Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

II: เรื่องราวของอับราฮัม 

พระเจ้าทรงเรียกอับรามa

12  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่อับรามว่า "จงออกจากแผ่นดินของท่าน จากญาติพี่น้อง จากบ้านของบิดา ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้ท่าน  2เราจะทำให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่ จะอวยพรท่าน จะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเลื่องลือ ท่านจะนำพระพรมาให้ผู้อื่น

        3เราจะอวยพรผู้ที่อวยพรท่าน เราจะสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งท่าน บรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินจะได้รับพรเพราะท่าน"b

        4อับรามจึงออกเดินทางตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส โลทไปกับเขาด้วย อับรามมีอายุเจ็ดสิบห้าปีเมื่อเขาออกจากฮาราน  5อับรามพานางซาราย ภรรยาของตนกับโลท บุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ได้สะสมไว้ รวมทั้งบรรดาผู้คนที่หามาได้ในเมืองฮาราน ออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอัน 

        6เมื่อเขาทั้งหลายมาถึงแผ่นดินคานาอันแล้ว อับรามก็เดินผ่านแผ่นดินนั้นจนถึงต้นโอ๊กของโมเรห์ ที่เชเคม ในเวลานั้นชาวคานาอันยังอยู่ในแผ่นดิน  7องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่อับรามตรัสกับเขาว่า "เราจะให้แผ่นดินนี้แก่ลูกหลานของท่าน"c      อับรามจึงสร้างพระแท่นบูชาที่นั่นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เขา  8แล้วเดินทางต่อไปถึงภูเขาทางตะวันออกของเบธเอล และตั้งกระโจมที่นั่น ให้เบธเอลอยู่ทิศตะวันตก ให้อัยอยู่ทิศตะวันออก และยังได้สร้างพระแท่นบูชาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่นั่น แล้วขานพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า  9อับรามย้ายกระโจมเดินทางเป็นระยะ ๆ ไปจนถึงดินแดนเนเกบ


 

12 a บทที่ 12-13 มาจากตำนานยาห์วิสต์ โดยการเรียบเรียงเพิ่มเติมเล็กน้อยจากตำนานสงฆ์ พระเจ้าทรงเรียกและทรงสัญญาจะให้อับราฮัมมีลูกหลานมากมายทำให้อับราฮัมแยกตัวจากวงศ์ตระกูลของตนออกเดินทางพร้อมกับภรรยาที่ไม่มีบุตร (11:30) ไปสู่ดินแดนที่เขาไม่รู้จัก นี่เป็นการแสดงความเชื่อของ อับราฮัมเป็นครั้งแรก เขาจะแสดงความเชื่ออีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าทรงรื้อฟื้นพระสัญญา (15:5-6 เชิงอรรถ c) และความเชื่อของเขาได้รับการทดลองเมื่อพระเจ้าทรงขอให้เขาถวายอิสอัค ซึ่งเป็นผลของพระสัญญานั้น (22:1 เชิงอรรถ a) ความเป็นอยู่และชะตากรรมของประชากรที่พระเจ้าเลือกสรรขึ้นอยู่กับความเชื่ออย่างไม่มีเงื่อนไขของอับราฮัม (ฮบ 11:8-9) ไม่เพียงแต่ลูกหลานทางสายโลหิตเท่านั้น แต่ทุกคนซึ่งมีความเชื่อเดียวกันนี้จะเป็นบุตรของอับราฮัมและจะมีส่วนร่วมในชะตากรรมเดียวกัน ดังที่เปาโลกล่าวไว้ใน รม 4; กท 3:7

b สูตรนี้จะพบอีก (โดยมีคำ "เผ่าพันธุ์" หรือ "ชนชาติ") ใน 18:18; 22:18; 26:4; 28:14; ความหมายตามตัวอักษรของสูตรนี้คือ "เผ่าพันธุ์ต่าง ๆ จะกล่าวแก่กันและกันว่า ขอให้ท่านได้รับพระพรเหมือนกับอับราฮัม" (ดูข้อ 2 และ 48:20; ยรม 4:2) แต่ บสร 44:21 คำแปลข้อนี้ในฉบับภาษากรีก (LXX) และพันธสัญญาใหม่ แปลสูตรนี้ว่า "ชนทุกชาติจะได้รับพรเพราะท่าน"

c พระเจ้าทรงมอบ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ให้แก่อับราฮัม

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย