Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

อับราฮัมอ้อนวอนเพื่อเมืองโสโดม

        16ชายทั้งสามออกเดินทางไปจากที่นั่น และมาถึงสถานที่ซี่งมองลงมาเห็นเมืองโสดมได้ อับราฮัมเดินตามไปส่งด้วย  17องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระดำริว่า "ควรหรือที่เราจะปิดบังไม่ให้อับราฮัมรู้ถึงสิ่งที่เราจะกระทำ  18อับราฮัมจะเป็นชนชาติใหญ่และมีอำนาจ และชนทุกชาติบนแผ่นดินจะได้รับพรเพราะเขา  19เราเลือกเขาไว้ให้สั่งสอนลูกหลาน และครอบครัวที่จะตามมาให้ปฏิบัติตามวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม เพื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานสิ่งที่ทรงสัญญาไว้แก่อับราฮัม"  20องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "เสียงกล่าวโทษเมืองโสโดมและโกโมราห์นั้นดังเหลือเกิน และบาปของเขาก็หนักมาก  21เราจะลงไปดูว่าเป็นจริงตามเสียงกล่าวโทษทั้งหมดนี้หรือไม่d เราอยากรู้"

        22ชายเหล่านั้นe จึงออกจากที่นั่นเดินตรงไปยังเมืองโสดม แต่อับราฮัมยังยืนเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่  23อับราฮัมเข้ามาใกล้ทูลถามว่า "พระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมเทียวหรือ  24ถ้ามีคนชอบธรรมอยู่ห้าสิบคนในเมืองนั้น พระองค์จะยังทรงทำลายเมืองนั้นหรือ พระองค์จะไม่ทรงอภัยเมืองนั้นเพราะเห็นแก่คนชอบธรรมห้าสิบคนที่อยู่ที่นั่นหรือf  25ขอพระองค์อย่าทรงคิดที่จะกระทำเช่นนั้นเลย อย่าทรงคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรม อย่าทรงกระทำกับคนชอบธรรมเช่นเดียวกับคนอธรรม ขอพระองค์อย่าทรงกระทำเช่นนั้นเลย พระองค์ผู้ทรงพิพากษาตัดสินโลกจะไม่ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องหรือ"g  26องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า "ถ้าเราพบคนชอบธรรมห้าสิบคนในเมืองโสดม เราจะให้อภัยเมืองนั้น เพราะเห็นแก่เขา"

        27อับราฮัมทูลอีกว่า "ขอประทานอภัยที่ข้าพเจ้าบังอาจทูลเจ้านายของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าเป็นเพียงฝุ่นผงและขี้เถ้า  28ถ้าในห้าสิบคนนั้นขาดไปห้าคน พระองค์ยังจะทรงทำลายเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะขาดไปห้าคนหรือ" พระองค์ตรัสว่า "เราจะไม่ทำลาย ถ้าเราพบคนชอบธรรมสี่สิบห้าคนที่นั่น"  29อับราฮัมทูลพระองค์อีกว่า "ถ้าทรงพบเพียงสี่สิบคนที่นั่นเล่า" พระองค์ตรัสตอบว่า "เราจะไม่ทำลาย เพราะเห็นแก่สี่สิบคน" 

        30อับราฮัมทูลว่า "เจ้านายของข้าพเจ้าอย่ากริ้วเลย ถ้าข้าพเจ้าจะทูลต่ออีกเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าพระองค์ทรงพบเพียงสามสิบคนที่นั่นเล่า" พระองค์ตรัสตอบว่า "เราจะไม่ทำลาย ถ้าเราพบสามสิบคน"  31อับราฮัมทูลว่า "ขอประทานอภัยที่ข้าพเจ้าบังอาจทูลเจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าพระองค์ทรงพบเพียงยี่สิบคนที่นั่นเล่า" พระองค์ตรัสตอบว่า "เราจะไม่ทำลายเมืองนั้น เพราะเห็นแก่ยี่สิบคน"  32อับราฮัมทูลว่า "เจ้านายของข้าพเจ้าอย่ากริ้วเลย ถ้าข้าพเจ้าจะทูลต่ออีกเป็นครั้งสุดท้าย "ถ้าพระองค์ทรงพบเพียงสิบคนที่นั่นเล่า" พระองค์ตรัสตอบว่า "เราจะไม่ทำลายเมืองนั้น เพราะเห็นแก่สิบคน"

        33เมื่อตรัสกับอับราฮัมจบแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จจากไป อับราฮัมจึงกลับบ้านh


d "ทั้งหมด" (kullah) เป็นการคาดคะเน ในต้นฉบับภาษาฮีบรู มีว่า kalah "การทำลาย"

e "ชายเหล่านั้น" หมายถึง เพียงสองคน เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ายังประทับอยู่กับอับราฮัมต่อไป เราจะรู้ในภายหลังว่า (19:1) ชายสองคนนี้ คือ ทูตสวรรค์

f คนดีต้องทนทุกข์เพราะและร่วมกับคนชั่วหรือไม่ เป็นปัญหาอยู่เสมอในสมัยที่ชาวอิสราเอลโบราณเชื่อว่าสมาชิกทุกคนในสังคมมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน การที่ทุกคนในสังคมจะรับโทษหรือไม่จึงไม่เป็นปัญหา การที่พระเจ้าจะทรงไว้ชีวิตคนชอบธรรมบางคนก็ไม่เป็นปัญหาเช่นกัน พระเจ้าจะทรงช่วยโลทและครอบครัวให้รอดชีวิต (19:15-16) แต่หลักคำสอนเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลยังไม่ปรากฏจนกระทั่งใน ฉธบ 7:10; 24:16; ยรม 31:29-30; อสค 14:12 และบทที่ 18 (ดู เชิงอรรถ) ดังนั้น อับราฮัมซึ่งคิดว่าทุกคนต้องร่วมรับชะตากรรมเดียวกัน จึงถามว่าคนชอบธรรมบางคนอาจทำให้คนชั่วจำนวนมากได้รับการอภัยด้วยได้หรือไม่ คำตอบขององค์พระผู้เป็นเจ้ายืนยันว่าผู้ชอบธรรมมีส่วนช่วยมนุษยโลกให้รอดพ้น แต่อับราฮัมไม่กล้าต่อรองต่ำกว่าจำนวนสิบคน ตามความคิดของ ยรม 5:1 และ อสค 22:30 พระเจ้าจะทรงอภัยกรุงเยรูซาเล็มถ้าทรงพบคนชอบธรรมเพียงคนเดียว ที่สุด ใน อสย 53 ความทุกข์ทรมานของผู้รับใช้คนหนึ่งจะช่วยชนทั้งชาติให้รอดพ้น ตามความคิดของพันธสัญญาใหม่ถ้อยคำของประกาศกตอนนี้เป็นความจริงในองค์พระคริสตเจ้า

g ดู รม 3:6 การลงโทษคนบริสุทธิ์จำนวนน้อยนี้ ดูจะเป็นความอยุติธรรมมากกว่าการไว้ชีวิตคนชั่วจำนวนมาก

h ในวันรุ่งขึ้นอับราฮัมจะกลับมาดูว่าอะไรได้เกิดขึ้นกับเมืองโสดม (19:27)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย