รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2016
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
(สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล)
ปฐก 3:9-15,20…..
9แต่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ ตรัสถามว่า “ท่านอยู่ไหน” 10มนุษย์ทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระองค์ในสวน ก็กลัวเพราะข้าพเจ้าเปลือยกายอยู่ จึงได้ซ่อนตัว” 11พระองค์ตรัสถามว่า “ใครบอกท่านว่าท่านเปลือยกายอยู่ ท่านได้กินผลจากต้นไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นหรือ”

12มนุษย์ทูลตอบว่า “หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพเจ้าได้ให้ผลจากต้นไม้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน” 13พระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสกับหญิงว่า “ท่านทำอะไรไปนี่” หญิงทูลตอบว่า “งูหลอกลวงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกิน”
14พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสกับงูว่า “เพราะเจ้าทำเช่นนี้
เจ้าจงถูกสาปแช่ง
ในบรรดาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าทั้งปวง
เจ้าจะต้องใช้ท้องเลื้อยไปตามพื้นดิน
และกินฝุ่นเป็นอาหารทุกวันตลอดชีวิต
15เราจะทำให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกัน
ให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็นศัตรูกันด้วย
เขาจะเหยียบหัวของเจ้า
และเจ้าจะกัดส้นเท้าของเขา”
20มนุษย์เรียกภรรยาของตนว่า “เอวา” เพราะนางเป็นมารดาของผู้มีชีวิตทั้งหลาย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ปฏิสนธินิรมล กำเนิดหรือตั้งแต่งเริ่มแรกของชีวิตที่ไร้มลทิน ไม่มีบาปกำเนิด ไม่เป็นทาสของบาปกำเนิดแต่อย่างไร”

• วันนี้เราอาจจะต้องคุยกันสักหน่อยในเรื่องนี้ พ่อเคยได้มีโอกาสไตร่ตรองเรื่องนี้ และสอนเรื่องนี้เพื่อหาหลักฐานว่าทำไมพระศาสนจักรคาทอลิกเราจึงได้มีธรรมประเพณีศักดิสิทธิ์ที่ให้เกียรติแม่พระของเรามากเหลือเกิน งดงามเหลือเกิน

• สิ่งที่พ่อจะเขียนและอธิบายวันนี้กล่าวได้เลยว่า “เพื่อถวายเกียรติแด่สตรียอดยิ่งใหญ่ท่านนี้ พระแม่มารีย์ พระมารดาของเราจริงๆ” พ่อเคยมีโอกาสคิดไตร่ตรอง และแน่นอนเป็นที่ถกเถียงของคริสตชนต่างนิกายที่อาจไม่ได้มีศรัทธาพิเศษในพระแม่มารีย์... พ่อเองได้ไตร่ตรองและได้คิดจริงๆว่าทำไมเราคริสตชนคาทอลิกจึงถวายเกียรติแด่แม่พระ

• พ่อเคยมีโอกาสได้บรรยายคู่กันกับพี่น้องคริสตชนต่างนิกาย ทั้งที่ไม่นับถือพระแม่มารีย์เลยกับที่นับถืออยู่บ้าง พ่อมีโอกาสได้นั่งลงบรรยายให้ความคิดสนับสนุนว่าทำไมเรา “คริสตชนคาทอลิกจึงให้เกียรติกับพระแม่มารีย์นัก” วันนี้พ่ออยากจะยกพระคัมภีร์ตอนนั้นที่พ่อชอบมากมาให้อ่านเพื่อสนับสนุนความเชื่อของเรา ศรัทธาของเราในพระแม่มารีย์...

• จากหนังสืออพยพ บทที่ 25 อ่านดีๆเลยนะครับ
o “10ท่านจะต้องสร้างหีบไม้กระถินเทศใบหนึ่ง ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และสูงหนึ่งศอกครึ่ง 11ท่านจะต้องบุภายในและหุ้มภายนอกด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทำขอบทองคำไว้รอบหีบ 12ท่านจะต้องทำห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่ขาหีบทั้งสี่ด้าน ด้านละสองห่วง 13ท่านจะต้องทำคานด้วยไม้กระถินเทศแล้วหุ้มทองคำ 14ท่านจะต้องสอดคานนี้ในห่วงที่อยู่ข้างหีบทั้งสองด้าน สำหรับหาม 15คานนั้นจะต้องทิ้งไว้ในห่วงของหีบ อย่าได้ถอดออกเลย 16ท่านจะต้องนำแผ่นศิลาจารึก สองแผ่นที่เราจะให้ท่านใส่ไว้ในหีบนั้น 17ท่านจะต้องทำฝาหีบ ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง 18ท่านจะต้องใช้ฆ้อนเคาะทองคำให้เป็นรูปเครูบ สองตนตั้งไว้ที่ปลายฝาหีบทั้งสองด้าน 19ท่านจะต้องตีรูปเครูบตั้งไว้ที่ปลายสุดของหีบ ด้านละตน ให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันกับฝาหีบทั้งสองด้าน 20เครูบนั้นจะกางปีกปกเหนือฝาหีบ และหันหน้าเข้าหากัน ต่างมองดูฝาหีบ 21ท่านจะต้องวางฝานี้ปิดหีบ ที่บรรจุแผ่นศิลาจารึกที่เราจะให้ท่าน 22เราจะมาพบท่านที่นั่น และจะพูดกับท่านจากฝาหีบที่บรรจุแผ่นศิลาจารึก ระหว่างเครูบทั้งสองตนที่อยู่บนหีบ เราจะให้คำสั่งแก่ท่านเพื่อประกาศให้ชาวอิสราเอลรู้”

มีประเด็นสำคัญจากหนังสืออพยพตอนนี้ครับ....
• คำสั่งของพระเจ้าให้ทำหีบพระบัญญัติ หรือหีบพันธสัญญา เรียกร้องความเอาใจใส่มาก ละเอียดละออกมาก เพราะบัญญัติของพระเจ้าสำคัญจริงๆ... ต้องใส่ใจกับเรื่องที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้า “พระคำ” ของพระเจ้าที่เป็นบัญญัติของชีวิต กฎหมายของชีวิต...ที่จะเคลื่อนเดินไปกับประชากรของพระเจ้า

• ไม้กระถินเทศ เป็นไม้ใหญ่หน่อยที่พอหาได้ เรียกว่าดีที่สุดที่หาได้ในทะเลทรายที่พวกเขาเดินทางสี่สิบปี เร่ร่อนไปโดยมีพระบัญญัติของพระเจ้าในหีบพระบัญญัตินำทางคู่ชีวิต...

• “ทองคำ” โลหะแสนพิเศษล้ำค่า บริสุทธิ์ ไร้มลทิน หุ้มทั้งภายในและภายนอก ทองคำหมายถึงความล้ำค่าสูงสุด ให้ความเคารพสูงสุดดุจทองคำบริสุทธิ์ ให้ความสูงสุดแก่บัญญัติของพระเจ้า พระวาจาของพระเจ้า

• คานหามและห่วง... ทำด้วยไม้และหุ้มด้วยทองคำเช่นกัน ความหมายคือประชาชนต้องแบกพระบัญญัติ หมายถึงต้องถือพระบัญญัติตลอดชีวิต คานหามต้องไม่ถอดออกจากห่วงเลย เพราะเป็นเครื่องหมายของการถือหรือแบกพระบัญญัติตลอดชีวิต เพราะบัญญัติล้ำค่าที่สุด

• เครูป ตามองดูที่ (“ฝาหีบ” คำว่า “ฝาหีบปรากฏ 7 ครั้ง อันที่จริงคำแปลนี้ยังไม่ดี เพราะคำแปลที่ตรงกันต้นฉบับกว่าคือคำว่า “ที่นั่งพระกรุณา” the mercy seat)
o ดังนั้น ความหมายคือเหนือพระบัญญัตินั้น
o คลุมไว้ด้วย “ที่นั่งพระกรุณา” (ฝาหีบ) ที่มีเครูปสองตน
o เครูปทั้งสองมีดวงตาจ้องจับอยู่ที่ที่นั่งพระกรุณา (ฝาหีบ) หมายความว่า “ใช่...บัญญัติสำคัญเหลือเกิน แต่เหนือกว่าบัญญัติ คือ “พระกรุณา” ของพระยาห์เวห์เสมอไป”

• พระเจ้ามาพบประชากร มาฟังประชากร จากที่นั่งพระกรุณา.. เสมอ แสดงว่าพระองค์เปี่ยมด้วยพระกรุณาสูงสุดตลอดนิรันดร...

• คำถามสำคัญต่อมาคือ “แล้วทั้งหมดนี้เกี่ยวอะไรกับแม่พระ” พ่อสรุปดังนี้ครับ...

• พี่น้องที่รัก แม่พระไม่ใช่พระเจ้านะครับแต่ได้เกียรติสูงสุดจากพระเจ้าให้เป็นพระมารดาพระเจ้าในพระธรรมชาติมนุษย์ที่พระเยซูเจ้าบังเกิดมา แม่พระได้รับเกียรติมากมายในประเพณีชีวิตของพระศาสจักร
o แม่พระได้ชื่อว่า “หีบพระบัญญัติ”...
o ถ้าพระเยซู คือ “พระวาจา หรือพระวจนาถต์” สำคัญที่สุด แน่นอน ล้ำค่าที่สุด แน่นอน ดังนั้น หีบบรรจุพระวาจาสำคัญเหลือเกินในพันธสัญญาเดิม... ฉันใดก็ฉันนั้น พระเยซูเจ้าสำคัญกว่าบัญญัติในพันธสัญญาเดิม เป็นพระวาจาที่รับเอาร่างกาย
o ดังนั้น แม่พระจึงสมควรจะได้ชื่อว่า “ปฏิสนธินิรมล” ปราศจากบาปตลอดกาลนับจากปฏิสนธินิรมล... บริสุทธิ์ดุจทองคำและยิ่งกว่านั้นไม่ใช่หรือ...
o เพราะพระแม่คือหีบพระบัญญัติ พระครรภ์ของพระแม่ เลือดเนื้อของพระแม่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อรองรับพระวาจานิรันดรผู้รับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์... นั่นคือสิ่งที่เราพระศาสนจักรคาทอลิกใช้ความเข้าใจต่อพระคัมภีร์ และเจริญชีวิตด้วยความศรัทธาจนกลายเป็นธรรมประเพณีแห่งชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าสูงสุด จึงยกย่องแม่พระให้สูงเด่น
o แน่นอนที่สุด.... แม้พระแม่มารีย์ไม่ใช่พระเจ้า แต่ก็เป็นที่รองรับพระวาจาสูงสุดล้ำค่า และที่สำคัญ เป็นแบบอย่างแก่มนุษย์ทุกคน เป็นแบบอย่างแก่คริสตชนทุกคนที่ได้รับพระวาจาของพระเจ้า ได้รับชีวิตพระเจ้าในชีวิตของพระแม่ ซึ่งเราทุกคนก็ได้รับชีวิตพระเจ้าในศีลล้างบาปเช่นกันมิใช่หรือครับ...

• เท่านี้พอแล้วสำหรับวันนี้ สิ่งที่ต้องสรุป คือ
o พระแม่มารีย์ คือ แบบอย่างของคริสตชนในการรักพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้า รองรับการบังเกิดมาของพระเจ้าต้องบริสุทธิ์ดุจหีบพระบัญญัติ
o พระศาสนจักรคาทอลิกให้เกียรติแม่พระเสมอมา และเราทุกคนก็มีพระแม่มารีย์นี้เป็นแบบอย่าง เป็นมารดาแห่งความเชื่อและชีวิตของเรา เพื่อสอนเราให้รักพระเจ้า ให้บริสุทธิ์ และมีความเชื่อ ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าตลอดไป

• พี่น้องที่รักครับ.. วันนี้ สมโภชพระสัจจะธรรมของพระศาสนจักร คือ “แม่พระปฏิสนธินิรมล”
o อันที่จริง กล่าวได้ เราทุกคนเกิดมาต้องพยายามไกลจากบาป ความชั่วร้ายทุกชนิด เพราะพระเจ้าสถิตกับเราโดยทางศีลล้างบาปทุกคน แต่พระแม่มารีย์พิเศษสุด เพราะพระวาจา พระบุตรของพระเจ้า รับเอากายในพระแม่
o ดังนั้น...พระแม่จึงสมควรที่สุดที่จะได้รับการยกย่อง และตามเหตุผลทางเทววิทยาของความเชื่อศรัทธาของเรา
o พระศาสนจักรจึงมั่นใจว่าแม่พระต้องถูกสร้างมาอย่างพิเศษแน่นอน เพื่อเป็นรองรับพระบุตรพระเจ้าในแผนการแห่งความรักของพระองค์... เราจงฉลองสมโภชการปฏิสนธิศักดิ์สิทธิ์และนิรมลของพระแม่อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างให้เราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากบาปเสมอนะครับ...
o ขอพระเจ้าอวยพรครับ วันนี้อาจดูเป็นวิชาการทางเทววิทยาหน่อยนะครับ แต่มีพระคัมภีร์สนับสนุนชัดเจนครับ ขอพระเจ้าอวยพรครับ ขอพระแม่มารีย์วิงวอนพระเจ้าเพื่อเราทุกคนเสมอไปนะครับ...อาเวมารีอา อาเวมารีอา อาเวมารีอา.... อาแมน