Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กระโจมที่ประทับและเครื่องประดับ หีบพันธสัญญาe

10ท่านจะต้องสร้างหีบไม้กระถินเทศใบหนึ่ง ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และสูงหนึ่งศอกครึ่งf  11ท่านจะต้องบุภายในและหุ้มภายนอกด้วยทองคำบริสุทธิ์  และทำขอบทองคำไว้รอบหีบ  12ท่านจะต้องทำห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่ขาหีบทั้งสี่ด้าน ด้านละสองห่วง  13ท่านจะต้องทำคานด้วยไม้กระถินเทศแล้วหุ้มทองคำ  14ท่านจะต้องสอดคานนี้ในห่วงที่อยู่ข้างหีบทั้งสองด้าน สำหรับหาม  15คานนั้นจะต้องทิ้งไว้ในห่วงของหีบ อย่าได้ถอดออกเลย  16ท่านจะต้องนำแผ่นศิลาจารึกg สองแผ่นที่เราจะให้ท่านใส่ไว้ในหีบนั้น  17ท่านจะต้องทำฝาหีบh ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง  18ท่านจะต้องใช้ฆ้อนเคาะทองคำให้เป็นรูปเครูบi สองตนตั้งไว้ที่ปลายฝาหีบทั้งสองด้าน  19ท่านจะต้องตีรูปเครูบตั้งไว้ที่ปลายสุดของหีบ ด้านละตน ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันกับฝาหีบทั้งสองด้าน  20เครูบนั้นจะกางปีกปกเหนือฝาหีบ และหันหน้าเข้าหากัน ต่างมองดูฝาหีบ  21ท่านจะต้องวางฝานี้ปิดหีบ ที่บรรจุแผ่นศิลาจารึกที่เราจะให้ท่าน  22เราจะมาพบท่านที่นั่น และจะพูดกับท่านจากฝาหีบที่บรรจุแผ่นศิลาจารึก ระหว่างเครูบทั้งสองตนที่อยู่บนหีบ เราจะให้คำสั่งแก่ท่านเพื่อประกาศให้ชาวอิสราเอลรู้


e หีบพันธสัญญามีลักษณะเป็นหีบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีไม้คานหาม ดู ยชว 3:3; 6:4ฯ; 1 ซมอ 4-6; 2 ซมอ 6; 1 ซมอ 8:1-9 เพื่อรู้ความเป็นไปของหีบพันธสัญญาซึ่งสูญหายไปเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย (หรือในรัชสมัยของกษัตริย์มนัสเสห์) ชาวอิสราเอลมิได้ทำหีบพันธสัญญาขึ้นใหม่อีกเลย (ดู ยรม 3:16)

f หนึ่งศอกยาวประมาณ 46 ซม.

g "ศิลาจารึก" แปลตามตัวอักษรว่า "คำยืนยัน คำสั่ง หรือข้อกำหนด" เป็นคำที่หมายถึง เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพันธสัญญา ระหว่างพระราชาธิราชและกษัตริย์ประเทศราช ในที่นี้ ข้อกำหนดดังกล่าวหมายถึงบทบัญญัติสิบประการที่จารึกไว้บนแผ่นศิลา แผ่นศิลานี้จึงได้ชื่อว่า "ศิลาจารึก" (31:18; 32:15; 34:29) เพราะฉะนั้น หีบพันธสัญญาจึงได้ชื่ออีกว่า "หีบบรรจุแผ่นศิลาจารึก" (25:22; 26:33; 40:21)

h "ฝาหีบ" รากคำภาษาฮีบรูแปลว่า "ปิด" หรือ "ปกคลุม" จึงมีความหมายถึงการลบล้างหรืออภัยโทษบาปในพิธีขออภัยโทษจากพระเจ้าด้วย เมื่อมหาสมณะใช้เลือดสัตว์ประพรมฝาหีบนี้ ในพิธีกรรมสมัยหลังเนรเทศเมื่อไม่มีหีบพันธสัญญาแล้วชาวอิสราเอล ยังทำรูปจำลองของฝาหีบ เพื่อใช้ในพิธีขออภัยโทษจากพระเจ้าต่อไป (ลนต 16:15) และ 1 พศด 28:11 เรียกฝาหีบนี้ว่า "พระที่นั่งแห่งพระกรุณา" ซึ่งประดิษฐานอยู่ในอภิสุทธิสถานหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระวิหาร ตำนานสงฆ์เล่าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระองค์และตรัสกับโมเสสจากฝาหีบนี้ (ข้อ 22; ลนต 16:2; กดว 7:89)

i เครูบ ตรงกับคำภาษาบาบิโลนว่า karibu หมายถึง จิตที่มีรูปร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ที่เฝ้าประตูวิหารและราชวัง พระคัมภีร์และภาพวาดในตะวันออกกลางโบราณ แสดงลักษณะของ "เครูบ" ว่า มีหน้ามนุษย์ มีร่างสิงโต มีปีก "เครูบ" นี้ไม่มีบทบาทใดในศาสนพิธีของชาวอิสราเอลในสมัยเดินทางในถิ่นทุรกันดาร และเมื่อเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน จนถึงสมัยที่หีบพันธสัญญาประดิษฐานอยู่ที่ชิโลห์ เพราะที่นั่นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับสมญานามว่า "พระองค์ผู้ประทับเหนือเครูบ" (1 ซมอ 4:4; 2 ซมอ 6:2 ดู 2 พกษ 19:15; สดด 80:1; 99:1)     และยังกล่าวถึงพระองค์ว่า "ทรง(ขี่)เครูบ" (2 ซมอ 22:11 ดู สดด 18:10) ในพระวิหารของกษัตริย์ซาโลมอน  รูปเครูบเป็นกรอบของหีบพันธสัญญาและสูญหายไปพร้อมกับหีบ ในพระวิหารหลังยุคเนรเทศชาวอิสราเอลทำรูปเครูบเล็ก ๆ สองตนติดไว้ที่พระที่นั่งแห่งพระกรุณา (ดูเชิงอรรถ h) ใน อสค 1 และ 10 "เครูบ" เป็นสัตว์เทียมราชรถขององค์พระผู้เป็นเจ้า

I เครูบ ตรงกับคำภาษาบาบิโลนว่า karibu หมายถึง จิตที่มีรูปร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ที่เฝ้าประตูวิหารและราชวัง พระคัมภีร์และภาพวาดในตะวันออกกลางโบราณ แสดงลักษณะของ "เครูบ" ว่า มีหน้ามนุษย์ มีร่างสิงโต มีปีก "เครูบ" นี้ไม่มีบทบาทใดในศาสนพิธีของชาวอิสราเอลในสมัยเดินทางในถิ่นทุรกันดาร และเมื่อเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน จนถึงสมัยที่หีบพันธสัญญาประดิษฐานอยู่ที่ชิโลห์ เพราะที่นั่นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับสมญานามว่า "พระองค์ผู้ประทับเหนือเครูบ" ( 1 ซมอ 4:4; 2 ซมอ 6:2 ดู 2 พกษ 19:15; สดด 80:1; 99:1) และยังกล่าวถึงพระองค์ว่า "ทรง(ขี่)เครูบ" (2 ซมอ 22:11 ดู สดด 18:10) ในพระวิหารของกษัตริย์ซาโลมอน รูปเครูบเป็นกรอบของหีบพันธสัญญาและสูญหายไปพร้อมกับหีบ ในพระวิหารหลังยุคเนรเทศชาวอิสราเอลทำรูปเครูบเล็ก ๆ สองตนติดไว้ที่พระที่นั่งแห่งพระกรุณา (ดูเชิงอรรถ h) ใน อสค 1 และ 10 "เครูบ" เป็นสัตว์เทียมราชรถขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย