้ตามพระบัญชาของพระเจ้าฟาโรห์ สะสมข้าวและเก็บรักษาไว้ให้ดีในเมือง  36เสบียงอาหารนี้จะสำรองไว้สำหรับแผ่นดิน ระหว่างเจ็ดปีที่กันดารอาหารในแผ่นดินอียิปต์ และดังนี้ความกันดารอาหารก็จะไม่ทำลายแผ่นดิน"


 41 a เรื่องนี้ต่อจากเรื่องราวในบทที่ 40 มาจากตำนานเอโลฮิสต์เช่นเดียวกัน แต่ตั้งแต่ ข้อ 33 เป็นต้นไป ปนกับเรื่องราวจากตำนานยาห์วิสต์ด้วย

b อียิปต์เป็นดินแดนของผู้วิเศษและผู้มีปรีชา (อพย 7:11,22; 1 พกษ 5:10; อสย 19:11-13) แต่ปรีชาญาณซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์นั้น เหนือกว่าความสามารถของเขาเหล่านี้ ความคิดเช่นนี้พบได้อีกในเรื่องของโมเสส (อพย 7-8 และดู ดนล 2 ด้วย)

c "รวงข้าวเมล็ดลีบ" ตามต้นฉบับแปล ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "กลวง,ว่างเปล่า"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย