Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โมเสสและอาโรนเข้าเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ครั้งแรกa

5  1ต่อมา โมเสสและอาโรนไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ ทูลว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ จงปล่อยประชากรของเราไปจัดงานเลี้ยงฉลองb เป็นเกียรติแก่เราในถิ่นทุรกันดาร"  2พระเจ้าฟาโรห์ตรัสว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นใครเล่า เราจึงต้องเชื่อฟัง และปล่อยชาวอิสราเอลไป เราไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะไม่ปล่อยอิสราเอล"  3โมเสสและอาโรนก็ทูลว่า "พระเจ้าของชาว ฮีบรูเสด็จมาหาข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเดินทางสามวันเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อถวายบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ถ้าไม่ทำดังนี้ พระเจ้าจะประหารข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยโรคระบาดหรือด้วยสงคราม"  4กษัตริย์แห่งอียิปต์ตรัสกับเขาว่า "โมเสสและอาโรนเอ๋ย ทำไมท่านทำให้ประชาชนทิ้งการงานของเขาเล่า จงกลับไปทำงานเถิด"   5พระเจ้าฟาโรห์ทรงเสริมอีกว่า "ดูซิ บัดนี้ คนพวกนี้กลับมีจำนวนมากกว่าประชาชนของแผ่นดิน ท่านยังจะให้เขาไม่ต้องทำการงานอีกหรือ"


5 a บทที่ 5 นี้ส่วนใหญ่มาจากตำนานยาห์วิสต์

b การกล่าวถึงการนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าในถิ่นทุรกันดาร (ดู 3:18) เป็นเหมือนบทร้องรับในการเล่าเรื่องภัยพิบัติเก้าประการแรก ยกเว้นประการที่สามและหก (ดู 7:16,26; 8:4,16,23; 9:1,13; 10:3,24) เราจะเห็นว่า การฉลองนี้ก็คือฉลองปัสกานั่นเอง (ดู 12:1 เชิงอรรถ a)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย