Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บ่อน้ำที่อยู่ระหว่างเกราร์และเบเออร์เชบา

        15ชาวฟีลิสเตียถมบ่อน้ำทุกบ่อที่ผู้รับใช้ของอับราฮัมบิดาของอิสอัคขุดไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่  16แล้วอาบีเมเลคตรัสกับอิสอัคว่า "ท่านจงแยกไปจากเราเถิด เพราะท่านมีกำลังมากกว่าเรา"  17อิสอัคจึงออกจากที่นั่นไปตั้งกระโจมในหุบเขาเกราร์และอยู่ที่นั่น  18อิสอัคขุดบ่อน้ำที่ชาวฟิลิสเตียถมหลังจากที่อับราฮัมถึงแก่กรรมแล้วขึ้นใหม่ บ่อน้ำเหล่านี้เป็นบ่อที่ผู้รับใช้ของอับราฮัมผู้บิดาขุดไว้c อิสอัคเรียกชื่อบ่อน้ำเหล่านี้ตามชื่อที่บิดาของเขาตั้งไว้

        19เมื่อผู้รับใช้ของอิสอัคขุดบ่อน้ำในหุบเขา ก็พบตาน้ำที่นั่นd  20คนเลี้ยงสัตว์ชาว เกราร์ทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตว์ของอิสอัค ต่างพูดว่า "น้ำนี้เป็นของเรา" อิสอัคจึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั้นว่า "เอเสก" แปลว่า "การทะเลาะวิวาท" เพราะคนเหล่านั้นทะเลาะกับเขา  21ผู้รับใช้ของอิสอัคขุดบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่ง ก็เกิดทะเลาะวิวาทกันอีก เขาจึงตั้งชื่อบ่อนั้นว่า "สิทนาห์" แปลว่า "การกล่าวหา"  22แล้วเขาย้ายจากที่นั่น ไปขุดอีกบ่อหนึ่ง ครั้งนี้ไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน เขาจึงเรียกบ่อน้ำนั้นว่า "เรโหโบท" แปลว่า "ที่กว้าง" และพูดว่า "บัดนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เรามีที่กว้างขวาง เพื่อเราจะเจริญขึ้นในแผ่นดิน"e

        23อิสอัคออกจากที่นั่น ขึ้นไปยังเบเออร์เชบา  24ในคืนนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่เขา ตรัสว่า

        "เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม บิดาของท่านf อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่านเราจะอวยพรท่าน และทวีจำนวนลูกหลานของท่านเพราะเห็นแก่อับราอัม ผู้รับใช้ของเรา"

        25อิสอัคจึงสร้างแท่นบูชาที่นั่น และขานพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาตั้งกระโจมที่นั่น และผู้รับใช้ของอิสอัคขุดบ่อน้ำขึ้นบ่อหนึ่ง


c "ผู้รับใช้ของอับราฮัมได้ขุดไว้" ในต้นฉบับภาษาฮีบรูมีว่า "ได้ขุดไว้ในสมัยของอับราฮัม"

d หนังสือปฐมกาลกล่าวถึงบ่อน้ำหลายบ่อที่บรรดาบรรพบุรุษซึ่งมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้ขุดไว้ พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำของยาโคบถึงน้ำที่ให้ชีวิต (ยน 4:1 เชิงอรรถ a) แต่หนังสือปฐมกาลไม่กล่าวถึงบ่อน้ำแห่งนี้

e "เอเสก" หมายถึง "การทะเลาะวิวาท" "สิทนาห์" หมายถึง "การกล่าวหา" "เรโหโบท" หมายถึง "ที่กว้าง"

f ศาสนาของบรรดาบรรพบุรุษเป็นการนมัสการ "พระเจ้าของบิดา" (28:13; 31:5; 32:10) ตลอดมาจนถึงสมัยที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนาม "ยาห์เวห์" (อพย 3:13-15) ศาสนาดังกล่าวเป็นศาสนาของชนเผ่าเร่ร่อน พระเจ้าของเขาไม่ทรงเป็นเจ้าของท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ แต่ทรงสำแดงพระองค์แก่บรรพบุรุษของคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพระองค์ทรงพระประสงค์จะปกป้องและเป็นผู้นำ (ดู ตั้งแต่ 12:1 จนถึง 46:3-4) พระองค์ยังทรงสัญญาจะประทานลูกหลานและดินแดนให้เขาด้วย (บทที่ 15)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย