Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อมส 7:10-17…

10อามาซิยาห์สมณะที่เมืองเบธ-เอลส่งคนไปทูลกษัตริย์เยโรโบอัมแห่งอิสราเอลว่า “อาโมสได้คิดกบฏต่อพระองค์ในหมู่พงศ์พันธุ์อิสราเอล แผ่นดินทนฟังถ้อยคำของเขาไม่ได้ 11เพราะอาโมสพูดว่า ‘กษัตริย์เยโรโบอัมจะสิ้นพระชนม์ด้วยดาบ และอิสราเอลจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของตน’”

12สมณะอามาซิยาห์กล่าวแก่ประกาศกอาโมสว่า “ท่านผู้ทำนาย ไปเสียเถอะ จงกลับไปอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ ไปทำมาหากินที่นั่น และประกาศพระวาจาที่นั่นเถิด 13แต่อย่าประกาศพระวาจาที่เบธ-เอลอีกต่อไป เพราะที่นี่เป็นสักการสถานของกษัตริย์ และเป็นพระวิหารประจำชาติ” 14อาโมสจึงตอบสมณะอามาซิยาห์ว่า “ข้าพเจ้าไม่เคยเป็นประกาศก หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มประกาศก ข้าพเจ้าเคยเป็นคนเลี้ยงสัตว์และเป็นคนแต่งต้นมะเดื่อเทศ 15และพระยาห์เวห์ทรงให้ข้าพเจ้าเลิกต้อนฝูงแพะแกะ พระยาห์เวห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ไปเถอะ จงไปประกาศพระวาจาแก่อิสราเอล ประชากรของเรา’ 16บัดนี้ จงฟังพระวาจาของพระยาห์เวห์เถิด ท่านพูดว่า ‘อย่าประกาศพระวาจากล่าวโทษอิสราเอล อย่าเทศน์สอนกล่าวโทษพงศ์พันธุ์อิสอัค’ 17ดีแล้ว พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ‘ภรรยาของท่านจะเป็นหญิงโสเภณีในเมือง บุตรชายหญิงของท่านจะล้มลงด้วยดาบ เขาจะขึงเชือกแบ่งที่ดินของท่าน ท่านจะตายในแผ่นดินที่มีมลทิน และอิสราเอลจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย ห่างจากแผ่นดินของตนอย่างแน่นอน’”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ความจริง ความจริง ความจริง ก็รู้ว่าเป็นความจริงแต่ไม่อยากฟัง”

• พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงเคยสอนเราในคำสอนสำคัญและทันสมัยมาก เหมาะกับโลกปัจจุบันจริงๆ คำสอนนั้นคือ Caritas in Veritate อ่านว่า “การิตัส อิน เวริตาเต” แปลว่า “ความรักในความจริง”

• พระเยซูเจ้าเคยได้ตรัสไว้ว่า “ถ้าท่านรู้ความจริง ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ” ประโยคเต็มๆที่น่าอ่านคือ “พระเยซูเจ้าตรัสกับชาวยิวที่เชื่อในพระองค์ว่า ถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในวาจาของเรา ท่านก็เป็นศิษย์ของเราอย่างแท้จริง ท่านจะรู้ความจริง และความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ” (ยน 8:31-32)

• ความจริงก็ทำให้ใจของเราสงบจริงๆด้วยนะครับ คนที่รู้ความจริง มีความจริงอยู่ในครอบครองจะไม่ยี่หระกับสิ่งใดๆ (อ้อเดี๋ยวจะงงสำหรับเด็กสมัยใหม่ “ยี่หระ” แปลว่า “หวั่น” ไม่ยี่หระจึงแปลว่า ไม่หวั่นไหวใด)
o ครับคนที่มีความจริง รักความจริงอยู่ในความจริงๆ ไม่มีหวั่นไหวใดๆ โดยเด็ดขาด เพราะเขารู้ความจริง และไม่กลัวต่อความเท็จใดๆเลย

• แต่โลกปัจจุบัน สังคมปัจจุบัน เราอยู่กับความจริงหรือ เรามีความจริงอยู่กับเราจริงๆ หรือ พระสันตะปาปาต้องการสอนเราให้ “รักในความจริง” ให้มีพลังของความจริงอยู่กับเราในทุกๆ มิติของชีวิต
o พ่อจะขอเน้นคำสอนของพระสันตะปาปาในวันนี้เพื่อให้สอดรับกับประกาศกอาโมส ผู้ต้องการประกาศความจริงแต่อาณาจักรเหนือหรืออาณาจักรอิสราเอลกลับไม่อยากฟัง ไม่ต้องการจะฟัง...

• พ่อขอเสนอคำสอนของพระสันตะปาปาดังกล่าวที่ทันสมัยมากครับ...
o ความรักในความจริงนั้น อันที่จริง “ความรักขับเคลื่อน สู่ความยุติธรรมและสันติ” ถ้ามีความยุติธรรมจริง ต้องมีสันติแน่นอน
o จากความรัก คือ ที่มาของความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์แท้จริงในสังคมที่ไม่เห็นแก่ตัวและไม่จอมปลอม เพราะพระเจ้าเป็นความรัก ดังนั้นความรักจึงเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุด
o ความรัก (Caritas) ต้องเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับความรับผิดชอบด้านศีลธรรมของมนุษย์ในทุกมิติ และความรักต้องเป็นหลักประกันของความจริงในกิจการทุกมิติด้านสังคมของเราเช่นกัน ถ้าไม่มีความรักแท้ในกิจการ กิจการเหล่านั้นก็ปลอมและขาดความจริง
o ความรักคือการรับและการให้ รับจากพระเจ้า และมอบให้กับเพื่อนพี่น้อง
o สังคมปัจจุบัน... “จำเป็นต้อง
1. ฟื้นฟูความจริง
2. ต้องปฏิบัติความรักในความจริง เพื่อให้เข้าใจคุณค่าของคุณธรรมคริสตชน คุณธรรมคริสตชน
3. ต้องไม่เป็นเพียงเครื่องมือ แต่
4. ต้องเป็นบ่อเกิดของการบูรณาการและการพัฒนามนุษย์อย่างแท้จริงเท่านั้น

• พ่อขอย้ำความจริงที่สำคัญมากเกี่ยวกับความจริง คือ
o “ความยุติธรรม” แยกจากความรักไม่ได้เด็ดขาด ความยุติธรรมคือจุดเริ่มต้นของความรัก เป็นมาตรวัดระดับล่างสุดของความรัก เป็นฐานรากสุดของความรักแท้ แต่ทว่า “ความรักก้าวเลยจนสมบูรณ์ ในการให้ และการให้อภัย”
o “ความดีส่วนรวม Common Good เกี่ยวข้องกับการเจริญชีวิตทุกมิติของสังคม ความซับซ้อนของโครงสร้างชีวิตด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม เป็นโอกาสให้มนุษย์สามารถค้นพบความดี ความกระหายที่จะได้รับความดีแท้ เกี่ยวข้องกับความต้องการปัจจัยพื้นฐานของพี่น้อง ความรักแท้ต้องเริ่มในความจริงแท้ที่พื้นฐานความต้องการของเพื่อนพี่น้องร่วมโลก ความต้องการปัจจัยสี่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโลก
o งานเพื่อประกาศความจริง ความยุติธรรม สันติ และการพัฒนา....ต้องประกาศความรักของพระคริสตเจ้าแก่ทุกคน (EN, Humanae Vitae)

• พี่น้องที่รัก คำสอนของพระสันตะปาปาที่พ่อคัดเลือกมาให้นี้เกี่ยวข้องและเตือนสำนึกของเราในเรื่อง ความจริง
o ความจริงเท่านั้นคือความรักแท้ และก่อให้เกิดความหวังและสันติถาวร ซึ่งโลกปัจจุบันของเราต้องการความจริงอย่างมาก
o สังคมไทยของเราต้องการความจริงแท้อย่างมาก เพราะต่างคนต่างคิดว่าตนเป็นเจ้าของความจริง แต่ทว่านั่นเป็นความจริงของตนเอง (อันที่จริงคือความเท็จ) คือความเห็นแก่ตัว ความอยากและราคะ ตัณหา และโลภะ และที่แย่คือการที่ไม่ยี่หระกับความจริงแท้อีกต่างหาก ไม่สน ไม่แคร์สายตา ไม่แคร์สังคม อำนาจ(มืด) เสียอย่างใครจะทำไม ทวนกระแส ต้านความดี ต้านกฎหมายแต่ทำได้เพราะมีพวกมากลากไป มีพวกพ้องที่คอยก่อความรุนแรงและใช้พลังมืดนำไป กระทำได้อย่างที่คิดว่าถูกสำหรับพวกตน ทำให้ความจริงนิรันดร์ ความจริงแท้ที่เปี่ยมด้วยความรักและสันตินั้นถูกเบียดบัง และไม่มีวันยอมฟังความจริงแท้เด็ดขาด....

• พ่ออยากให้คำสอนของพระสันตะปาปานี้ เป็นเสียงของมโนธรรม เหมือนเสียงของประกาศกอาโมสจริงๆ ครับ
o ให้เสียงเหล่านี้แต่ละข้อสอนใจเรานะครับ เพื่อเราจะได้รักในความจริง และจริงในความรักแท้เสมอไปครับ เพราะพระเจ้าเป็นความรัก ผู้ใดเจริญชีวิตในความรัก ก็อยู่ในพระเจ้าครับ...
o ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านเปี่ยมด้วยความจริงแท้และความรักเสมอแท้เสมอไป

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย