Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวอิสราเอลจะกลับใจ

30  1เมื่อคำอวยพรและคำสาปแช่งที่ข้าพเจ้าพูดนี้ทั้งหมดเป็นความจริง ท่านจะต้องระลึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้ ในหมู่นานาชาติที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงบันดาลให้ท่านกระจัดกระจายไปอยู่ด้วย  2ท่านจะต้องกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ ท่านและบุตรหลานจะต้องปฏิบัติตามที่ข้าพเจ้าสั่งในวันนี้สุดจิตใจและสุดวิญญาณ  3แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงเปลี่ยนชะตากรรมของท่าน จะทรงเมตตาและนำท่านกลับมาจากชนชาติต่าง ๆ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านได้ทรงบันดาลให้ท่านกระจัดกระจายไปอยู่ด้วย  4แม้องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงบันดาลให้ท่านกระจัดกระจายไปอยู่สุดขอบฟ้า พระองค์ก็จะทรงรวบรวมและนำกลับมาจากที่นั่น  5องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงนำท่านกลับมายังแผ่นดินที่บรรพบุรุษของท่านเคยครอบครอง และท่านจะครอบครองอีกครั้งหนึ่ง พระองค์จะทรงบันดาลให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขและมีจำนวนมากกว่าบรรพบุรุษของท่าน

6องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงบันดาลให้ท่านและบุตรหลานเข้าสุหนัตในใจ เพื่อท่านจะได้รักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจและสุดวิญญาณ เพื่อท่านจะมีชีวิต  อยู่  7องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงบันดาลให้คำสาปแช่งทั้งหมดนี้ตกเป็นของศัตรู และของผู้ที่เกลียดชังและเบียดเบียนท่าน  8ท่านจะกลับใจและเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ข้าพเจ้าสั่งท่านในวันนี้  9องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน    จะทรงบันดาลให้ท่านประสบความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่างที่ท่านทำ ให้ท่านมีลูกหลาน และฝูงสัตว์จำนวนมากมาย ให้แผ่นดินผลิตพืชผลอุดมสมบูรณ์ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงชื่นชม   ให้ท่านอยู่อย่างมีความสุข เหมือนดังที่ทรงชื่นชมให้บรรพบุรุษของท่านอยู่อย่างมีความสุข  มาแล้ว  10แต่ท่านจะต้องเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ปฏิบัติตาม  บทบัญญัติและข้อกำหนดที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติเล่มนี้ ท่านจะต้องกลับใจมาหา องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านสุดจิตใจและสุดวิญญาณ

11บทบัญญัติที่ข้าพเจ้าสั่งท่านในวันนี้ ไม่ยากเกินไปหรืออยู่สุดเอื้อมของท่านa           12ไม่ได้อยู่สูงบนฟ้าจนต้องถามว่า "ใครจะขึ้นไปเอาลงมาให้เราฟังและปฏิบัติตามได้เล่า" 13บทบัญญัติเหล่านี้ไม่ได้อยู่โพ้นทะเล จนต้องถามว่า "ใครจะข้ามทะเลไปเอามาให้เราได้ฟังและปฏิบัติตามได้เล่า  14พระวาจานี้อยู่ใกล้กับท่านมาก คืออยู่ในปากและในใจของท่าน เพื่อท่านจะนำไปปฏิบัติได้"


30 a ความคิดนี้พบได้บ่อยในวรรณกรรมปรีชาญาณ คือ ปรีชาญาณซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความสุขทั้งปวง มนุษย์ไม่อาจไขว่คว้ามาได้ (โยบ 28; ปญจ 7:24; บสร 1:6; บรค 3:15 ขัดกับ สภษ 8:1ฯ) ถึงกระนั้นพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติเพื่อทรงเปิดเผยปรีชาญาณนี้แก่มนุษย์ (สดด 119; บสร 24:23-34)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย