Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำตักเตือนเพิ่มเติมของโมเสส

18เวลานั้น ข้าพเจ้าสั่งท่านทั้งหลายว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงมอบแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของท่าน ท่านทั้งหลายผู้เป็นนักรบ จงถืออาวุธ ข้ามแม่น้ำไปล่วงหน้าชาวอิสราเอลพี่น้องของท่าน  19ข้าพเจ้ารู้ดีว่าท่านมีฝูงสัตว์มากมาย ดังนั้น ภรรยาของท่าน เด็ก ๆ และฝูงสัตว์ จะอยู่ในเมืองที่ข้าพเจ้าให้ท่าน  20จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานที่พำนักให้แก่พี่น้องของท่าน เหมือนกับที่ประทานให้ท่าน เมื่อเขาได้ยึดครองแผ่นดินซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงมอบให้เขาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนแล้ว ทุกท่านจึงจะกลับมายังแผ่นดินที่ข้าพเจ้าให้เป็นมรดก"  21ข้าพเจ้าสั่งโยชูวาว่า "ท่านได้เห็นทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงกระทำกับกษัตริย์ทั้งสองแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำเช่นเดียวกันกับอาณาจักรอื่น ๆ ที่ท่านจะบุกเข้าไป  22อย่ากลัวเขาเลย เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะสู้รบเพื่อท่าน"  23ในครั้งนั้นข้าพเจ้าทูลวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า  24"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้พระองค์กำลังทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ และพระอานุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่มีพระเจ้าองค์ใด ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินสามารถทำกิจการยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์เหมือนที่ทรงกระทำได้  25ขอทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปเห็นทั้งแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่ง เห็นภูเขาที่สวยงาม และเห็นเลบานอนเถิด"  26แต่องค์พระผู้เป็นเจ้ากริ้วข้าพเจ้าเพราะท่านเป็นเหตุ พระองค์ไม่ทรงฟังข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "พอแล้ว อย่าได้เอ่ยถึงเรื่องนี้อีก  27จงขึ้นไปบนยอดเขา  ปิสกาห์ จงทอดสายตาไปทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก และมองให้ดี เพราะท่านจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไป  28จงสั่งสอนโยชูวา ให้มีความเข้มแข็ง และมั่นใจ เพราะเขาจะเป็นผู้นำประชากรนี้ข้ามไปยึดครองแผ่นดินที่ท่านจะเห็น"

29ดังนั้น เราจึงหยุดอยู่ในหุบเขาตรงข้ามกับเมืองเบธเปโอร์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย