Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พันธสัญญาในแผ่นดินโมอับ

9ในวันนี้ทุกท่านกำลังยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน คือบรรดาหัวหน้าเผ่าต่าง ๆ บรรดาผู้อาวุโส เจ้าหน้าที่ และชายชาวอิสราเอลทุกคน  10พร้อมกับบรรดาบุตรภรรยา และคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ในค่ายของท่าน มีหน้าที่ตัดฟืนหรือตักน้ำให้ท่านb  11ท่านมายืนอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะทำพันธสัญญากับองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ดังที่ทรงกระทำกับท่านในวันนี้ โดยทรงสาบานว่าจะสาปแช่งท่าน หากท่านไม่ปฏิบัติตาม 12ดังนั้น พระองค์จะทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นประชากรของพระองค์ และพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าของท่าน ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่ท่าน และทรงสาบานไว้แก่บรรพบุรุษของท่าน คือ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ  13ข้าพเจ้ากำลังทำพันธสัญญานี้ และประกาศคำสาปแช่งเช่นนี้ไม่เพียงแต่กับท่านเท่านั้น  14แต่กับทุกคน ทั้งที่อยู่ที่นี่พร้อมกับพวกเราเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราในวันนี้ และผู้ที่ไม่อยู่ที่นี่ร่วมกับพวกเราในวันนี้ด้วยc

15ท่านรู้ดีว่าพวกเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์อย่างไร และเดินทางผ่านชนชาติต่าง ๆ มาอย่างไร  16ท่านได้เห็นรูปเคารพที่น่ารังเกียจทำด้วยไม้ หิน เงินและทองของเขาแล้ว

17อย่าให้ท่านผู้ใดไม่ว่าชายหรือหญิง ครอบครัวหรือเผ่าใด เปลี่ยนใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราในวันนี้ ไปรับใช้เทพเจ้าของชนชาติเหล่านั้น นี่จะเป็นดังรากที่จะงอกเป็นพืชขมและเป็นพิษ  18อย่าให้ผู้ใดที่ได้ยินถ้อยคำสาปแช่งเหล่านี้แล้วหลอกตนเอง คิด  ในใจว่า "แม้ข้าพเจ้าจะทำตามอำเภอใจตนเองทุกสิ่งก็จะดำเนินไปด้วยดี น้ำฝนย่อมทำลายความแห้งแล้งของแผ่นดิน"d  19องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงอภัยคนเช่นนี้เลย พระพิโรธและความหวงแหนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะลุกเป็นไฟเผาผลาญคนเช่นนั้น คำสาปแช่งที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้จะตกอยู่กับเขา และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลบชื่อของเขาจนไม่มีใครระลึกถึงเขาอีกต่อไป  20องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกันเขาออกจากเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอล จะทรงบันดาลให้ประสบภัยพิบัติ ตามคำสาปแช่งทั้งปวงของพันธสัญญาที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติเล่มนี้


b ผู้ทำหน้าที่ต่ำต้อยเช่นนี้มักจะเป็นชนต่างด้าว (ยชว 9:27)

c ในข้อนี้เห็นได้ชัดกว่าที่ใดทั้งหมดว่าโมเสสเป็นคนกลางระหว่างพระยาห์เวห์และอิสราเอลในการทำพันธสัญญา สูตรของพันธสัญญานี้พบได้ในข้อ 12 (ดู 26:16 เชิงอรรถ e) ข้อ 13-14 ขยายข้อตกลงไปครอบคลุมผู้ที่ไม่ได้อยู่ที่นั่น ทำให้พันธสัญญานี้มีผลถาวรตลอดไป

d "น้ำฝนย่อมทำลายความแห้งแล้งของแผ่นดิน" ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน คำพังเพยนี้อาจหมายถึง ความพอใจของผู้ที่ได้ทุกอย่างที่ต้องการ แต่ยังแปลได้อีกว่า "จะทำลายทั้งดินที่มีน้ำและดินแห้ง" ถ้าแปลเช่นนี้ คำพังเพยนี้จะหมายถึงการถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ต้นฉบับภาษากรีกว่า "เพื่อว่าคนบาปจะได้ไม่ถูกทำลายพร้อมกับคนไม่มีบาป"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย